Νόμος 2992/02 - Άρθρο 31

Άρθρο 31: Τροποποιήσεις στο άρθρο 3 του νόμου 2364/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του νόμου [Ν] 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α/1995) προστίθενται περιπτώσεις ζ' και η' ως εξής:

 

{ζ. Εταιρείες Διανομής Αερίου: η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλίας.

 

η. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: η ανεξάρτητη διοικητική αρχή, του άρθρου 4 του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α/1999). Όπου κατά το νόμο αυτόν προβλέπεται γνώμη ή πρόταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού, αυτή εκφέρεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του νόμου 2773/1999.}

 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2364/1995 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία έχει το δικαίωμα πώλησης φυσικού αερίου: α) στις Εταιρείες Διανομής και στις Εταιρείες Παροχής Αερίου που προβλέπονται στο άρθρο 4 του νόμου αυτού, β) στους Μεγάλους Καταναλωτές, γ) για κίνηση οχημάτων και δ) κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση της αντίστοιχης άδειας διανομής φυσικού αερίου, που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, σε βιομηχανικούς και άλλους καταναλωτές φυσικού αερίου ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.

 

Τα δικαιώματα υπό στοιχεία β) και γ) η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία δύναται να εκχωρεί, εν όλω ή εν μέρει, στις Εταιρίες Διανομής Αερίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στις Εταιρίες Παροχής Αερίου που θα συσταθούν σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 4 του νόμου αυτού.}

 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2364/1995 καταργείται και οι επόμενοι παράγραφοι 8, 9, 10, 11 και 12 αναριθμούνται ως 7, 8, 9, 10 και 11.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.