Νόμος 3057/02 - Άρθρο 78

Άρθρο 78


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όπου στο κείμενο του νόμου 2725/1999 αναφέρεται ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός νοείται ο Υπουργός Πολιτισμού.

 

2. Όπου στο κείμενο του νόμου 2725/1999 αναφέρεται ο ΟΠΑΠ νοείται ή ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία.

 

3. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες θα πληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, σε Κεντρικό ή Περιφερειακό Επίπεδο, ανάλογα με τις ανάγκες:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κλάδος ΠΕ1 Διοικητικών - Οικονομικών

50

Κλάδος ΠΕ2 Τεχνικών

50

Κλάδος ΠΕ3 Γεωπόνων

5

Κλάδος ΠΕ4 Αναλυτών - Προγραμματιστών

15

Κλάδος ΠΕ5 Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

7

Κλάδος ΠΕ6 Καλών Τεχνών

1

Κλάδος ΠΕ7 Γεωλογικός

1

Κλάδος ΠΕ8 Στατιστικής

2

Κλάδος ΠΕ9 Χημικός

1

 

Σύνολο 132

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κλάδος ΤΕ4 Βιβλιοθηκονόμων

2

Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής

4


Σύνολο 6

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜIΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κλάδος ΔΕ Χειριστών Κεντρικών ΗΝ

2

Κλάδος ΔΕ3 Μεταφραστών - Διερμηνέων

10

Κλάδος ΔΕ8 Οδηγών Αυτοκινήτων

3

Κλάδος ΔΕ9 Τεχνιτών

2


Σύνολο 17

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών

4

Κλάδος ΥΕ3 Ηλεκτροτεχνιτών

2

Κλάδος ΥΕ4 Εργατών

4

Κλάδος ΥΕ5 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων

5


Σύνολο 15

 

4. Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή εποπτευόμενων από αυτήν νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου επιτρέπεται να αποσπώνται σε αθλητικές ομοσπονδίες μέχρι 31-12-2004 για την κάλυψη εξαιρετικών αναγκών εν όψει της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων.

 

Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο χρόνος απόσπασης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο της παρούσας, καθώς επίσης και κάθε άλλο συναφές θέμα. Η μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων βαρύνει τις οικείες αθλητικές ομοσπονδίες στις οποίες αποσπώνται.

 

5. Στο τέλος του άρθρου 26Α του προεδρικού διατάγματος 410/1995, όπως προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/2001), προστίθεται παράγραφος 7 που έχει ως εξής:

 

{7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Πολιτισμού όσα γυμναστήρια λειτουργούν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου [Ν] 423/1976 (ΦΕΚ 223/Α/1976) και δεν κατατάχθηκαν σε κατηγορίες Εθνικής, Περιφερειακής, Νομαρχιακής ή Κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος, χαρακτηρίζονται ως Δημοτικής σημασίας και υπάγονται στην εποπτεία των Δήμων, στη Διοικητική Περιφέρεια των οποίων λειτουργούν.

 

Όπου στο παρόν άρθρο ορίζονται χρονικές προθεσμίες, αυτές αρχίζουν από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά επί των γυμναστηρίων της παραγράφου αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Όσα γυμναστήρια έχουν χαρακτηρισθεί ως Δημοτικής σημασίας και εμπίπτουν στα διοικητικά όρια περισσότερων του ενός Δήμων, υπάγονται εφεξής στην εποπτεία του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου εμπίπτει το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του γυμναστηρίου. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται και για τα γυμναστήρια τα οποία θα χαρακτηρισθούν ως Δημοτικής σημασίας με την παραπάνω απόφαση.}

 

6. Στο άρθρο 132 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Εφόσον οι διωκόμενοι για τις αξιόποινες πράξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου είναι αθλητές, προπονητές, γυμναστές, διοικητικοί παράγοντες ή μέλη αθλητικού σωματείου, τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή αθλητικών ανώνυμων εταιρειών, επιβάλλεται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου στην ομάδα του σωματείου, τμημάτων αμειβομένων αθλητών ή αθλητικών ανώνυμων εταιρειών που ανήκουν τα ανωτέρω πρόσωπα, πειθαρχική ποινή είτε της αφαίρεσης βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του διεξαγόμενου πρωταθλήματος ή του προσεχούς πρωταθλήματος στο οποίο θα συμμετάσχουν είτε του υποβιβασμού αυτών στην αμέσως κατώτερη κατηγορία.

 

Η κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων πειθαρχική διαδικασία, δίωξη και επιβολή των ποινών είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική δίκη στην οποία παραπέμπονται τα υπαίτια πρόσωπα για την εκτέλεση των ως άνω αδικημάτων.}

 

7.α. Στο άρθρο 23 του νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

{Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δικαιούται λόγω των αναγκών της να προσλαμβάνει σε κάθε περίπτωση ειδικό συνεργάτη κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο αυτό.}

 

β. Στο τέλος του άρθρου 29 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 11 ως εξής:

 

{11. Ο χρόνος απασχόλησης των καθηγητών φυσικής αγωγής - προπονητών, αθλητές των οποίων κατέλαβαν από την πρώτη μέχρι την όγδοη θέση σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και από την πρώτη έως την έκτη θέση σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες, για το διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργεί αντίστοιχη ομοσπονδία, πιστοποιείται απευθείας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.}

 

γ. Στο άρθρο 30 του νόμου 2725/1999 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι (20).}

 

8. Στο άρθρο 34 του νόμου 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος 27, ως εξής:

 

{27. Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών και την εκπλήρωση των σκοπών του, ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών επιχορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σε ετήσια βάση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου που ισχύουν για τις αθλητικές ομοσπονδίες.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.