Νόμος 3693/08

Ν3693/2008: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 3693/2008: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία [ΕΟΚ] 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών [ΕΟΚ] 1978/660/ΕΟΚ και [ΕΟΚ] 1983/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας [ΕΟΚ] 1984/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 174/Α/2008), 25-08-2008.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Κεφάλαιο Ι: Αντικείμενο και ορισμοί

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο

Άρθρο 2: Ορισμοί

 

Κεφάλαιο ΙΙ: Χορήγηση άδειας, συνεχής εκπαίδευση και αμοιβαία αναγνώριση

 

Άρθρο 3: Χορήγηση άδειας στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία

Άρθρο 4: Εντιμότητα

Άρθρο 5: Ανάκληση της επαγγελματικής άδειας

Άρθρο 6: Προσόντα

Άρθρο 7: Επαγγελματικές εξετάσεις

Άρθρο 8: Έλεγχος θεωρητικών γνώσεων και πρακτικής εφαρμογής τους

Άρθρο 9: Απαλλαγές

Άρθρο 10: Πρακτική άσκηση

Άρθρο 11: Συνεχής εκπαίδευση

Άρθρο 12: Χορήγηση άδειας σε νόμιμους ελεγκτές από άλλα κράτη - μέλη

 

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Εγγραφή σε μητρώο

 

Άρθρο 13: Δημόσιο Μητρώο

Άρθρο 14: Εγγραφή των νόμιμων ελεγκτών στο Μητρώο Ελεγκτών

Άρθρο 15: Εγγραφή των Ελεγκτικών Γραφείων στο Μητρώο Ελεγκτών

Άρθρο 16: Ενημέρωση των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών

Άρθρο 17: Τεκμηρίωση της ευθύνης για την παροχή των πληροφοριών του Μητρώου Ελεγκτών

Άρθρο 18: Γλώσσα τήρησης του Μητρώου Ελεγκτών

 

Κεφάλαιο IV: Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

 

Άρθρο 19: Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας

Άρθρο 20: Ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα

Άρθρο 21: Εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

Άρθρο 22: Η ανεξαρτησία των νόμιμων ελεγκτών όταν οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται στο όνομα και για λογαριασμό ελεγκτικού γραφείου

Άρθρο 23: Αμοιβή υποχρεωτικών ελέγχων

 

Κεφάλαιο V: Ελεγκτικά πρότυπα και εκθέσεις ελέγχου

 

Άρθρο 24: Ελεγκτικά Πρότυπα

Άρθρο 25: Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 26: Έκθεση Ελέγχου

 

Κεφάλαιο VI: Ποιοτικός έλεγχος

 

Άρθρο 27: Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου

 

Κεφάλαιο VIΙ: Πειθαρχική και αστική ευθύνη

 

Άρθρο 28: Όργανο επιβολής διοικητικών κυρώσεων

Άρθρο 29: Αστική ευθύνη - ασφαλιστική κάλυψη

 

Κεφάλαιο VIΙΙ: Δημόσια εποπτεία και συνεργασία μεταξύ κρατών - μελών

 

Άρθρο 30: Αρχές δημόσιας εποπτείας

Άρθρο 31: Συνεργασία εποπτικών αρχών σε επίπεδο χωρών - μελών

Άρθρο 32: Αναγνώριση των ρυθμιστικών διατάξεων των κρατών - μελών

Άρθρο 33: Επαγγελματικό απόρρητο και συνεργασία των κρατών - μελών

 

Κεφάλαιο ΙΧ: Ορισμός και παύση

 

Άρθρο 34: Ορισμός του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

Άρθρο 35: Παύση και παραίτηση του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου

 

Κεφάλαιο Χ: Υποχρεωτικοί έλεγχοι οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος

 

Άρθρο 36: Έκθεση διαφάνειας

Άρθρο 37: Επιτροπή Ελέγχου

Άρθρο 38: Ανεξαρτησία

Άρθρο 39: Ποιοτικός έλεγχος

 

Κεφάλαιο ΧΙ: Διεθνείς πτυχές

 

Άρθρο 40: Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ελεγκτές τρίτων χωρών

Άρθρο 41: Εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών και εποπτεία ελεγκτών και ελεγκτικών οντοτήτων τρίτων χωρών

Άρθρο 42: Συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών

Άρθρο 43: Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 44: Καταργούμενες διατάξεις

 

Κεφάλαιο XII: Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο 45

Άρθρο 46

Άρθρο 47: Ρύθμιση θεμάτων Δήμου Αθηναίων

Άρθρο 48

Άρθρο 49

Άρθρο 50: Θέματα παραχώρησης ακινήτου στην Αθλητική Ένωση Λάρισας για τη δημιουργία νέου αθλητικού κέντρου εν όψει της διοργάνωσης των Μεσογειακών Αγώνων του έτους 2013

Άρθρο 51: Προγράμματα Προεργασία

Άρθρο 52: Οργανωτικά θέματα Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και λοιπές ρυθμίσεις

Άρθρο 53: Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών

Άρθρο 54: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμο του Κράτους.

 

Αθήνα, 20-08-2008

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.