Νόμος 2839/00 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Ρυθμίσεις θεμάτων προσλήψεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσοστό και πληρούνται από προστατευόμενα άτομα. Η προκήρυξη μετά τη δημοσίευσή της αποστέλλεται, με ευθύνη του φορέα που την εκδίδει, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.}

 

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του νόμου 2643/1998, η φράση Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου αντικαθίσταται με τη φράση Μετά τη λήψη της προκήρυξης της προηγούμενης παραγράφου.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000) αντικαθίσταται ως

εξής:

 

{1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με τα αντίστοιχα ποσοστά και για το σύνολο των ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2790/2000 (ΦΕΚ 24/Α/2000).}}

 

3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του νόμου 2190/1994, προστίθεται περίπτωση ε', που έχει ως εξής:

 

{ε) τον έλεγχο της νομιμότητας των διορισμών που διενεργούνται από τους φορείς κατά τις διατάξεις του άρθρου 18.

 

Ο έλεγχος αυτός διενεργείται υποχρεωτικά σε δείγμα τουλάχιστον δέκα επί τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των διοριζομένων ανά φορέα.

 

Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις διορισμού ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων κατατάχθηκε σε σειρά διορισμού, στο χρόνο που ορίζεται στην προκήρυξη, ο διορισμός ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, εφαρμοζομένων αναλογικώς και των πέντε τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 15 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997.}

 

4. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

 

{Με την απόφαση έγκρισης πλήρωσης των θέσεων, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, είναι δυνατόν να ορίζεται, εάν η προκήρυξη θα περιλαμβάνει έναν φορέα ή περισσότερους φορείς ή έναν κλάδο ή ειδικότητα περισσότερων φορέων ή θα είναι ενιαία για ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων ή θα περιλαμβάνει τις θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων σε μία ή περισσότερες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.}

 

5. Η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 10)α του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{17. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παράγραφος 1, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.}

 

6. Στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 2527/1997 και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 10)α του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 προστίθενται παράγραφοι 18, 19 και 20, που έχουν ως εξής:

 

{18. Το προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ των εδαφίων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 μπορεί, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα και απόφαση του αρμόδιου οργάνου εγκρίσεως των προσλήψεων, να προσλαμβάνεται με τη διαδικασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 

19. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες σειράς προτεραιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων, οφείλουν να προσκομίσουν στο φορέα στον οποίο διορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της συνδρομής στο πρόσωπό τους των κριτηρίων και ιδιοτήτων που λήφθηκαν υπόψη, βάσει της αιτήσεώς τους, για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς τους. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται στην προκήρυξη και ελέγχονται από τον φορέα που θα εκδώσει την πράξη διορισμού ή πρόσληψης.

 

Ο υποψήφιος που δεν αποδεικνύει το κριτήριο ή την ιδιότητα που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και που χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξή του στους πίνακες προτεραιότητας διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του οικείου φορέα και διατίθεται για διορισμό ο επόμενος κατά τη σειρά του οικείου πίνακα, που δεν έχει ακόμη διατεθεί.

 

20. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών από το φορέα πρόσληψης κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο διενεργείται μόνον εφόσον έχει εκδοθεί για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση σχετική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.}

 

7. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για α) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 και για β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της ίδιας παραγράφου, εφόσον δεν επιχορηγούνται τακτικώς από τον κρατικό προϋπολογισμό.}

 

8. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/1999) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η προκήρυξη για την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού είναι πάντοτε ενιαία, για την πλήρωση των κενών θέσεων όλων των νοσοκομείων της ίδιας Περιφέρειας και εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων σε σειρά προτεραιότητας γίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και αποτελείται από δύο τακτικούς υπαλλήλους της Περιφέρειας ή άλλων δημοσίων υπηρεσιών και έναν τακτικό υπάλληλο νοσοκομείου της έδρας της Περιφέρειας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.