Νόμος 4325/15 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Διορισμός επιτυχόντων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 01-01-2009, μπορούν να διατεθούν για διορισμό βάσει νέας προκήρυξης πλήρωσης τακτικών θέσεων, η οποία εκδίδεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αποκλειστικά για αυτούς, κατόπιν πρότασης των Τριμελών Επιτροπών του άρθρου 16, εν όψει των σημερινών λειτουργικών αναγκών του Δημοσίου, εφόσον δεν έχουν ήδη διοριστεί βάσει του πίνακα διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνονται. Η διαδικασία διεξάγεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, με την επιφύλαξη εφαρμογής των επόμενων παραγράφων.

 

2. Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται, κατόπιν μοριοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια στα οποία περιλαμβάνεται ο χρόνος έκδοσης του πίνακα διοριστέων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού στον οποίο ανήκουν. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, στον προσδιορισμό των κριτηρίων που μοριοδοτούνται, στη διαδικασία μοριοδότησης, στον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί στα επιμέρους κριτήρια, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προσδιορίζονται με την ως άνω απόφαση. Για τη διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το αρχείο - μητρώο του άρθρου 11.

 

3. Οι επιτυχόντες της παραγράφου 1 μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη σε διαφορετική κατηγορία/κλάδο/ειδικότητα προσωπικού από αυτή στην οποία περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων ή στην απόφαση του Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με την οποία διατέθηκαν προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση όσων αρχικά διορίστηκαν.

 

Προϋπόθεση για την αίτηση συμμετοχής σε ανώτερη κατηγορία είναι ο απαιτούμενος τίτλος σπουδών να έχει αποκτηθεί μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων ή την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και όσοι έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση - αναπλήρωση όσων αρχικά διορίσθηκαν, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού που εκδόθηκε μετά την 01-01-2009.

 

4. Επιτυχόντες, οι οποίοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη νέα προκήρυξη, καθώς και οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων της νέας προκήρυξης, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, με τη βαθμολογία με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31-12-2016. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν ισχύει το κώλυμα της παραγράφου 17 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 10 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) καταργείται. Τυχόν εκκρεμείς διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014), για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική προκήρυξη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, ολοκληρώνονται βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της προκήρυξης. Εκδοθείσες εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 1 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου όπως ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης των εγκριθεισών θέσεων.

 

6. Θέσεις οι οποίες δεν καλύφθηκαν από τους επιτυχόντες της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καταλαμβάνονται από επιτυχόντες του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με την υπ' αριθμόν 8/1997 προκήρυξή του (ΦΕΚ 45/ΑΣΕΠ/1997), με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας του παρόντος. Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται με συμπληρωματική πρόσκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία όσοι έχουν διορισθεί στο Δημόσιο ως δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.