Νόμος 2557/97 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Εθνική πολιτική βιβλίου - Λογοτεχνικά βραβεία και συναφή ζητήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την ανάπτυξη και προβολή των Ελληνικών Γραμμάτων μεριμνά σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλο συναρμόδιο κρατικό ή άλλο φορέα για την προώθηση και διάδοση του βιβλίου και την ενίσχυση της δραστηριότητας βιβλιοθηκών και άλλων φορέων που προάγουν τους σκοπούς αυτούς. Το Υπουργείο Πολιτισμού διατυπώνει και εφαρμόζει τη γενική πολιτική βιβλίου σε συνεργασία με τους συναρμόδιους για τα θέματα αυτά φορείς και συντονίζει την πολιτική των συναρμόδιων φορέων.

 

2. α. Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και την ενίσχυση των Ελλήνων πνευματικών δημιουργών με τη βράβευση έργων ελληνικής λογοτεχνίας και μεταφράσεων έργων τόσο ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα, όσο και έργων ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα, καθώς και με τη βράβευση συγγραφέων για το σύνολο του έργου τους.

 

β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού απονέμονται τα ακόλουθα ετήσια βραβεία:

 

α' Λογοτεχνίας.

 

1) Βραβείο Μυθιστορήματος

2) Βραβείο Διηγήματος

3) Βραβείο Ποίησης

 

β' Λογοτεχνικής Μετάφρασης.

 

1) Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα

2) Βραβείο Μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα

 

γ. Δοκιμίου - Μαρτυρίας:

 

1) Βραβείο Δοκιμίου - Κριτικής

2) Βραβείο Μαρτυρίας - Βιογραφίας - Χρονικού - Ταξιδιωτικής Λογοτεχνίας

 

δ' Παιδικού Βιβλίου.

 

1) Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

2) Βραβείο Εικονογράφησης Παιδικού Βιβλίου

3) Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για τα παιδιά

 

Τα παραπάνω βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε συγγραφείς που τα βιβλία τους έχουν εκδοθεί κατά το προηγούμενο έτος (1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου) και έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του χρόνου κατά τον οποίο πραγματοποιείται η κρίση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Τα βραβεία απονέμονται ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευση του συγγραφέα των βιβλίων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει για κάποια κατηγορία βραβείων βιβλίο που, κατά την κρίση της επιτροπής, να μπορεί να προταθεί για βράβευση, το βραβείο της κατηγορίας αυτής μπορεί να μην απονέμεται.

 

Το Βραβείο Μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα μπορεί να απονέμεται και σε πνευματικούς δημιουργούς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα.

 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, απονέμεται κάθε χρόνο μεγάλο βραβείο λογοτεχνίας σε συγγραφείς με σημαντική προσφορά στα γράμματα για το σύνολο του έργου τους, ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευσή τους.

 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται τα χρηματικά ποσά των βραβείων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των αντιτύπων των βραβευμένων βιβλίων που αγοράζονται και διανέμονται σε τμήματα νεοελληνικών σπουδών σχολών του εξωτερικού και του εσωτερικού ή και σε άλλες βιβλιοθήκες, καθώς και το ύψος του ποσού που χορηγείται στο βραβευμένο συγγραφέα για τη μετάφραση του βραβευμένου έργου του σε ξένες γλώσσες.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται κάθε δύο χρόνια Επιτροπές για την επιλογή των προς βράβευση έργων που αποτελούνται από αναγνωρισμένου κύρους συγγραφείς, κριτικούς λογοτεχνίας και ειδικούς επιστήμονες. Προς το σκοπό αυτόν ο Υπουργός ζητεί από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις πιο αντιπροσωπευτικές ενώσεις λογοτεχνών και κριτικών της λογοτεχνίας καταλόγους κατάλληλων προσώπων, από τους οποίους και επιλέγει τα μέλη των Επιτροπών. Ειδικότερα, για τα ετήσια και τα μεγάλα βραβεία λογοτεχνίας, καθώς και για τα βραβεία Δοκιμίου - Μαρτυρίας συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από τρεις κριτικούς, τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου και τρεις συγγραφείς.

 

Η Επιτροπή αυτή επιλέγει επίσης και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Λογοτεχνικό Βραβείο (European Literary Prize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα βραβεία Παιδικού Βιβλίου συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο κριτικούς, τρία μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, δύο συγγραφείς και δύο εικονογράφους. Για τα βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης, συγκροτείται εννεαμελής επιτροπή που αποτελείται από δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γνωστικού αντικειμένου σχετικού με την ελληνική ιστορία, κοινωνία ή πολιτική, δύο κριτικούς, δύο νεοελληνιστές και τρεις μεταφραστές. Από την Επιτροπή αυτή επιλέγονται και τα έργα που προτείνονται για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μετάφρασης (European Translation Prize) που απονέμεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

στ. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της κάθε Επιτροπής ορίζονται με την πράξη συγκρότησής της.

 

Στις Επιτροπές μετέχει με γνώμη αλλά χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του ο Προϊστάμενος του αρμόδιου τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί ένας από τους υπαλλήλους του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Γραμμάτων.

 

ζ. Κάθε Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας του από τον Αντιπρόεδρό της, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών με δικαίωμα ψήφου είναι τουλάχιστον πέντε (5). Οι αποφάσεις της παίρνονται με πλειοψηφία ύστερα από φανερή και αιτιολογημένη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

η. Σε όλα τα μέλη των παραπάνω Επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, καθώς και έξοδα μετάβασης, παραμονής και επιστροφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2346/1995 που βαρύνουν τον τακτικά προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού ή τις εισπράξεις του από τα αριθμολαχεία ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ.

 

θ. Οι Επιτροπές επιλέγουν τα προς βράβευση έργα από τον κατάλογο που καταρτίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και διατυπώνουν τις αποφάσεις τους σε ιδιαίτερα Πρακτικά που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

ι. Οι διατάξεις του άρθρου μόνου του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 26/1989 (ΦΕΚ 15/Α/1989), όπως ισχύουν, καταργούνται με τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ι)α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατό να απονέμονται κάθε χρόνο βραβεία σε λογοτεχνικά περιοδικά που συμβάλλουν στην προβολή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται και το χρηματικό ποσό των βραβείων αυτών.

 

ι)β. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατό να απονέμονται κάθε χρόνο διακρίσεις σε εκδότες και βιβλιοπώλες για την προσφορά τους στην προώθηση και διάδοση του βιβλίου και στη δημιουργία νέων αναγνωστών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 50 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010).

 

3. α. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκδίδει λογοτεχνικά βιβλία στην Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα οφείλει να καθορίζει την τιμή διάθεσής τους στο κοινό, καθώς και τις πρόσθετες παροχές που μπορούν να προσφέρονται στο κοινό και να ενημερώνει για την τιμή και τις πρόσθετες παροχές όσους προμηθεύονται αντίτυπα του βιβλίου για διάθεση στο κοινό.

 

Λογοτεχνικά βιβλία που κυκλοφορούν στην Ελλάδα από εκδοτικό οίκο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα και τα οποία έχουν εκτυπωθεί ή αναπαραχθεί στο εξωτερικό για λογαριασμό του εκδοτικού οίκου, υπάγονται στη ρύθμιση της παραγράφου αυτής.

 

Απαγορεύεται η διάθεση λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό από τον ίδιο τον εκδότη τους ή από τρίτο σε τιμή που υπερβαίνει την τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ή είναι μικρότερη του 90% της τιμής αυτής. Όταν η επιχείρηση διάθεσης βιβλίων στο κοινό είναι εγκατεστημένη σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 km από την έδρα του εκδότη του διατιθέμενου λογοτεχνικού βιβλίου, η διάθεσή του μπορεί να γίνεται σε τιμή που υπερβαίνει έως 5% την καθορισμένη από τον εκδότη τιμής διάθεσής του στο κοινό.

 

Απαγορεύεται η προσφορά στο κοινό κατά τη διάθεση του λογοτεχνικού βιβλίου προσθέτων παροχών που δεν καθορίσθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω από τον εκδότη, καθώς και η διαφήμισή της κατά παράβαση των απαγορεύσεων αυτών.

 

Ως λογοτεχνικό βιβλίο θεωρείται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου κάθε λογοτεχνικό έργο, όπως διήγημα, νουβέλα, μυθιστόρημα, ποίημα, δοκίμιο, κριτικό δοκίμιο, θεατρικό έργο, ταξιδιωτικό έργο, βιογραφία, παιδικό έργο, η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα αντίστοιχων έργων και κάθε άλλο έργο που θεωρείται ως λογοτεχνικό κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Α/1993). Ως βιβλίο θεωρείται, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, και το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book).

 

β. Ο εκδότης μπορεί να ανακαθορίζει την τιμή διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό. Στην περίπτωση αυτήν οφείλει να ενημερώσει για την τιμή αυτή όσους προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα του βιβλίου για διάθεσή τους στο κοινό.

 

Όσοι προμηθεύονται ή έχουν προμηθευτεί αντίτυπα λογοτεχνικού βιβλίου για περαιτέρω διάθεσή τους στο κοινό, υποχρεούνται να τα διαθέτουν σε τιμή που δεν υπερβαίνει τη νέα τιμή που καθορίστηκε από τον εκδότη ούτε είναι μικρότερη του ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής αυτής. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει δεκαπέντε ημέρες από τότε που έλαβε γνώση του ανακαθορισμού εκείνος που διαθέτει τα βιβλία στο κοινό.

 

Όταν ο εκδότης του λογοτεχνικού βιβλίου ανακαθορίζει την τιμή διάθεσής του σε ύψος χαμηλότερο της τιμής που είχε αρχικά καθοριστεί, οφείλει μετά από επιλογή αυτών που έχουν προμηθευτεί αντίτυπα για διάθεσή τους στο κοινό είτε να τους καταβάλει ως αποζημίωση τη διαφορά ανάμεσα στην παλαιά και στη νέα τιμή επί τον αριθμό των αντιτύπων που ο δικαιούχος της αποζημίωσης έχει προμηθευτεί, αλλά δεν έχει διαθέσει ακόμα στο κοινό είτε να δεχθεί την επιστροφή των αντιτύπων, που δεν έχουν ακόμα διατεθεί στο κοινό στην τιμή με την οποία έγινε η προμήθεια των αντιτύπων.

 

γ. Δεν θεωρείται υπέρβαση της καθορισμένης από τον εκδότη τιμής διάθεσης του λογοτεχνικού βιβλίου στο κοινό η αμοιβή για συμπληρωματικές υπηρεσίες που παρέχονται στο κοινό κατά τη διάθεση του βιβλίου.

 

δ. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν ισχύουν για τα λογοτεχνικά βιβλία που επανεκδίδονται αναμορφωμένα ή μη από τον προηγούμενο εκδότη τους ή από άλλον και γενικώς για κάθε νέα έκδοση του βιβλίου, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό της. Ως έκδοση νοείται η εκτύπωση, με οποιονδήποτε τρόπο, αντιτύπων του βιβλίου. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης λογοτεχνικών βιβλίων στο κοινό όταν έχει παρέλθει διετία από την πρώτη έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών λογοτεχνικών βιβλίων.}

 

ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού ρυθμίζεται ο τρόπος γνωστοποίησης από τον εκδότη της τιμής διάθεσης του βιβλίου, καθώς και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης της παρούσας παραγράφου λεπτομέρεια.

 

στ. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης βιβλίων στο συγγραφέα τους, στο Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε κάθε νομικό πρόσωπο που εξυπηρετεί κοινωφελείς ή πολιτιστικούς ή επιστημονικούς σκοπούς ή παρέχει τέτοιες υπηρεσίες στο κοινό, καθώς και στις επαγγελματικές οργανώσεις συγγραφέων, εκδοτών και βιβλιοπωλών, εφόσον η διάθεση των βιβλίων δεν γίνεται με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση.

 

ζ. Στους περιορισμούς των προηγούμενων εδαφίων δεν υπόκειται η τιμή διάθεσης βιβλίων στο κοινό, όταν έχει παρέλθει διετία από την τελευταία έκδοσή τους ούτε η τιμή διάθεσης στο κοινό μεταχειρισμένων και ελαττωματικών βιβλίων.

 

η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, μπορεί να καθορίζεται κάθε χρόνο περίοδος, που δεν υπερβαίνει τις 15 ημέρες συνολικό, κατά την οποία δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί των προηγουμένων εδαφίων.

 

θ. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επιφέρει τις συνέπειες του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 146/1914.

 

Ο παραβάτης των διατάξεων της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτος και χρηματική ποινή μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Η ποινική δίωξη ασκείται μετά από έγκληση που δικαιούται να υποβάλει όποιος δικαιούται να αξιώσει την παύση και την παράλειψη στο μέλλον της παράβασης των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 46 του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010), με την παράγραφο ΣΤ4.1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014), με την παράγραφο 5 του άρθρου 186 του νόμου [Ν] 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/2014).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με το άρθρο 39 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018).

 

4. α. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και σωματείων του χώρου της λογοτεχνίας και του βιβλίου, ιδρύεται το Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης (ΛΑΘ), ως θεσμός της Επικράτειας Πολιτισμού που λειτουργεί με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας.

 

Με τη σύμβαση ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

β. Σκοποί του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης είναι:

 

Ι. Η συλλογή, καταγραφή, ταξινόμηση, μελέτη, έκδοση και έκθεση πρωτότυπου αρχειακού υλικού, χειρόγραφου έντυπου, ηλεκτρονικού (όπως ραδιοφωνικού, τηλεοπτικού, video), φωτογραφικού ή άλλου, που αφορά στην ελληνική λογοτεχνία, τους συγγραφείς, τα έργα και τα κάθε είδους τεκμήρια της ιστορικής διαδρομής και εν γένει παρουσίας τους.

 

ΙΙ. Η συγκέντρωση των λογοτεχνικών βιβλίων και η ηλεκτρονική αξιοποίηση και διάσωσή τους, όταν κρίνεται αναγκαία.

 

ΙΙΙ. Η συγκρότηση φωνοθηκης των λογοτεχνών, απαγγελιοθήκης του έργου τους, φωτογραφικού καταλόγου, η συγκρότηση εργοβιογραφικών καταλόγων, καθώς και η συλλογή και αρχειοθέτηση δημοσιευμάτων, μαγνητοταινιών, βιντεοταινιών και άλλων συναφών στοιχείων σχετικών με τα έργα και τις δραστηριότητες των λογοτεχνών.

 

IV. Η διασύνδεσή του με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης Κοζάνης για την ανταλλαγή εκθέσεων, εκδηλώσεων και υλικών που αφορούν το βιβλίο γενικότερα και ειδικότερα τη λογοτεχνία της περιφέρειας. Προς το σκοπό αυτόν συνάπτεται προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, του Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

V. Η διασύνδεσή του με αντίστοιχα κέντρα μελέτης της λογοτεχνίας, καθώς και ευρύτερα κέντρα πολιτισμού των Βαλκανικών, Παρευξείνιων και Μεσογειακών χωρών, για τη διευκόλυνση μεταφραστικών πρωτοβουλιών βιβλίων λογοτεχνίας, την ανάπτυξη προγραμμάτων επισκέψεων προσωπικοτήτων της λογοτεχνίας και μελετών.

 

VI. Η συνεργασία με πνευματικούς φορείς, ιδρύματα, σωματεία, ενώσεις, μουσεία και βιβλιοθήκες, καθώς και προσωπικότητες του λογοτεχνικού και επιστημονικού κόσμου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

VII. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε συνεργασία και με άλλους φορείς), προκειμένου να προωθήσει την επιστημονική έρευνα και να συντελέσει στην επιμόρφωση του κοινού στα θέματα της αρμοδιότητός του.

 

γ. Στους ειδικά διασκευασμένους χώρους του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης εκτίθενται πρωτότυπα τεκμήρια λογοτεχνικών έργων έντυπο, ηλεκτρονικό, φωτογραφικό και ηχητικό υλικό και αντικείμενα που αφορούν στους συγγραφείς, αλλά και στο ιστορικό τυπογραφείο Νικολαΐδη που ανήκει στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997 και μεταβιβάζεται στο Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης. Στον ίδιο χώρο οργανώνεται και λειτουργεί εστία συγγραφέων (φιλοξενία και συναναστροφή συγγραφέων).

 

Τα αρχειακά υλικά και ο κάθε είδους τεχνολογικός εξοπλισμός που αποκτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης αποτελούν περιουσιακά στοιχεία του τελευταίου.

 

δ. Πόροι του Λογοτεχνικού Αρχείου Θεσσαλονίκης είναι οι εξής.

 

Ι. Η κρατική επιχορήγηση.

 

ΙΙ. Τα έσοδα από την πώληση βιβλίων, φυλλαδίων περιοδικών που εκδίδει ή των καταλόγων των εκθεμάτων του, καθώς και από τη διαχείριση της περιουσίας του με κάθε νόμιμο τρόπο.

 

ΙΙΙ. Τα έσοδα από τις χορηγίες, δωρεές και κληρονομιές που γίνονται στο Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

ε. Τα αρχειακά υλικά που διορίζονται ή παραχωρούνται στο Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης ή αποτελούν συλλογή υλικού που εκτίθεται στο Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης, ενώ αποτελεί περιουσία άλλου φορέα ή ιδιώτη, είναι δυνατόν, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να φέρουν σε εμφανές σημείο το όνομα του δωρητή, του φορέα ή του ατόμου που παραχώρησε το υλικό, σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας έκθεσής του.

 

στ. Το διατηρητέο κτίριο της οδού Θεοφίλου 13, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, το οποίο ανήκει στον Οργανισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Θεσσαλονίκη 1997 μεταβιβάζεται από το νόμο και χωρίς άλλες διατυπώσεις στο Υπουργείο Πολιτισμού και παραχωρείται από αυτό στο Λογοτεχνικό Αρχείο Θεσσαλονίκης για τη στέγασή του.

 

5. α. Η προβλεπόμενη από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) επεκτείνεται και σε μόνιμους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων ή κρατικών νομικών προσώπων.

 

Στην τελευταία περίπτωση η απόσπαση πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, μετά από γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον οι ίδιοι οι υπάλληλοι το επιθυμούν.

 

β. Στο άρθρο 9 του νόμου [Ν] 2273/1994 (ΦΕΚ 233/Α/1994) προστίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11, οι δε υφιστάμενες παράγραφοι 10 και 11 αναριθμούνται σε 12 και 13 ως εξής:

 

{10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να ιδρύονται Κέντρα και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής, τον αριθμό των εισακτέων, το διδακτικό προσωπικό, η σχέση του πτυχίου με πτυχία άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης, το πρόγραμμα σπουδών τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

11. Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του, επιτρέπεται στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, για την εκπλήρωση του σκοπού του, να συστήνει ή να συμμετέχει σε εταιρείες, κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, σε νομικά πρόσωπα, σε φορείς και επιχειρήσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές ή άλλες συμβάσεις με ελληνικούς ή ξένους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.}

 

6. α. Οι εκδότες ή οι συγγραφείς, όταν δεν υπάρχει εκδότης, υποχρεούνται να καταθέτουν τέσσερα αντίτυπα κάθε είδους εντύπων στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας από τα οποία τα δύο αντίτυπα για την Εθνική Βιβλιοθήκη, το ένα για τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το ένα για το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου. Η υποχρέωση κατάθεσης αφορά και τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

 

β. Οι βιβλιοδέτες έχουν αυτοτελή υποχρέωση κατάθεσης ενός αντιτύπου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η κατάθεση αυτή συνοδεύεται με δήλωση του βιβλιοδέτη για τον αριθμό των βιβλιοδετημένων από αυτόν αντιτύπων.

 

γ. Σε περίπτωση διαδοχικών εκδόσεων ή ανατυπώσεων του ίδιου εντύπου η υποχρέωση προς κατάθεση αναφέρεται σε κάθε έκδοση ή ανατύπωση. Σε περίπτωση ύπαρξης κοινής και πολυτελούς έκδοσης, η υποχρέωση για κατάθεση στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας αφορά ένα αντίτυπο της κοινής και ένα της πολυτελούς έκδοσης.

 

δ. Η κατάθεση πρέπει να γίνεται σε 1 μήνα από την κυκλοφορία του εντύπου και αποδεικνύεται με απόδειξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας, που εκδίδεται από ειδικό αριθμημένο διπλότυπα βιβλίο, που τηρείται από αυτήν. Στην απόδειξη σημειώνεται ο αριθμός καταχώρισης στο παραπάνω βιβλίο, ο οποίος αναγράφεται και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου που κατατίθεται και εκδίδεται.

 

ε. Η κατάθεση των αντιτύπων των εντύπων κατά τα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής συνιστά προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόμενων φορέων σε προγράμματα του Υπουργείου Πολιτισμού και γενικότερα του Δημοσίου. Η μη κατάθεση αντιτύπου και της δήλωσης του στοιχείου β' συνιστά παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

 

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού μπορούν να ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν την κατάθεση αντιτύπων στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

 

ζ. Οι διατάξεις του νόμου [Ν] 880/1943 (ΦΕΚ 369/Α/1943) καταργούνται.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του νόμου 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/2003).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.