Νόμος 3833/10 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την 01-01-2011 και μέχρι την 31-12-2013, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

 

Για το έτος 2017, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τέσσερα (μια πρόσληψη ανά τέσσερις αποχωρήσεις) και για το έτος 2018 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς τρία (μια πρόσληψη ανά τρεις αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων.

 

Στους ανωτέρω περιορισμούς δεν εμπίπτουν οι διορισμοί και οι προσλήψεις προσωπικού που προκύπτουν σε συμμόρφωση με αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων, για τις οποίες οι προβλεπόμενες αποφάσεις κατανομής έχουν εκδοθεί μετά την 01-01-2015, με αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς επίσης και η μεταφορά προσωπικού από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Κεφάλαιο Α' του νόμου 3429/2005 (ΦΕΚ 314/Α/2005) προς τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009).

 

Ειδικά για το έτος 2012, ο λόγος ένα προς πέντε διατηρείται για τους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009, με εξαίρεση τις δημόσιες επιχειρήσεις, οργανισμούς και ανώνυμες εταιρείες του άρθρου 1 του νόμου 3429/2005, για τις οποίες ο λόγος τροποποιείται για το 2012 σε ένα προς δέκα, δηλαδή μία πρόσληψη ανά δέκα αποχωρήσεις. Οι αποχωρήσεις υπολογίζονται την 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους και αφορούν στο σύνολο του έτους αυτού. Ειδικά για τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού και τις θυγατρικές της, ο λόγος 1 προς 5 (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις) για τα έτη 2011 έως και 2016, υπολογίζεται κατά Εταιρεία ξεχωριστά και όχι στο σύνολο των φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009. Ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει για τις προσλήψεις από Προκηρύξεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού και των θυγατρικών της που εκδόθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ του νόμου 3833/2010. Στον υπολογισμό του αριθμού του προς πρόσληψη προσωπικού στο σύνολο των φορέων, συνυπολογίζεται και ο υποχρεωτικός διορισμός των αποφοίτων της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισμός που διενεργείται βάσει ειδικών διατάξεων. Από το πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την εκπλήρωση της αποστολής τους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)α του άρθρου 3 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010), με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/2012), με την παράγραφο Γ1 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με το άρθρο 44 του νόμου 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/2014), με το άρθρο 128 του άρθρου 2 του νόμου 4335/2015 (ΦΕΚ 87/Α/2015), με το άρθρο 64 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα, των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/1982), για τον υπολογισμό του λόγου της προηγούμενης παραγράφου, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν μεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ' έως και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 με εξαίρεση τις μεταφορές προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4)β του άρθρου 3 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

3. Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται:

 

α) οι μετακλητοί υπάλληλοι,

β) το μη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων,

γ) οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού νέων νοσηλευτικών μονάδων,

δ) επιτυχόντες του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και των φορέων, των παραγράφων 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παράγραφο 4)γ του άρθρου 3 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

3. (πρώην 4) Αν για οποιαδήποτε αιτία το σύνολο των προσλήψεων είναι μικρότερο του λόγου ένα προς πέντε, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι υπολειπόμενες θέσεις διατηρούνται για πλήρωση σε επόμενο έτος.

 

4. (πρώην 5) Οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους προσλήψεις εγκρίνονται κατά περίπτωση από την Τετραμελή Επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες, όπως προκύπτουν από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009.

 

5. (πρώην 6) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζονται οι προτεραιότητες και τα κριτήρια για την κατανομή του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται οι εγκριθείσες θέσεις ανά υπηρεσία και φορέα.

 

6. (πρώην 7) Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό 50% σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά 10% επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)δ του άρθρου 3 του νόμου 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α/2010).

 

7. (πρώην 8) Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/2010).

 

Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά 50%, το αργότερο μέχρι τις 30-08-2010. Επίσης απαγορεύονται στο σύνολο τους οι αποσπάσεις σε καθήκοντα διάφορα της ειδικότητας τους του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, του στρατιωτικού προσωπικού,καθώς και του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου και αυτού του Λιμενικού Σώματος. Στο νοσηλευτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνεται το τεχνικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας. Όλες οι υπάρχουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις του προσωπικού αυτού ανακαλούνται με ευθύνη των καθ' ύλην αρμόδιων Υπουργών, μέχρι 30-04-2010.

 

8. (πρώην 9) Οι κατά νόμο υποχρεωτικές μετατάξεις συνοδεύονται με κατάργηση ή μεταφορά των αντίστοιχων οργανικών θέσεων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.