Νόμος 2819/00 - Άρθρο 16

Άρθρο 16


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κυρώνεται η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμό πρωτοκόλλου 1110245/11400/Α0010/03-12-1999, με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ίδρυμα Βασίλειος και Ελίζα Γουλανδρή δωρεάν, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή και υπό τους αναφερόμενους στην απόφαση αυτή όρους, το δημόσιο κτήμα ΑΒΚ 1740 και το συνεχόμενο προς αυτό τμήμα του δημόσιου κτήματος ΑΒΚ 2543, συνολικού εμβαδού 12.055 m2 που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων και επί των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ριζάρη και Βασιλίσσης Σοφίας. Το άνω παραχωρηθέν στο Ίδρυμα τούτο όλον ακίνητο:

 

α. Χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για τη λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών παρεμφερών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

β. Καθορίζονται σε αυτό, για την εκπλήρωση του σκοπού της παραγράφου 1, οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης ως εξής:

 

i. Το μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (κύριας ή βοηθητικής) θα είναι 25.000 m2 και ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων των κτιρίων θα είναι 0,8, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπέργειας επιφάνειας του κτιρίου θα είναι 9.833 m2.

 

ii. Η κάλυψη του οικοπέδου στους υπέργειους χώρους δεν θα υπερβαίνει το 50% και στους υπόγειους το 80% της επιφάνειας του οικοπέδου. Το μέγιστο ύψος του κτιρίου θα είναι 16 m με εξαίρεση τμήμα του κτιρίου σε ποσοστό 5% της συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας (5% x 0,80 x εμβαδόν οικοπέδου), για το οποίο ορίζεται μέγιστο ύψος 27 m. Ως αφετηρία μέτρησης υψών ορίζεται το μέσον της πλευράς του οικοπέδου επί της οδού Ριζάρη, όπως αυτό εμφαίνεται στο συνημμένο στην παραπάνω απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.

 

iii. Κατασκευάζονται τρία υπόγεια ως χώροι κύριας χρήσης οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν με τεχνητό φωτισμό και αερισμό, σε οποιαδήποτε στάθμη των κτιρίων.

 

Εντός των πλάγιων ακάλυπτων χώρων μπορούν να τοποθετούνται υπόγεια παραρτήματα μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αγωγών.

 

γ. Σε περίπτωση που τα υπόγεια του κτιρίου επεκταθούν πέραν του περιγράμματος του κυρίως κτιρίου, θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί χώμα ικανού βάθους για φύτευση μεγάλων δέντρων.

 

δ. Το κτίριο μπορεί να τοποθετηθεί σε ελάχιστη απόσταση 2,5 m από το όριο του οικοπέδου προς την οδό Ριζάρη (πλευρά ΜΝ) και 5 m κατά ελάχιστο από το όριο προς την πλευρά της υφιστάμενης Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου (πλευρά ΑΒΙ), ενώ στα λοιπά όρια αυτού ορίζεται απόσταση 1 m το ελάχιστο.

 

ε. Επιβάλλεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης δυναμικότητας 20 θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ιδιωτικής Χρήσης) για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. Ουδεμία δε άλλη υποχρέωση απορρέουσα από τις διατάξεις του νόμου 960/1979 υφίσταται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α/2001).

 

2. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντικείμενη στα παραπάνω, δεν εφαρμόζεται για το πιο πάνω παραχωρηθέν ενιαίο ακίνητο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 2947/2001 (ΦΕΚ 22/Α/2001).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.