Νόμος 2190/94 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Επαναπρόσληψη απολυθέντων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται:

 

α. Στις δημόσιες υπηρεσίες.

β. Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

γ. Στις δημόσιες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και στα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος εξ ολοκλήρου ή κατά το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου.

δ. Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στα υπό στοιχεία β' και γ' νομικά πρόσωπα.

ε. Ειδικά ως προς τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, αλλά του άρθρου 28Α.

 

2. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων, επαναπροσλαμβάνονται συμβασιούχοι των υπηρεσιών και νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, που απολύθηκαν κατά τις διατάξεις του νόμου 1882/1990, άρθρο 44 παράγραφοι 1, 7 και 8, εφόσον δεν προσλήφθηκαν ξανά σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπου και να υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν υπηρετούν με σχέση ωρομισθίου ή ημερομισθίου.

 

3. Ο ενδιαφερόμενος για την επαναπρόσληψη υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου ή νομικού προσώπου από το οποίο έγινε η απόλυση, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αν η υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο αυτό έχει συγχωνευθεί με άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο με το οποίο έγινε η συγχώνευση. Οι προσλαμβανόμενοι ξανά καταλαμβάνουν υφιστάμενες κενές ή συνιστώμενες θέσεις τακτικού προσωπικού ή αορίστου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 3 του Συντάγματος ή, προκειμένου για Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, αντίστοιχες, για την κάλυψη διαρκών και πάγιων αναγκών της υπηρεσίας. Ο αριθμός των ξανά προσλαμβανόμενων καθορίζεται από τις ανάγκες που είχαν προσδιορισθεί με τις σχετικές προτάσεις των κατά περίπτωση αρμόδιων οργάνων, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 44 παράγραφος 3 του νόμου 1882/1990 και όπως οι ανάγκες θα επανεκτιμηθούν με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ο οποίος και εισηγείται. Όταν η κοινή υπουργική απόφαση αφορά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, συμπράττει για την εκδοσή της και ο Υπουργός Εργασίας. Οι προτάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού συνοδεύονται από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε υπουργείο με απόφαση του οικείου υπουργού, σε κάθε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με απόφαση του μονομελούς οργάνου διοίκησης και σε κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

 

Στις επιτροπές υπουργείων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μετέχει υπάλληλος οριζόμενος από το οικείο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και αν δεν υπάρχει δευτεροβάθμιο από το οικείο πρωτοβάθμιο, εφόσον γνωστοποιηθούν μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης. Οι επιτροπές συγκροτούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος και περατώνουν το έργο της επανεκτίμησης μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συγκρότηση τους.

 

4. Αν ο αριθμός των υφιστάμενων κενών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας είναι μικρότερος του αριθμού των ξανά προσλαμβανόμενων που θα καθορισθεί με τις ανωτέρω κοινές υπουργικές αποφάσεις, ιδρύονται με απόφαση του οικείου υπουργού οι επιπλέον απαιτούμενες θέσεις ως προσωποπαγείς και καταργούνται, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν.

 

Αν οι αιτούντες υπερβαίνουν τον αριθμό των θέσεων, που προκύπτουν από την εκτίμηση των αναγκών, καταρτίζονται πίνακες κατά κλάδους ή ειδικότητες, όπως προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις ή κανονισμούς, με βάση τη σειρά αρχαιότητας στην υπηρεσία κατά το χρόνο απόλυσης και προσλαμβάνονται μόνο εκείνοι που αντιστοιχούν κατά σειρά προτεραιότητας στον αριθμό των κενών θέσεων. Αν μεταξύ των μη προσλαμβανόμενων, λόγω υπέρβασης του αριθμού των θέσεων, υπάρχουν απολυθέντες των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή γι' αυτούς απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η δικαστική απόφαση εκτελείται και ιδρύονται, με απόφαση του οικείου υπουργού, οι απαιτούμενες επιπλέον θέσεις. Για τον υπολογισμό της αρχαιότητας, ο χρόνος των συμβάσεων υπολογίζεται αθροιστικά για όποιον είχε υπογράψει περισσότερες συνεχόμενες συμβάσεις ή και διακοπτόμενες με την ίδια ή και διαφορετικές υπηρεσίες, εφόσον μεταξύ αυτών δεν μεσολάβησε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.

 

5. Σε κάθε περίπτωση οι υπαγόμενοι στην παράγραφο 2, των οποίων η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή για τον αιτούντα απόφαση πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου εκδοθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, επαναπροσλαμβάνονται χωρίς έρευνα άλλης σχετικής προϋπόθεσης. Τελεσίδικες ευνοϊκές αποφάσεις εκδιδόμενες μετά τη δημοσίευση του παρόντος εκτελούνται με κατάταξη και επαναπρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 10 του παρόντος άρθρου.

 

6. Ο χρόνος, τον οποίο οι απολυθέντες και ξανά προσληφθέντες κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου διήνυσαν εκτός υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη μόνο για τον υπολογισμό, κατά τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, της προϋπηρεσίας τους. Όλοι οι ξανά προσλαμβανόμενοι κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου και του επόμενου άρθρου 26 δεν λαμβάνουν οποιεσδήποτε αποδοχές ή αποζημίωση για το χρόνο από την απόλυσή τους έως την επαναπρόσληψη. Απαιτήσεις των οπωσδήποτε ξανά προσλαμβανόμενων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και του επόμενου άρθρου 26, κηρύσσονται παραγραμμένες.

 

7. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των ξανά προσλαμβανόμενων αναγνωρίζεται με εξαγορά, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται εντός εξαμήνου από την επαναπρόσληψή τους, ως συντάξιμος από τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υπάγονταν πριν από την απόλυση τους, εφόσον δεν συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Υπόχρεοι για την καταβολή των εισφορών είναι οι οριζόμενοι από τις διατάξεις για την υποχρεωτική ασφάλιση κάθε ασφαλιστικού οργανισμού και κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα καθορισθεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω εδαφίων.

 

8. Στη διαδικασία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού υπάγονται και εκείνοι των οποίων αίτηση ή προσφυγή ενώπιον δικαστικής αρχής απορρίφθηκε σε πρώτο ή και δεύτερο βαθμό.

 

9. Στις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων υπάγονται και εκείνοι τους οποίους η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) υπήγαγε στις ρυθμίσεις του άρθρου 44 του νόμου 1882/1990. Η Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεούται να προσλάβει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ισχύ του παρόντος τα 213 τουλάχιστον των τριακοσίων είκοσι τριών (323) απολυθέντων υπαλλήλων της. Οι τυχόν υπόλοιποι, οι οποίοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους εκατό, θα προσληφθούν από τις άλλες τράπεζες τού ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί πριν από την ισχύ του νόμου 1892/1990, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου.

 

10. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ορίζεται η σταδιακή κατά εξάμηνο επαναπρόσληψη των υπαγομένων στις διατάξεις του παρόντος στα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που περατώνεται το αργότερο την 31-12-1996.

 

Με όμοιες υπουργικές αποφάσεις και μετά από εισήγηση των διοικήσεων, σταδιακή αποκατάσταση εφαρμόζεται και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου υπαγόμενα στον παρόντα νόμο με ημερομηνία περατώσεως την 31-12-1995. Για τη σειρά επαναπρόσληψης εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Οι προσάγοντες δικαστική απόφαση κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 επαναπροσλαμβάνονται οπωσδήποτε μέχρι 31-12-1994.

 

Με ίδιες αποφάσεις δύναται να ορίζεται ειδικά για τα νοσηλευτικά προνοιακά ιδρύματα και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η άμεση επαναπρόσληψη, εφόσον πρόκειται για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α' της παραγράφου 24 του άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/1994).

 

11. Σε όσες περιπτώσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσλήφθηκε προσωπικό για ανάγκες ή θέσεις που κάλυπταν οι απολυθέντες με τις διατάξεις του άρθρου 44 του νόμου 1882/1990, το προσωπικό αυτό, εφόσον υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, μετά την επαναπρόσληψη κατά το παρόν άρθρο των απολυθέντων, θεωρείται πλεονάζον σε αριθμό αντίστοιχο του αριθμού των ξανά προσλαμβανόμενων και μεταφέρεται σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή σε άλλα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 πλην τραπεζών και θυγατρικών τους εταιρειών για κάλυψη αναγκών τους σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μεταφοράς. Ο καθορισμός των πλεοναζόντων γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό ή διοικητικό συμβούλιο με τα κριτήρια της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2085/1992. Η μεταφορά γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των οικείων υπουργών. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου για μεταφορά ισχύουν για τους υπηρετούντες που προσλήφθηκαν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία ανανεώθηκε ή παρατάθηκε με νόμο ή με σύμβαση δύο τουλάχιστον φορές.

 

12. Υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι οποίοι απολύθηκαν κατά το από 01-01-1990 έως και 31-10-1993 χρονικό διάστημα και δεν υπάγονται στην περίπτωση των παραγράφων 2 - 5 του παρόντος άρθρου (άρθρο 44 του νόμου 1882/1990), επαναπροσλαμβάνονται με αίτησή τους στη θέση από την οποία είχαν απολυθεί, εφόσον η αίτηση συνοδεύεται από ευνοϊκή για τον αιτούντα απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, εκδοθείσα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, χωρίς έρευνα άλλης σχετικής προϋπόθεσης, με την επιφύλαξη του προτελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Η αίτηση υποβάλλεται σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, στην υπηρεσία από την οποία ο αιτών απολύθηκε. Η επαναπρόσληψη γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Αν δεν υπάρχει κενή θέση του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, συνιστάται αυτοδικαίως με την απόφαση επαναπρόσληψης προσωποπαγής θέση που καταργείται επίσης αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθεί. Ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός ή και ο νομάρχης σε εκχωρημένες αντίστοιχες αρμοδιότητες, δύνανται να επαναπροσλαμβάνουν υπαγόμενους στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με τοποθέτηση τους σε κενή θέση άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου (π.χ. ασφαλιστικού ταμείου) της αρμοδιότητας ή εποπτείας, του ιδίου υπουργείου, μετά από εκτίμηση των κατά το χρόνο της επαναπρόσληψης αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων.

 

Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπάγονται στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου εφόσον η συνολική συνεχόμενη απασχόληση, ή με διακοπή το πολύ ένα μήνα, ήταν τουλάχιστον 18 μηνών. Οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου.

 

Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται και οι δικηγόροι, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου με σχέση έμμισθης εντολής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

13. Απολυθέντες κατά το διάστημα από 01-01-1990 έως και 31-10-1993, μη υπαγόμενοι στις παραγράφους 2, 9 και 12 του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαμβάνονται με αίτησή τους, εάν η απόλυση τους κριθεί προδήλως αδικαιολόγητη ή καταχρηστική. Δυσμενής διακριτική μεταχείριση λόγω πολιτικών πεποιθήσεων, θεμελιώνει πάντοτε δικαίωμα επαναπρόσληψης. Ο αριθμός των θέσεων, υφισταμένων ή που θα συσταθούν, που θα καλυφθούν με επαναπρόσληψη απολυθέντων της παρούσας παραγράφου, καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ο οποίος και εισηγείται ευθύς μετά την υποβολή των αποφάσεων του άρθρου 26 παράγραφος 7 περίπτωση α'. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των προβλεπομένων στις παραγράφους 3, 4 και 12 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παρούσα παράγραφο επαναπρόσληψη γίνεται σταδιακά ανά εξάμηνο με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων, συντασσομένων πινάκων με τη σειρά που ορίζεται στην παράγραφο 4. Ο αριθμός των ανά εξάμηνο ξανά προσλαμβανόμενων καθορίζεται εν όψει των υφιστάμενων οικονομικών δυνατοτήτων και πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερος του 1 % του συνόλου του απασχολούμενου κατά το αντίστοιχο εξάμηνο τακτικού προσωπικού. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και όλων των νομικών προσώπων των υπαγομένων στην αρμοδιότητα ή και εποπτεία του ίδιου Υπουργείου, εγγράφονται μετά από αίτησή τους οι απολυθέντες εντός του 1990 και 1991 από την OLYMPIC CATERING, που κατανέμονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου και των ανωτέρω νομικών προσώπων αναλόγως των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων. Η επαναπρόσληψη των απολυθέντων από την OLYMPIC CATERING ολοκληρώνεται έως την 30-06-1996 και με απόφαση των ιδίων υπουργών συνιστώνται με τυχόν απαιτούμενες θέσεις.

 

Απολυθέντες από την OLΥMPIC CATERING κατά τα ανωτέρω, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου, προσλαμβάνονται και εντάσσονται στις 150 από τις υπάρχουσες κενές θέσεις εργασίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έπειτα από αίτησή τους. Για το σκοπό αυτό συνιστάται τριμελής επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ένας ανώτερος υπάλληλος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και ένας εκπρόσωπος της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

Υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων, οι οποίοι απολύθηκαν με τη θέση της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων υπό εκκαθάριση, εγγράφονται μετά αίτηση τους στους πίνακες επαναπροσληπτέων του Υπουργείου Γεωργίας και των υπαγομένων σ' αυτό νομικών προσώπων, περιλαμβανομένης της Αγροτικής Τράπεζας και των θυγατρικών της επιχειρήσεων, που κατανέμονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, αναλόγως των αναγκών και των οικονομικών δυνατοτήτων και η επαναπρόσληψή τους περατώνεται έως την 31-12-1995. Οι διατάξεις που αφορούν στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων εφαρμόζονται και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που είχε προσληφθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων κατόπιν εντολών του Υπουργείου Γεωργίας και αμειβόταν από τους λογαριασμούς Ειδικής Διαχείρισης Σπόρων της Κρατικής Σποροπαραγωγής και είχε διατεθεί στις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και στα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

 

Για τους ξανά προσλαμβανόμενους εφαρμόζονται και οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου υπάγονται στην εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, εφόσον ανανεώθηκαν με νόμο ή με σύμβαση τουλάχιστον μία φορά και η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης, ή με διακοπή ενός μηνός το πολύ, ήταν είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών (2 ετών), καθώς και συμβάσεις που δεν παρατάθηκαν ή δεν ανανεώθηκαν, εφόσον η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης ήταν είκοσι τεσσάρων (24) τουλάχιστον μηνών (2 ετών). Συμβάσεις για ανάγκες προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, υπαγόμενες στο άρθρο 59 του νόμου [Ν] 1759/1988 και με συνολική διάρκεια τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, οι οποίες δεν παρατάθηκαν, ή δεν ανανεώθηκαν, υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί εσφαλμένη εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης η μη παράταση ή μη ανανέωση που συνιστά προδήλως δυσμενή διακριτική μεταχείριση. Απολυθέντες, οι οποίοι κατά το χρόνο της απόλυσης είχαν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συντάξεως, ή προσλήφθηκαν ξανά σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου όπου και να υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν υπηρετούν με σχέση ωρομισθίου ή ημερομισθίου, δεν δικαιούνται επαναπρόσληψη. Επίσης δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου οι απολυθέντες για πειθαρχικούς λόγους, εκτός εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Ως υπάλληλοι νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου νοούνται για την εφαρμογή του παρόντος και όσοι διέπονταν από σχέση έμμισθης εντολής, καθώς και οι δικηγόροι μέλη νομικών συμβουλίων νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Προσλαμβανόμενοι ξανά οι τελευταίοι, αν η θέση τους είναι κατειλημμένη, εντάσσονται σε κενή ή προσωποπαγή θέση της Δικαστικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου με σχέση έμμισθης εντολής, εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσής τους είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή θητεία ως μέλη Νομικών Συμβουλίων στον ίδιο φορέα, εφαρμοζομένων και γι' αυτούς των διατάξεων των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, χωρίς δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών ή αποζημίωσης μέχρι την ένταξή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997).

 

14. Για τις αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου, τις επιτροπές, καθώς και τις προθεσμίες, εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο του παρόντος νόμου.

 

15. Απολυθέντες κατά το διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 13 του παρόντος, οι οποίοι κατά το χρόνο της απολύσεως είχαν την ιδιότητα μέλους διοικητικού συμβουλίου αναγνωρισμένου πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ανεξαίρετα, επαναπροσδιορίζονται ή επαναπροσλαμβάνονται με αίτησή τους που υποβάλλεται στην επιτροπή του άρθρου 26, η οποία και διαπιστώνει τη συνδρομή των κατά την παρούσα διάταξη προϋποθέσεων. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου απόλυση θεωρείται και η μη ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου που έληξε κατά το αυτό χρονικό διάστημα. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και σε περίπτωση οριστικής ή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης εις βάρος του απολυθέντος, εάν δε η δικαστική απόφασή είναι αμετάκλητη, η επαναπρόσληψη έχει την έννοια νέας σύμβασης εργασίας υπό τους αυτούς όρους.

 

16. Στις διατάξεις των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι απολυθέντες λόγω μη εμφανίσεώς τους στη θέση στην οποία μετατέθηκαν, τοποθετήθηκαν, μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν, εφόσον κριθεί ότι για τις υπηρεσιακές μεταβολές που οδήγησαν στην απόλυσή τους, συνέτρεχαν λόγοι προβλεπόμενοι στην παράγραφο 13.

 

17. Τακτικοί υπάλληλοι και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλην των ωρομισθίων, υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του παρόντος στην περιοχή Θράκης, οι οποίοι είναι κάτοικοι της περιοχής αυτής και απολύθηκαν κατά το από 01-01-1990 έως 31-10-1993 χρονικό διάστημα, υπαγόμενοι σε περιπτώσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επαναπροσλαμβάνονται όλοι εντός του 1994. Για όλα τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 26.

 

18. Προσωπικό, που υπηρετούσε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής στον Οργανισμό Υποψηφιότητας Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 1996, είχε επιλεγεί με τη διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1862/1989 (ΦΕΚ 203/Α/1989) και το οποίο δεν επαναπροσλήφθηκε και δεν μετατάχθηκε αλλά απολύθηκε, λόγω της διάλυσης του Οργανισμού αυτού, προσλαμβάνεται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος, που αυτή εποπτεύει. Οι ενδιαφερόμενοι για επαναπρόσληψη υποβάλλουν αίτηση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η επαναπρόσληψη γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού σε κενή θέση της οικείας ειδικότητας, που υφίσταται κατά τη δημοσίευση του παρόντος ή θα ανακύψει έως την 31-12-1996. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους ξανά προσλαμβανόμενους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

 

19. Υπάλληλοι μεταταγέντες στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1735/1987, των οποίων οι μετατάξεις ανακλήθηκαν με κοινές υπουργικές αποφάσεις στις οποίες γίνεται επίκληση μη αναδρομικής ισχύος της κύρωσης με το άρθρο 78 στοιχείο β' του νόμου [Ν] 1943/1991 της απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ΔΙΔΑΔ/12/3/10279/1989 (ΦΕΚ 298/Β/1989) ή μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν ως πλεονάζον προσωπικό σε άλλες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα, εφόσον κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου δεν είναι συνταξιούχοι ή δεν είναι ή δεν διετέλεσαν μέτοχοι Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (ΣΕΠ) ή κάτοχοι σχετικής άδειας, μπορούν να επανέλθουν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης με τη σχέση εργασίας που είχαν κατά την ημερομηνία ανάκλησης της μετάταξής τους. Για την επαναφορά τους απαιτείται η υποβολή στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτησης των ενδιαφερομένων και έκδοση απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των ανωτέρω υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, χωρίς καταβολή αναδρομικών αποδοχών. Όσοι εκ των υπαγομένων στην παρούσα παράγραφο υπηρετούν ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, επανέρχονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Οι επαναφερόμενοι καταλαμβάνουν κενές θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και αν δεν υπάρχουν, συνιστώνται προσωποπαγείς θέσεις με την πράξη της επαναφοράς.

 

20. Για την επαναπρόσληψη σε άλλα υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νομικών συνεργατών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που απολύθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 8 (περίπτωση α') του άρθρου 5 του νόμου 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/1993), ορίζεται προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης β' της αυτής ως άνω παραγράφου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας δέκα (10) θέσεις δικηγόρων, τις οποίες καταλαμβάνουν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ισάριθμοι δικηγόροι του προηγούμενου εδαφίου. Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας εκδίδεται εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν λάβει την προβλεπόμενη από την αυτήν ως άνω διάταξη αποζημίωση οφείλουν να την επιστρέψουν είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις ή με παρακράτηση εκ των αποδοχών τους. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καθορίζεται ο αριθμός των δόσεων ή το ποσό της παρακράτησης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.