Νόμος 2557/97 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Προβολή και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς - Μουσειακή πολιτική - Ερευνητικοί φορείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Μουσειακή πολιτική σχεδιάζεται και εφαρμόζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συγκροτείται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Μουσειακής Πολιτικής το οποίο απαρτίζεται από 15 μέλη. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού για τριετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Με την απόφαση διορισμού των μελών ορίζεται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου. Στο Συμβούλιο μετέχουν στελέχη της αρχαιολογικής υπηρεσίας με ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων, διευθύνοντες μη κρατικών μουσείων, εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, ειδικοί επιστήμονες και προσωπικότητες του πνευματικού κόσμου της χώρας. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα μουσειακής πολιτικής ύστερα από ερωτήματα του Υπουργού Πολιτισμού και εισηγείται μέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης της μουσειακής πολιτικής.

 

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται οι κατηγορίες μη κρατικών μουσείων και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το μουσείο για να χαρακτηρισθεί ως τέτοιο με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

2Α. α. Συνιστάται ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εταιρία Προβολής της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Για τις σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην οικεία ξένη γλώσσα.

 

β. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία ή σημεία πώλησης της Εταιρίας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Τους όρους λειτουργίας, καθώς και την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, παραρτημάτων, γραφείων, σημείων πώλησης της Εταιρίας καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, με την απόφαση ιδρύσεώς τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Η Εταιρία δικαιούται να κάνει χρήση των εργαστηρίων και των χώρων του ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, καθώς και των χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

 

γ. Η Εταιρία λειτουργεί κατά τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Εταιρία εξαιρείται από τις διατάξεις για τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) και από τις διατάξεις για τις εταιρείες που άμεσα ή έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.

 

Διατάξεις νόμων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φορείς γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν αφορούν την Εταιρεία, εκτός αν ορίζεται ρητά ότι εφαρμόζονται και σε αυτήν.

 

δ. Η Εταιρία απολαύει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Επίσης, η Εταιρία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, άμεσο ή έμμεσο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα και κράτηση και συμπαραμαρτούντες φόρους και τέλη εκτός του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

 

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998, όπως συμπληρώνονται με την παράγραφο 4 του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις χορηγίες προς την Εταιρεία.

 

ε. Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας, καθώς και η οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής που καθορίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα προς διανομή κέρδη της Εταιρίας που προέρχονται από την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού της χώρας διατίθενται στο χώρο ευθύνης των αρχαιολογικών και αναστηλωτικών υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, μέσω των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Τα προς διανομή κέρδη και οι εν γένει πόροι της Εταιρίας που προέρχονται από την οργάνωση και προβολή των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, όπως και από αντίστοιχες κάθε είδους χορηγίες διατίθενται στο Υπουργείο Πολιτισμού, για την ενίσχυση του θεσμού των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων και εν γένει του πολιτιστικού προγράμματος της Χώρας, εκτός αν άλλως ορίζεται

 

Στο σκοπό αυτόν συμπεριλαμβάνονται ιδίως:

 

Ι. Η παραγωγή, έκδοση και διάθεση βιβλίων, περιοδικών και άλλων εντύπων, οπτικοακουστικού υλικού, φωτογραφιών, παιχνιδιών ή άλλων συναφών αντικειμένων που συνδέονται με την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και των Πολιτιστικών Ολυμπιάδων, καθώς και η οργάνωση συνεδριών και άλλων συναφών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

ΙΙ. Η διαχείριση των δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς, στο μέτρο που αυτή της ανατίθεται κατά περίπτωση ή για κατηγορίες θεμάτων με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπου αυτή είναι απαραίτητη, ως εκ της φύσεως της κάθε περίπτωσης ή του θέματος.

 

IΙΙ. Η εκπόνηση μελετών και η ανάθεση της σύνταξης μελετών που σχετίζονται με τις Πολιτιστικές Ολυμπιάδες.

 

IV. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

 

V. Η προβολή της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

VI. Η σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο ή με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σχετικών με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα.

 

VII. Κάθε άλλη συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα.

 

στ. Όλα τα παραγόμενα από την Εταιρία ή με την έγκριση της Εταιρίας είδη μπορεί να διατίθενται από τα Μουσεία του Κράτους, τα διατηρούμενα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων πωλητήρια και από καταστήματα στο εσωτερικό και εξωτερικό που θα δημιουργηθούν προς το σκοπό αυτόν από την Εταιρία ή από άλλα συμβεβλημένα καταστήματα ή σημεία πώλησης.

 

ζ. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών που αντιστοιχεί σε μια μετοχή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων το οποίο αναλαμβάνει τη μια μετοχή χωρίς δικαίωμα μεταβίβασής της. Η καταβολή του συνολικού εταιρικού κεφαλαίου θα γίνει σε 1 μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και τρίτοι φορείς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής μπορούν να χορηγούν χωρίς περιορισμό και μετά τήρηση των κειμένων διατάξεων, δάνεια στην Εταιρία για τις ανάγκες λειτουργίας και για την προώθηση των σκοπών της.

 

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας έχει το δικαίωμα αυξήσεως του κεφαλαίου με αντικατάσταση της αξίας της μιας αμεταβίβαστης μετοχής του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε ένα δίμηνο από τη σύσταση ή μετά την αύξηση του κεφαλαίου, σε ειδική συνεδρίαση και πιστοποιεί με πρακτικό του την καταβολή του κεφαλαίου από το μέτοχο της Εταιρίας. Μέσα στην ίδια προθεσμία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλει στην εποπτεύουσα αρχή αντίγραφο του πρακτικού αυτού, το οποίο δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 2339/1995.

 

Η μετοχή είναι αναπαλλοτρίωτη, ονομαστική, έχει χρονολογία εκδόσεως, είναι σφραγισμένη με τη σφραγίδα της Εταιρίας και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύμβουλο, που ορίζεται από Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, χορηγίες, δάνεια, καθώς και από κάθε άλλη πηγή.

 

Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την προβολή του πολιτισμού της χώρας, η εταιρεία μπορεί να ενεργεί και μη κερδοσκοπικά.

 

η. Η Εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού με πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται μέχρι το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται άτομα με ιδιαίτερη επιστημονική γνώση και επαγγελματική εμπειρία σχετική με το σκοπό και τις δράσεις της Εταιρίας. Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Με την παραπάνω απόφαση διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ορίζονται και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Η ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει με παρουσία 5 τουλάχιστον μελών και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί δε με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της Εταιρείας.

 

Ο Πρόεδρος αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Αντιπρόεδρο ή από το επόμενο, κατά σειρά αναγραφής των ονομάτων στην απόφαση διορισμού, μέλος.

 

θ. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, αναπληρούμενος από τον Αντιπρόεδρο. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ασκεί στη Γενική Συνέλευση όλα τα δικαιώματα ψήφου και τα λοιπά δικαιώματα του Ταμείου, ως αποκλειστικού μετόχου της Εταιρίας.

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου.

 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με 5 τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

ι. Η εποπτεία της Εταιρίας για θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο ασκείται από τον υπουργό Πολιτισμού, ενώ αυτή που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

ι)α. Η Εταιρία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ' εξουσιοδότηση τούτου εκδιδομένων διοικητικών πράξεων, από τις διατάξεις του καταστατικού της και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με το καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

ι)β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καταρτίζεται και τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρίας και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ι)γ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών.

 

ι)δ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού, καταρτίζεται ο οργανισμός λειτουργίας της Εταιρίας, καθορίζονται οι επί μέρους υπηρεσιακές μονάδες και η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού της Εταιρίας και τα προσόντα προσλήψεως, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Για την απόσπαση και πρόσληψη του προσωπικού της Εταιρίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 17 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2598/1998 (ΦΕΚ 66/Α/1998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, αντίστοιχα, του άρθρου 15 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999) και όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και του άρθρου 18 του νόμου 2730/1999 (ΦΕΚ 130/Α/1999), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του νόμου 2190/1994.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού ορίζονται, ανά θέση εργασίας, το είδος της εργασιακής σχέσης του προσωπικού, οι κάθε είδους εργασιακές μεταβολές, καθώς και αναγκαίες μειώσεις στον αριθμό των υπηρετούντων, ιδίως μετά το πέρας της διοργάνωσης της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας 2001 - 2004.

 

Μετά τη λήξη της πρώτης Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004 η Εταιρία μπορεί, μετά από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, να μειώσει τον αριθμό του προσωπικού της στο απολύτως απαραίτητο για τη δραστηριότητά της για τις επόμενες Πολιτιστικές Ολυμπιάδες. Το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Εταιρία επανέρχεται στις οργανικές του θέσεις και το προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή με σύμβαση έμμισθης εντολής απολύεται με την καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο αποζημιώσεων.

 

Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρούσας περιπτώσεως εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται ευθέως για τον Οργανισμό Προβολής του Ελληνικού Πολιτισμού Ανώνυμη Εταιρεία και μετά τη διάλυση και θέση υπό εκκαθάριση της εταιρείας στην οποία αναφέρονται.

 

ι)ε. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για: α) την ανάθεση εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών. β) τη διενέργεια προμηθειών και γ) την ανάθεση εκτέλεσης έργων, καθώς και για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις α', β' και γ' συμβάσεων. Με τους κανονισμούς αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέματα κατά παρέκκλιση από κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, εκτός από τους σχετικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003), με τις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου 1 του νόμου 2833/2000 (ΦΕΚ 150/Α/2000), με την παράγραφο 17 του άρθρου 73 του νόμου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002), με την παράγραφο 23 του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α/2002).

 

3. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επωνυμία Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και στη συνέχεια αναφέρεται ως Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων μπορεί να στεγάζεται και στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με τη στέγαση και τη συνεργασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της οικείας Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

α. Σκοπός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στους τομείς της μουσειολογίας και μουσειογραφίας, της αποκατάστασης, συντήρησης, ανάδειξης και μελέτης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών χώρων, μνημείων και έργων, κινητών και ακινήτων.

 

Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνεται ιδίως:

 

Ι. Η διοργάνωση σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων

ΙΙ. Η χορήγηση υποτροφιών για την εκπόνηση επιστημονικών μελετών ή τη συμμετοχή σε προγράμματα και δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

ΙΙΙ. Η συμμετοχή σε εθνικά η διεθνή προγράμματα επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

IV. Η συμμετοχή σε επιστημονικές εν γένει δραστηριότητες και αποστολές διεθνών οργανισμών.

V. Η εκπόνηση και δημοσίευση επιστημονικών μελετών, καθώς και κάθε άλλη πρόσφορη επιστημονική διαδικασία.

 

β. Πόροι του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων είναι:

 

Ι. Η κρατική επιχορήγηση.

ΙΙ. Ετήσια επιχορήγηση από τις πιστώσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του τελευταίου.

ΙΙΙ. Έσοδα προερχόμενα από εκδηλώσεις και παραγωγές.

IV. Εισφορές, δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα και κάθε άλλο έσοδο από κρατική ή ιδιωτική πηγή, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις από την ΟΥΝΕΣΚΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή και άλλους διεθνείς οργανισμούς.

V. Έσοδα από επενδύσεις χρηματικών κεφαλαίων και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων.

VΙ. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

 

γ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων απολαμβάνει όλα τα διοικητικά δικονομικά και ουσιαστικά προνόμια του Δημοσίου που προβλέπονται στο κωδικοποιημένο διάταγμα [ΠΔ] 26-07-1944. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να διατάσσει έλεγχο της διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, με ορκωτούς ελεγκτές και με κάθε πρόσφορο μέσο. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται στον ίδιο και τον Υπουργό Οικονομικών.

 

δ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διοικείται από επταμελές συμβούλιο διοριζόμενο για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαρτίζεται από:

 

Ι. Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ειδίκευση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή της ίδιας ειδικότητας.

ΙΙ. Έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή Αρχιτεκτονικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, αναπληρούμενο από καθηγητή η αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή του ίδιου αντικειμένου.

ΙΙΙ. Έναν ειδικό επιστήμονα με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, αναπληρούμενο από άλλο πρόσωπο με την ίδια ιδιότητα.

IV. Τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του.

V. Τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Αναστηλώσεως Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Συντήρησης του Υπουργείου Πολιτισμού.

VΙ. Δύο αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού με ειδικές γνώσεις ή ειδική εμπειρία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης από μέλος της θητείας του ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει αντικαταστάτη, ο οποίος διανύει το υπόλοιπο της θητείας. Τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα από τα ανωτέρω κατά σειρά αναφερόμενα μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορισθούν έως 5 νέα μέλη ως εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης ή άλλων διεθνών οργανισμών, εφόσον οι διεθνείς αυτοί οργανισμοί μετέχουν στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και προτείνουν εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τα πρόσθετα αυτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπολογίζονται στην απαρτία και πρέπει να έχουν ειδικές γνώσεις ή εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.

 

Η αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών.

 

ε. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων καταρτίζεται το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

στ. Το προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων αποτελείται από υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού ειδικά αποσπασμένους και μπορεί να ενισχύεται ανάλογα με τις ανάγκες του από ειδικούς επιστήμονες ή τεχνικούς που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ή έργου κατά το νόμο 2190/1994, όπως αυτός ισχύει, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται με όμοια απόφαση, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, ο χρόνος δε αυτής θεωρείται ότι διανύεται στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται ο υπάλληλος ως προς όλες τις συνέπειες.

 

ζ. Η νομική εξυπηρέτηση και δικαστική εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

 

η. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό των σεμιναρίων και κύκλων μαθημάτων, καθώς και οι συμμετέχοντες στα πάσης φύσεως προγράμματα και δραστηριότητες προέρχονται από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των συνεργαζόμενων κάθε φορά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων υπηρεσιών, φορέων και ιδρυμάτων οι τρόποι επιλογής των ανωτέρω και οι όροι αμοιβής τους ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

θ. Οι όροι χορήγησης υποτροφιών και το χρηματικό ύψος αυτών καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

 

ι. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων διαλύεται για σπουδαίο λόγο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και τα της εκκαθαρίσεως του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων, η περιουσία του οποίου περιέρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, μετά από γνώμη της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθορίζονται όλα το θέματα που αναφέρονται στην ίδρυση και λειτουργία, το σκοπό και τα μέσα εκπληρώσεώς του, τη διοίκηση και τις αρμοδιότητες των συλλογικών οργάνων των χριστιανικών και εκκλησιαστικών μουσείων, που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 45 του νόμου 590/1977 Περί Καταστατικού χάρτου της Εκκλησίας.

 

5. Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο πλαίσιο της αρμοδιότητός του για την ανάπτυξη και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού και την ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων της Ελλάδας με άλλες χώρες, προωθεί με κάθε τρόπο κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικά ινστιτούτα και άλλους συναφείς φορείς του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των σκοπών αυτών μεριμνά για την ίδρυση στο εξωτερικό Αρχαιολογικών Σχολών και Ελληνικών Ινστιτούτων έρευνας και μελέτης της πολιτιστικής κληρονομιάς και του σύγχρονου πολιτισμού, με τη σύναψή συμφωνιών και κάθε άλλον τρόπο. Οι Σχολές και τα ινστιτούτα του προηγούμενου εδαφίου ιδρύονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Πολιτισμού. Με τα προεδρικά αυτά διατάγματα ορίζονται τα σχετικό με τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και το προσωπικό των Σχολών ή των Ινστιτούτων αυτών και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα μπορεί να προβλέπουν την ειδικότερη ρύθμιση των σχετικών θεμάτων με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.