Νόμος 2992/02 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Τροποποιήσεις διατάξεων του νόμου 2601/1998 και του νόμου 2676/1999


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 2601/1998, όπως αυτό προστέθηκε στον εν λόγω νόμο με το άρθρο 35 του νόμου 2638/1998 (ΦΕΚ 204/Α/1998), η οποία παρατάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 του νόμου 2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/2000), παρατείνεται αφότου έληξε μέχρι την 31-12-2002.

 

2. Η προθεσμία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης υ' της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 2601/1998, η οποία παρατάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999) και την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του νόμου 2873/2000, παρατείνεται, αφότου έληξε, μέχρι την 15-09-2002.

 

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η προβλεπόμενη στην υποπερίπτωση ii της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Το έργο της εν λόγω Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται στην ως άνω υποπερίπτωση, μετά την κατάργησή της θα ασκείται από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που προβλέπεται στην υποπερίπτωση i της περίπτωσης (α) της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998.

 

4. Στο εδάφιο ε' της παραγράφου 21 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 και μετά τη λέξη εκτιμητές προστίθεται η φράση ή και εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχου επενδύσεων.

 

5. Οι αποζημιώσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της παραγράφου 22 του άρθρου 8 του νόμου 2601/1998 δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 2470/1997, του νόμου [Ν] 1256/1982 και του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2703/1999.

 

6. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του νόμου 2778/1999 (ΦΕΚ 295/Α/1999), προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

 

{ε. και σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αξιών.}

 

7. Τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Η σχέση των, κατά την παράγραφο αυτή, επενδύσεων κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) σε ακίνητα και εξήντα τοις εκατό (60%) σε χρεόγραφα διατηρείται μέχρι 31-12-2004.}

 

8. Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Οι επενδύσεις των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω Ασφαλιστικών Φορέων. Με την ίδια διαδικασία ρευστοποιούνται και οι επενδύσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε κινητές αξίες, εξαιρουμένων των μετοχών των ανωνύμων τραπεζικών εταιρειών, για τη ρευστοποίηση των οποίων ακολουθείται η διαδικασία του εδαφίου γ' της παραγράφου αυτής.}

 

9. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{γ. Επενδύσεις σε ποσοστό μεγαλύτερο των οριζομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται ύστερα από την έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.}

 

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{4. Η Ειδική Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών ελέγχει τη νομιμότητα των επενδύσεων και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων που ρυθμίζουν τις επενδύσεις σε κινητές αξίες και σύμφωνα με τους κανόνες επενδυτικής συμπεριφοράς του εδαφίου δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 αποστέλλει στο τέλος κάθε μήνα σχετικό πόρισμα στο εποπτεύον Υπουργείο.}

 

11. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Η ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για τις ανωτέρω επενδύσεις πραγματοποιείται βάσει σχετικής εντολής του ασφαλιστικού φορέα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα συνοδεύεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα.}

 

12. Η περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Στον έλεγχο των πάσης φύσεως επενδύσεων που πραγματοποιούν οι Ασφαλιστικοί Φορείς σε κινητές αξίες, με εξαίρεση αυτές που αφορούν τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, ομόλογα τραπεζών και μετοχές εταιρειών που ιδιωτικοποιούνται.}

 

13. Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 καταργείται.

 

14. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ. Στον καθορισμό των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς για την αξιοποίηση της κινητής περιουσίας των Ασφαλιστικών Οργανισμών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ανωτέρω κανόνες καθίστανται υποχρεωτικής εφαρμογής για τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.}

 

15. Η παράγραφος 5 του άρθρου 42 του νόμου 2676/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Οι ανωτέρω Ασφαλιστικοί Φορείς υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή τα απαραίτητα, για την πραγματοποίηση του έργου της, στοιχεία ευθύς με την υποβολή της σχετικής εντολής για ανάληψη των απαιτούμενων κεφαλαίων για επένδυση, καθώς και οποτεδήποτε η Επιτροπή τα απαιτήσει.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.