Νόμος 3057/02 - Άρθρο 80

Άρθρο 80: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Παραχωρούνται δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στο ίδρυμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, με αποκλειστικό σκοπό την ανέγερση κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, κατόπιν της από 07-10-1999 (υπό αριθμό 1092927/9813) σχετικής αιτήσεώς του προς το Υπουργείο Οικονομικών, το δημόσιο κτήμα ΑΒΚ 1740 και τμήμα του συνεχόμενου προς αυτό δημοσίου κτήματος με ΑΒΚ 2543 (αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών), συνολικής έκτασης 12.055 m2, που βρίσκονται στην Αθήνα επί των οδών Ριζάρη - Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλέως Κωνσταντίνου και εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 με στοιχεία Μ-Λ-Κ-Ι-Θ-Η-Ζ-Ε-Δ-Γ -Β-Α-Ν-Μ, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παραχώρηση γίνεται με τους εξής όρους:

 

α)α. Τα παραχωρούμενα ακίνητα είναι αναπαλλοτρίωτα και αμεταβίβαστα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ανέγερση και λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης από το ίδρυμα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΙΖΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ.

 

β)β. Η ανέγερση του κτιρίου, ο εξοπλισμός, η λειτουργία, η διαχείριση, η κατασκευή και η συντήρηση του μουσείου και των πέριξ αυτού χώρων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του ιδρύματος.

 

γ)γ. Στο μουσείο εκτίθενται σε μόνιμη και περιοδική βάση ιδιαίτερα σημαντικά εικαστικά έργα σύγχρονης τέχνης και κυρίως αυτά που ανήκουν στη συλλογή Βασιλείου και Ελίζας Γουλανδρή. Η μουσειολογική μελέτη και το πρόγραμμα εκθέσεων πρέπει να τίθεται υπόψη του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

δ)δ. Πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας η σχετική μελέτη εγκρίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού ύστερα από γνώμη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προς τη συμβατότητα των συνδέσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων του μουσείου με τη λειτουργία του σταθμού μετρό.

 

ε)ε. Η ανέγερση και η έναρξη λειτουργίας του μουσείου οφείλει να γίνει εντός πενταετίας από την έκδοση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση του μουσείου.

 

Η μη τήρηση των πιο πάνω όρων, που διαπιστώνεται με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της παραχώρησης και την επάνοδο της κυριότητας, νομής και κατοχής των ακινήτων αυτών στο Δημόσιο.

 

Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στο ίδρυμα για οποιαδήποτε εκνίκηση των ακινήτων αυτών ούτε για την κατάσταση τούτων γενικά ή για τα υφιστάμενα σε αυτά βάρη ή δουλείες (άρθρο 74 του διατάγματος [ΠΔ] 11-11-1929 (ΦΕΚ 399/Α/1929)). Η παρούσα αποτελεί τίτλο κυριότητας που μεταγράφεται ατελώς.

 

β. Επί του παραχωρούμενου χώρου των ως άνω δύο ακινήτων ισχύουν οι ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου 2819/2000, όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 περί:

 

α) χαρακτηρισμού του ως άνω χώρου ανεγέρσεως κτιρίου για τη λειτουργία του πιο πάνω Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων,

 

β) καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δομήσεως και γ) μη εφαρμογής κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

 

n.3057.1

 

2.α. Τροποποιείται το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Αθηνών και καθορίζεται χώρος ανέγερσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών που περιλαμβάνει και υπαίθριο χώρο στάθμευσης, όπως αυτός απεικονίζεται σε διάγραμμα κλίμακας 1:1.000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τους ακόλουθους όρους και περιορισμούς δόμησης:

 

α)α. Μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική δόμηση: 30.000 m2

β)β. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 70%

γ)γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 18,0 m

δ)δ. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής όγκου: 7.

 

β. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού μπορεί να τροποποιείται το ρυμοτομικό σχέδιο και να επεκτείνεται ο χώρος του αστικού πρασίνου γύρω από το χώρο του Άλσους της Ακαδημίας Πλάτωνος σε εκτάσεις που αποκτώνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για το σκοπό αυτόν.

 

n.3057.2

 

3. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Στον κοινόχρηστο χώρο που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τα δημόσια κτήματα ΒΚ 2493, ΒΚ 168, ΒΚ 25 και ΒΚ 22, καθορίζεται περίγραμμα του κτιρίου θεάτρου (τέως Βασιλικό Θέατρο), του περιβάλλοντος χώρου και αντλιοστασίου Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, καταργείται πεζόδρομος και καθορίζεται χώρος πρασίνου, όπως φαίνεται με τα στοιχεία Ρ' - Σ' - Φ' - Φ' - Ρ' στο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης και του οποίου αντίτυπο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το νόμο αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

β. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 2508/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ο. Συντελεστής δόμησης: 3,1 υπολογιζόμενος στην επιφάνεια του καθοριζόμενου κόκκινου περιγράμματος με τα στοιχεία Α - Β - Γ - Δ' - Ε' - Α.}

 

γ. Το αυτοτελές τμήμα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με την επωνυμία Όπερα Δωματίου Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 2557/1997, μετονομάζεται σε Όπερα Θεσσαλονίκης.

 

4. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1854/1989 (ΦΕΚ 140/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με τη περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 μετά τη λέξη ανανεώνεται προστίθεται η φράση τους τελευταίους δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας του.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1854/1989 (ΦΕΚ 140/Α/1989), όπως αντικαταστάθηκε με τη περίπτωση στ' της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 και τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Προσόντα διορισμού για την κατάληψη της θέσης αυτής ορίζονται:

 

α) πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας και διδακτορικό δίπλωμα Ιστορίας της Τέχνης ή Μουσειολογίας ή Διαχείρισης Μουσείων ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου,

β) πενταετή τουλάχιστον μουσειολογική εμπειρία σε μουσεία της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εμπειρία στη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων που αποδεικνύονται με στοιχεία,

γ) δημοσιεύσεις εργασιών σε θέματα εικαστικών τεχνών και

δ) άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής).}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1854/1989 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Ο Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου είναι αρμόδιος για:

 

1) Το σχεδιασμό του συνόλου του εκθεσιακού και καλλιτεχνικού προγραμματισμού, τον προσδιορισμό και καταμερισμό των εκθεσιακών, μουσειολογικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών προγραμμάτων του Ιδρύματος.

 

2) Την απόφαση της αναπλήρωσης των προϊσταμένων ανεξάρτητων τμημάτων ή γραφείων της Εθνικής Πινακοθήκης.

 

3) Την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν στην επιλογή υπαλλήλων για την εκπροσώπηση της Εθνικής Πινακοθήκης ή για την παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης στην ημεδαπή.

 

4) Τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών τακτικών ή προχείρων, παραλαβής έργων τέχνης και υλικών σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της Εθνικής Πινακοθήκης.

 

5) Τη ρύθμιση θεμάτων δημοσίων σχέσεων και φιλοξενίας, καθώς και για τον καθορισμό της ημερήσιας αποζημίωσης προσώπων που φιλοξενούνται στα πλαίσια της γενικότερης εκθεσιακής πολιτικής της Εθνικής Πινακοθήκης και εντός των πλαισίων της εγκεκριμένης από το Διοικητικό Συμβούλιο εκδήλωσης.

 

6) Τη συγκρότηση των επιτροπών που έχουν ως αντικείμενο την εκκαθάριση των αρχείων, καθώς και την καταστροφή του άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού, σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων.

 

7) Την παροχή γνωμοδοτήσεων μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Πολιτισμού ή του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

α) για την οργάνωση εκθέσεων,

β) για την αγορά έργων,

γ) για την αποδοχή δωρεάς έργων, την ανταλλαγή έργων και παραχώρηση αυτών σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Μουσεία και Πινακοθήκες,

δ) για την με δημόσιο διαγωνισμό εκποίηση έργων της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου που δεν συγκεντρώνουν καλλιτεχνικό ενδιαφέρον,

ε) για το χαρακτηρισμό ως άχρηστων έργων αποκτηθέντων από οποιαδήποτε αιτία,

στ) για το χαρακτηρισμό έργων ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, επίπλων και λοιπών σπάνιων αντικειμένων τέχνης ως χρηζόντων της ειδικής προστασίας, κατά τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και

ζ) για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Πολιτισμού ή το Διοικητικό Συμβούλιο.}

 

δ. Οι περιπτώσεις α' και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α/1980) καταργούνται Οι υπολειπόμενες αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του παραπάνω νόμου περιπτώσεις β), γ), δ), ε) και στ) αναριθμούνται ως περιπτώσεις α), β), γ), δ) και ε) αντιστοίχως.

 

ε. Συνιστάται στην Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου μία θέση νομικού συμβούλου με σχέση εμμίσθου εντολής, του οποίου η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου.

 

στ. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' του κεφαλαίου Γ του άρθρου 13 του νόμου [Ν] 1079/1980 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α) Πτυχίο Ιστορίας της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ή Μουσειολογίας ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακό τίτλο στην Ιστορία της Τέχνης ή στη Μουσειολογία ή στη Διαχείριση Μουσείων ημεδαπού ή ισότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου.

 

β) Διετής προϋπηρεσία σε Μουσείο ή Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, προσηκόντως αποδεικνυόμενη.

 

γ) Άρτια γνώση δύο τουλάχιστον των κυριότερων ξένων γλωσσών (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής ή ρωσικής), αποδεικνυόμενη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).}

 

ζ. Οι δύο οργανικές θέσεις ΔΕ κατηγορίας, του κλάδου ΔΕ4 Βιβλιοθηκάριων της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 1079/1980, μετατρέπονται σε θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κατηγορίας, κλάδου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων και διαβαθμίζονται στους βαθμούς Δ'- Α'. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ανωτέρω κλάδου ορίζονται τα εξής: α) πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, β) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βιβλιοθήκη Μουσείου Νεότερης ή Σύγχρονης Τέχνης,γ) γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής ή ρωσικής), η οποία θα αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001.}

 

η. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, είναι δυνατή η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας, με σκοπό την αξιοποίηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Εθνικής Πινακοθήκης Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου για την αύξηση των εσόδων της και τη βελτίωση των πολιτιστικών της δραστηριοτήτων. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται τα θέματα της επωνυμίας, της διάρκειας και της έδρας της ανώνυμης εταιρείας, καθώς επίσης και τα θέματα του μετοχικού κεφαλαίου, της γενικής συνέλευσης, του διοικητικού συμβουλίου και των εσόδων της εταιρείας, καθώς και της διοικητικής και λειτουργικής υποστήριξης αυτής και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

θ. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 6 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για το μόνιμο προσωπικό του κλάδου ΥΕ1 Κλητήρων - Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων, καθώς και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Νυκτοφυλάκων που υπηρετεί στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

 

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου πρώτου του νόμου [Ν] 2260/1994 (ΦΕΚ 204/Α/1994), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και τα τμήματά τους.

 

6. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 645/1977 (ΦΕΚ 202/Α/1977) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών έχει έδρα τους Δελφούς. Τα γραφεία της Διοίκησης λειτουργούν στην Αθήνα.}

 

β. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 645/1977 (ΦΕΚ 202/Α/1977) προστίθενται νέες παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

 

{6. Ο Διευθυντής επικουρείται στο έργο του από τέσσερις ειδικούς συμβούλους, πτυχιούχους τμήματος Νομικής ή Φιλοσοφικής ή Θεατρολογίας ή Δημοσιογραφίας ή Κοινωνιολογίας ή Οικονομικών Επιστημών ή Πληροφορικής ή Πολυτεχνείου, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή εμπειρία και ενασχόληση σε θέματα οργάνωσης πολιτιστικών, επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται και προσλαμβάνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή μετά από πρόταση του Διευθυντή, η οποία καθορίζει τη νομική μορφή και τη διάρκεια της απασχόλησής τους, ανάλογα με τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. Το ύψος των αποδοχών των συμβούλων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

7. Σε περίπτωση που ορισθεί Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών μέλος Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή Επιστημονικό Προσωπικό των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ο οποίος εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων του ως Διευθυντής ενταχθεί στην κατηγορία της μερικής απασχόλησης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2, 3, 8, 9, 13, 14 και 15 του νόμου [Ν] 2530/1997 (ΦΕΚ 218/Α/1997), το ύψος των αποδοχών που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 εδάφιο β' του παρόντος. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών}

 

7. α. H περίπτωση β' της παραγράφου 26 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου [Ν] 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/1991) και του κατά εξουσιοδότηση του προεδρικού διατάγματος 99/1992, όπως ισχύουν εκάστοτε, επεκτείνονται και εφαρμόζονται ανάλογα στα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, καθώς και στα έργα που εκτελούνται σε μνημεία υπαγόμενα στις διατάξεις του νόμου [Ν] 1469/1950 (ΦΕΚ 169/Α/1950), εκτός των άρθρων 3 και 10 παράγραφος 3 του προεδρικού διατάγματος 99/1992.

 

Όπου στο προεδρικό διάταγμα 99/1992 όπως ισχύει εκάστοτε:

 

Α) αναφέρονται υπηρεσίες ή διευθύνσεις του Υπουργείου Πολιτισμού νοούνται τα όργανα που ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων πλην της περιπτώσεως του άρθρου 5 του προεδρικού διατάγματος 99/1992,

 

Β) προβλέπονται χρηματικά όρια δαπανών για υπηρεσίες, προμήθειες, μελέτες και εκτέλεση έργων και εργασιών, ισχύουν τα όρια που προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με την επιφύλαξη της σχετικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Για τα έργα που εκτελούνται από το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ως Προϊσταμένη Αρχή νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, ενώ ως Διευθύνουσα Υπηρεσία νοείται, με την επιφύλαξη του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2121/1991 (ΦΕΚ 36/Α/1991), η Επιστημονική Επιτροπή του Έργου, η οποία ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 30 του νόμου 2190/1994 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ως Τεχνικό Συμβούλιο νοείται το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο εισηγητές ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ' ύλη αρμόδιων Διευθυνουσών Υπηρεσιών του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων αναπληρούμενοι από το νόμιμο αναπληρωτή.

 

β. Η παράγραφος 13)δ του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 26)α του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 2021/1992 (ΦΕΚ 36/Α/1992) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και ενισχύεται ανάλογα από ιδιώτες, οι ειδικότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και οι οποίοι προσλαμβάνονται είτε με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου είτε με σύμβαση έργου, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αριθμού των έργων, των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στο ταμείο.

 

Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 27 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001, του προεδρικού διατάγματος 99/1992 και το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994).}

 

γ. Οι διατάξεις της περιπτώσεως δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 2860/2000 εφαρμόζονται αναλόγως και επί του αποσπώμενου στη θέση Διευθυντή του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων υπαλλήλου του Υπουργείου Πολιτισμού, με βαθμό Διευθυντή.

 

δ. Υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού μετακινούμενοι εκτός έδρας, για την εξυπηρέτηση των έργων που έχουν ανατεθεί στο Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων, αποζημιώνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

 

8. Συνιστώνται στο Υπουργείο Πολιτισμού πέντε θέσεις δικηγόρων με σχέση εμμίσθου εντολής για την υποστήριξη του έργου των υπηρεσιών του. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου [Ν] 1649/1986 (ΦΕΚ 149/Α/1986), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του νόμου [Ν] 1868/1989 (ΦΕΚ 230/Α/1989), όπως ισχύουν.

 

9. Η παράγραφος 12 του άρθρου 8 του νόμου [Ν] 2470/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Επίδομα αρχαιολογικών ερευνών στους αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, οριζόμενο σε 220 ευρώ από 01-07-2002 και αναπροσαρμοζόμενο κατ' έτος με αφετηρία την 01-01-2003, σύμφωνα με την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το προηγούμενο εκάστοτε έτος.}

 

10. Στο μόνιμο και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό όλων των κατηγοριών (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) των κλάδων και ειδικοτήτων Συντηρητών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό υπηρεσιών, αλλά και των Χημικών, βοηθών Χημικών, Μουσειακών Γλυπτών, οι οποίοι απασχολούνται στον τομέα της Συντήρησης Αρχαιοτήτων,χορηγείται μηνιαίο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και ειδικών συνθηκών, οριζόμενο σε 90 ευρώ από 01-07-2002 και αναπροσαρμοζόμενο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

11. Υπάλληλοι διορισθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, σε κατηγορία κατώτερη της αντιστοιχούσας στα τυπικά τους προσόντα, μετατάσσονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από αίτησή τους, σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις του κλάδου της ανώτερης κατηγορίας του οποίου τα καθήκοντα ασκούσαν πριν από την επαναπρόσληψή τους, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

 

12. Στο τέλος της περιπτώσεως β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2557/1997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

 

{Το Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα μπορεί να απονέμεται και σε πνευματικούς δημιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.}

 

13. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) οι αριθμοί 48 και 50 αντικαθίστανται από τους αριθμούς 49 και 51 αντιστοίχως.

 

β. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του νόμου 3028/2002 προστίθεται η φράση κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη.

 

14. α. Το στοιχείο Ι της περιπτώσεως β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 συμπληρώνεται ως εξής:

 

{Ι. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους.}

 

β. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 μετά το στοιχείο VII προστίθεται νέο στοιχείο VIII, ως εξής:

 

viii. Τη διοργάνωση ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο.}

 

γ. Η υποπερίπτωση δ)δ.Ι της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)δ. Ο Διευθυντής έχει τις εξής αποκλειστικές αρμοδιότητες:

 

Ι. Επιλέγει μεταξύ των ταινιών που συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (2) ελληνικές ταινίες προκειμένου να συμμετάσχουν και στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Επιλέγει, επίσης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ορίζει ο ίδιος. Καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής των ταινιών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.}

 

δ. Η περίπτωση θ.Ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{θ.Ι. Τα θέματα διοργάνωσης του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ και του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ καθορίζονται από τους κανονισμούς διεξαγωγής τους που καταρτίζονται από το ΦΕΣΤΙΒΑΛ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.}

 

ε. Οι περιπτώσεις α', β', γ' και δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται το Νοέμβριο κάθε έτους, απονέμονται χρηματικά βραβεία ποιότητας σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, υπό τις προϋποθέσεις και κατά τη διαδικασία που ορίζεται στα επόμενα εδάφια.

 

β. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλες οι κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, των οποίων η παραγωγή ολοκληρώθηκε εντός των δώδεκα μηνών που προηγούνται της προβλεπόμενης στο παρόν προθεσμίας υποβολής, οι ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) που έλαβαν μέρος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ της Θεσσαλονίκης, καθώς και οι ταινίες μικρού μήκους που έλαβαν μέρος στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ της Δράμας του ίδιου έτους. Η αίτηση για την υποβολή υποψηφιότητας ταινίας στα κρατικά βραβεία ποιότητας κατατίθεται μαζί με ένα αντίτυπο της ταινίας στο Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Με την υποβολή της αίτησης ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου μήκους για τα κρατικά βραβεία ποιότητας, ο αιτών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τη συμμετοχή και προβολή της ταινίας στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να μεταβάλλεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι κατηγορίες των βραβείων που απονέμονται σε ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους, σε ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) και σε ταινίες μικρού μήκους, το χρηματικό ποσό του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 58.700 ευρώ, τα χρηματικά ποσά των υπόλοιπων βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας, καθοριζόμενα ως ποσοστά του πρώτου βραβείου ταινίας μεγάλου μήκους, καθώς και τρόπος κατανομής των ποσών των βραβείων στους συντελεστές κάθε βραβευόμενης ταινίας.

 

δ. Η επιλογή των ταινιών που βραβεύονται γίνεται δια μυστικής ψηφοφορίας των μελών της Επιτροπής που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση ε' του παρόντος. Η ειδικότερη διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.}

 

στ. Το πρώτο εδάφιο της περιπτώσεως ε' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με πράξη του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται και λειτουργεί ειδική Επιτροπή.}

 

ζ. Η περίπτωση ι' της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{ι. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.}

 

η. Η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Οι ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ), οι οποίες επελέγησαν ως υποψήφιες για βράβευση σύμφωνα με την παράγραφο 3 περιπτώσεις δ' και ε', εκτός από αυτές που βραβεύονται, είναι δυνατόν να επιχορηγούνται με σχετική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται το ύψος της επιχορήγησης, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά επισήμως στο κοινό στα αντίστοιχα ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη.}

 

15. α. Οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 3 του, άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1876/1990 και 8 του άρθρου 4 του νόμου 2557/1997 και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{α. Κάθε χρόνο επιστρέφεται στις επιχειρήσεις χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν ελληνικές ταινίες ποσοστό του ειδικού φόρου που εισπράχθηκε από τα εισιτήρια που πραγματοποίησε η επιχείρηση στη διάρκεια του χρόνου, το ύψος του οποίου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθμού και των εβδομάδων προβολής των ταινιών, σύμφωνα με τα παρακάτω εδάφια.

 

Ως επιχείρηση χώρων προβολής ταινιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών (χειμερινοί χώροι) ή υπαίθριου χώρου με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής αντιστοίχως, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο τόπο και λειτουργούν υπό την επωνυμία ή και το σήμα της ίδιας επιχείρησης (επιχείρηση).

 

Ως εβδομάδα προβολής νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο κάθε χρόνου και για τους υπαίθριους χώρους προβολής το σύνολο επτά συναπτών ή μη ημερών κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο κάθε χρόνου.

 

Θεωρούνται επίσης ως εβδομάδα προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ης ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας.

 

β. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε κάθε επιχείρηση ποσοστού του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α' ορίζονται τα εξής ποσοστά:

 

α.α. Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το:

 

- 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας,

- 40% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας,

- 48% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας,

- 55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,

- 60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,

- 65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,

- 70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών,

- 80% για οκτώ εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών ταινιών.

 

β.β. Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το:

 

- 30% για μια εβδομάδα προβολής ταινίας,

- 45% για δύο εβδομάδες προβολής ταινίας,

- 55% για τρεις εβδομάδες προβολής ταινίας,

- 70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο ταινιών,

- 80% για πέντε εβδομάδες προβολής δύο τουλάχιστον ταινιών.

 

γ.γ. Τα αναλογούντα τελικώς σε κάθε επιχείρηση ποσά του επιστρεφόμενου φόρου, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο α', διαμορφώνονται με βάση των παραπάνω υπό α.α. και β.β. ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθονών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η επιχείρηση, ως εξής:

 

- επιχείρηση με μία έως δύο οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με τρεις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με τέσσερις οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με πέντε οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με έξι οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με επτά οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με οκτώ οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με δέκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 46% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με έντεκα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 43% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη,

- επιχείρηση με δώδεκα οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο α.α. ή και β.β. ποσοστού ανά οθόνη.

 

δ.δ. Προκειμένου να επιστραφεί το προβλεπόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ποσό στις επιχειρήσεις χειμερινών χώρων προβολής, θα πρέπει η κάθε οθόνη να έχει συμπληρώσει κάθε χρόνο πλήρες δίωρο πρόγραμμα με ελληνική ταινία μικρού μήκους, η οποία θα συνοδεύει την προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους και θα είναι διαφορετική για κάθε προβαλλόμενη ελληνική ταινία μεγάλου μήκους.}

 

β. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1876/1990 και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Τα ποσοστά του επιστρεφόμενου φόρου σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α' και β' καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι 60.000 εισιτήρια. Για τα εισιτήρια πάνω από 60.000 δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό.}

 

γ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του νόμου [Ν] 1876/1990, προστίθεται νέα περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου αρχίζει από την 01-01-2002.}

 

δ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού έπειτα από πρόταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου αυτού, οι παραγωγοί ελληνικών ταινιών εφόσον είναι καθαρά πορνογραφικές. Με όμοια απόφαση χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού, οι επιχειρηματίες χώρων προβολής ταινιών που προβάλλουν συστηματικά ταινίες όπως αυτές ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο αυτής της παραγράφου, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.}

 

ε. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 1597/1986 καταργείται και οι παράγραφοι 8 και 9 αναριθμούνται σε παραγράφους 7 και 8 αντίστοιχα.

 

16. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1597/1986, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του νόμου [Ν] 1876/1990, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 5

 

1. Για το χαρακτηρισμό ταινίας μυθοπλασίας μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) οι διάλογοι της ταινίας στην πρωτότυπη εκδοχή της να είναι κατά ποσοστό τουλάχιστον 51% στην ελληνική γλώσσα, και

 

β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

2. Τα κριτήρια που εκτιμώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1)β του παρόντος άρθρου και η αντίστοιχη μοριοδότηση καθορίζονται ως ακολούθως:

 

Α) 16 μόρια, εάν ο παραγωγός - φυσικό πρόσωπο της ταινίας είναι Έλληνας και σε περίπτωση που ο παραγωγός είναι νομικό πρόσωπο, η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας με κατοικία στην Ελλάδα.

 

Β) 16 μόρια, εάν ο σκηνοθέτης της ταινίας είναι Έλληνας.

 

Γ) 14 μόρια, εάν ο σεναριογράφος του πρωτότυπου σεναρίου της ταινίας είναι Έλληνας.

 

Δ) Εάν το σενάριο της ταινίας αποτελεί διασκευή λογοτεχνικού έργου, 2 μόρια, εάν ο συγγραφέας του έργου είναι Έλληνας και ή 12 μόρια, εάν και ο σεναριογράφος του σεναρίου που βασίστηκε στο λογοτεχνικό έργο είναι Έλληνας.

 

Ε) 4 μόρια, εάν η μουσική επένδυση της ταινίας συνίσταται αποκλειστικώς σε πρωτότυπη μουσική που είναι έργο Έλληνα μουσικοσυνθέτη.

 

ΣΤ) 2 μόρια, εάν στην ταινία έχει χρησιμοποιηθεί ως μουσική επένδυση έργο Έλληνα συνθέτη και 3 μόρια, εάν στη μουσική επένδυση της ταινίας περιλαμβάνονται συνθέσεις που άλλες πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος και άλλες του προηγούμενου (Ε) κριτηρίου.

 

Ζ) 8 μόρια, εάν οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στους πρώτους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες.

 

Η) 4 μόρια, εάν οι ηθοποιοί που εμφανίζονται στους δεύτερους ρόλους της ταινίας είναι Έλληνες.

 

Θ) 4 μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας είναι Έλληνας.

 

Ι) 2 μόρια, εάν ο σκηνογράφος της ταινίας είναι Έλληνας.

 

ΙΑ) 2 μόρια, εάν ο ενδυματολόγος της ταινίας είναι Έλληνας.

 

ΙΒ) 5 μόρια, εάν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε στην ταινία είναι Έλληνες.

 

ΙΓ) 2 μόρια, εάν ο τεχνικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για το γύρισμα της ταινίας ανήκει σε Έλληνα ή σε νομικό πρόσωπο του οποίου η καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού είναι Έλληνας με κατοικία στην Ελλάδα.

 

ΙΔ) 4 μόρια, εάν ο μοντέρ της ταινίας είναι Έλληνας.

 

ΙΕ) 3 μόρια, εάν ο ηχολήπτη ς της ταινίας είναι Έλληνας.

 

ΙΣΤ) 3 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία εικόνας της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα.

 

ΙΖ) 2 μόρια, εάν τα εργαστήρια όπου έγινε η επεξεργασία του ήχου της ταινίας βρίσκονται στην Ελλάδα.

 

ΙΗ) 2 μόρια, εάν η μεταπαραγωγική διαδικασία της ταινίας ολοκληρώνεται στην Ελλάδα.

 

ΙΘ) 9 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα,τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 9 μορίων.

 

3. Για το χαρακτηρισμό ταινίας τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) μεγάλου ή μικρού μήκους ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) η γλώσσα όλων των σχολίων, των κειμένων και της αφηγήσεις της ταινίας, στην πρωτότυπη εκδοχή της, να είναι στην ελληνική γλώσσα κατά ποσοστό τουλάχιστον 51%, και

 

β) η ταινία να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 51 μόρια, σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μοριοδότηση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

 

Κατ' εξαίρεση, εφόσον η ταινία δεν περιλαμβάνει σχόλια ή και κείμενα ή και αφήγηση, για το χαρακτηρισμό της ταινίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπόθεση του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου.

 

4. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες τεκμηρίωσης με εξαίρεση τα κριτήρια (η, (Θ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα μόρια, τα οποία καθορίζονται και ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες τεκμηρίωσης ως εξής:

 

Γ.Γ. 8 μόρια, εάν ο σεναριογράφος της ταινίας είναι Έλληνας και ή 6 μόρια, εάν υπάρχει επιστημονικός ή άλλος ειδικός σύμβουλος Έλληνας. Σε περίπτωση που στους συντελεστές της ταινίας δεν συμπεριλαμβάνεται

ειδικός σύμβουλος, αλλά μόνο σεναριογράφος και είναι Έλληνας, 14 μόρια.

 

Θ.Θ. 10 μόρια, εάν ο διευθυντής φωτογραφίας είναι Έλληνας,

 

Ι.Θ.Θ. 3 μόρια, εάν η ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 3 μορίων.

 

5. Για το χαρακτηρισμό ταινίας κινουμένου σχεδίου ως ελληνικής και τη χορήγηση πιστοποιητικού ελληνικότητας ισχύουν όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

 

6. Τα κριτήρια και η μοριοδότηση που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου για τις ταινίες μυθοπλασίας ισχύουν και για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων, με εξαίρεση τα κριτήρια (Ζ), (Η), (Θ), (Ι), (ΙΑ) και (ΙΘ) και τα αντίστοιχα μόρια. Αντί αυτών εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια και μόρια, που ισχύουν αποκλειστικά για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων:

 

Ζ.Ζ.Ζ. 4 μόρια, εάν οι φωνές των πρώτων ρόλων της ταινίας αποδίδονται από Έλληνες ηθοποιούς.

 

Η.Η.Η. 2 μόρια εάν ο δημιουργός - εμψυχωτής (animator) είναι Έλληνας,

 

Θ.Θ.Θ. 6 μόρια, εάν ο καλλιτεχνικός διευθυντής (art director) είναι Έλληνας

 

Ι.Ι.Ι. 5 μόρια, εάν ο δημιουργός - σκηνοθέτης (lay out supervisor) είναι Έλληνας,

 

Ι. Θ. Θ. 9 μόρια, εάν η ταινία έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταινία παρήχθη κατά ορισμένο μόνο ποσοστό στην Ελλάδα, τα μόρια προσδιορίζονται με βάση το ποσοστό αυτό εφαρμοζόμενο επί του συνόλου των 9 μορίων.

 

7. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν περισσότεροι συντελεστές για κάθε κριτήριο, από τους οποίους δεν είναι όλοι Έλληνες, τα αντιστοιχούντα στο κριτήριο μόρια διαιρούνται με τον αριθμό των συντελεστών και απονέμονται αναλόγως του αριθμού των συμμετεχόντων Ελλήνων.

 

8. Για την εφαρμογή των κριτηρίων των προηγούμενων παραγράφων οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Κύπριοι πολίτες εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες.

 

9. Σε περίπτωση διεθνούς συμπαραγωγής με συμμετοχή Έλληνα παραγωγού, ο χαρακτηρισμός της ταινίας ως ελληνικής ή μη καθορίζεται από τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση του πιστοποιητικού ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.}

 

17. α. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 2524/1997 (ΦΕΚ 183/Α/1997) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Συνεργάζεται με το εποπτεύον Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικούς οργανισμούς, όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς και κάθε άλλο φορέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό που έχει σχέση με τους σκοπούς του και μπορεί να συμβάλλει στην προώθησή τους.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2524/1997, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του νόμου 2949/2001 (ΦΕΚ 243/Α/2001), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και 10 (δέκα) μέλη από τα οποία ένα προτείνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών και ένα από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι προτάσεις των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποστέλλονται στον Υπουργό Πολιτισμού μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, αλλιώς το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται, συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τα μέλη αυτά. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και η θητεία του είναι τετραετής. Η συμμετοχή μέλους Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της ιδιότητάς του σε μέλος Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού μερικής απασχόλησης.

 

Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύεται μετά την έγκριση του επιλεγόμενου προσώπου από την αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής κατά τον Κανονισμό της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της επιτροπής μετά από τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Πρόεδρο της Βουλής, η σχετική απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2524/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι υπηρεσίες του ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διευθύνονται από Γενικό Διευθυντή που έχει ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και έχει την ικανότητα με βάση τις σπουδές του, την επαγγελματική του προϋπηρεσία και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να προωθήσει τους σκοπούς του Ιδρύματος και να ανταποκριθεί στα καθήκοντα της θέσης του. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και εισηγείται ως προς το διορισμό στον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος και διορίζει τον Γενικό Διευθυντή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και επιλογής. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού καθορίζονται το είδος και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, καθώς και οι εν γένει αποδοχές του Γενικού Διευθυντή κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.}

 

δ. Στις παραγράφους 6, 7, 8, 10, 11 του άρθρου 2 και στα άρθρα 3, 4, 5 και 7 του νόμου [Ν] 2524/1997 οι όροι Υπουργός Εξωτερικών ή Υπουργού Εξωτερικών αντικαθίστανται από τους όρους Υπουργός Πολιτισμού ή Υπουργού Πολιτισμού και οι όροι Υπουργείο Εξωτερικών ή Υπουργείου Εξωτερικών από τους όρους Υπουργείο Πολιτισμού ή Υπουργείου Πολιτισμού.

 

ε. Η περίπτωση ι)δ' της παραγράφου 2)α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), εφαρμόζεται και για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

 

18. Το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το οποίο σύμφωνα με το προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 370/1997 (ΦΕΚ 241/Α/1997) υπάγεται στην εποπτεία του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

19. Η μηνιαία αποζημίωση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.

 

20. Τα τουριστικά περίπτερα Μυκηνών και Τύμβου Μαραθώνα, τα οποία τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση της ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Ανώνυμη Εταιρεία παραχωρούνται κατά χρήση στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

21. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2433/1996 (ΦΕΚ 180/Α/1996) και του άρθρου 13 του ίδιου νόμου, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ 271/Α/1997) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12)β' του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του νόμου 2947/2001 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσας κοινής υπουργικής απόφασης 2/6064/0022/07-12-2001 (ΦΕΚ 1724/Β/2001), εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης. Η προκαλούμενη από τις ρυθμίσεις αυτές δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του ανωτέρω νομοθετικού διατάγματος.

 

22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 358/1976 (ΦΕΚ 155/Α/1976) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την αναγνώριση και άσκηση του επαγγέλματος του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης των σχετικών αδειών κατά κατηγορία και ειδικότητα και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση οι σκηνοθέτες κινηματογράφου και τηλεόρασης μπορούν να υπάγονται στους τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των Επιτροπών χορήγησης και ανάκλησης αδειών και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Επιτροπών του προηγούμενου εδαφίου.}

 

23.α. Το ένατο εδάφιο της περιπτώσεως η' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, η οποία προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) τροποποιείται ως εξής:

 

{Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί δε με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας.}

 

β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περιπτώσεως ι)δ' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

 

{Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού ορίζονται, ανά θέση εργασίας, το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού,οι κάθε είδους εργασιακές μεταβολές, καθώς και αναγκαίες μειώσεις στον αριθμό των υπηρετούντων, ιδίως μετά το πέρας της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001 - 2004.}

 

γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της περιπτώσεως ι)δ' της παραγράφου 2Α του άρθρου 6 του νόμου 2557/1997, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), καταργούνται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.