Νόμος 2639/98 - Άρθρο 26

Άρθρο 26


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι προβλεπόμενες από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων Εισφορές για την ασφάλιση των οικιακών εμμίσθων βοηθών υπολογίζονται επί του εικοσιπενταπλάσιου του κάθε φορά ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη μειωμένου κατά 50%.

 

Η παραπάνω κατηγορία εργαζόμενων μπορεί να ασφαλιστεί και επί του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, μετά από σχετική δήλωση του εργοδότη και του εργαζόμενου.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για τα λοιπά κατ' οίκον του εργοδότη απασχολούμενα πρόσωπα που εργάζονται σε έναν εργοδότη το μήνα, τα οποία ασφαλίζονται για τους κλάδους σύνταξης, ασθένειας, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Για τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται με γραπτή συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου η καταβολή εισφορών και επί των πράγματι καταβαλλομένων αποδοχών τους, εφόσον αυτές υπερβαίνουν το εικοσιπενταπλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

 

Για τα λοιπά θέματα ασφάλισής τους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 52 - 56 του Κανονισμού Ασφάλισης Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 69 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999).

 

2. Πλην των οικιακών βοηθών, όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος απασχολούνται σε δύο ή περισσότερους εργοδότες μέσα στην εβδομάδα ή το μήνα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κλάδους σύνταξης και ασθενειών, Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

 

Οι εισφορές για τους προαναφερόμενους κλάδους ασφάλισης υπολογίζονται για κάθε ημέρα απασχόλησης επί των αποδοχών τους, οι οποίες δεν μπορούν να υπολείπονται του κάθε φορά ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη μειωμένου κατά 50% και οι αναγνωριζόμενες ημέρες ασφάλισης ανά μήνα δεν μπορούν να υπερβούν τις εικοσιπέντε (25).

 

Οι αποδοχές και ο αριθμός των ημερών απασχόλησης σε κάθε περίπτωση προκύπτουν από τα θεωρημένα από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία δελτία παροχής υπηρεσιών που προσκομίζει υποχρεωτικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κάθε μήνα ο ασφαλιζόμενος.

 

Υπόχρεοι για την ασφαλιστική τους τακτοποίηση και την καταβολή του συνόλου των εργατικών και εργοδοτικών εισφορών είναι οι ίδιοι οι ασφαλιζόμενοι.

 

Για το χρόνο καταβολής των εισφορών, την επιβάρυνσή τους με πρόσθετα τέλη σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, την επιδίωξη είσπραξής τους και τον [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κ.λ.π. εφαρμόζονται αναλογικά οι γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Χρόνος που δεν έχει εξοφληθεί, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, δεν λαμβάνεται υπόψη για θεμελίωση δικαιώματος παροχών.

 

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της ασφάλισης των παραπάνω προσώπων.

 

3. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, σε περίπτωση που ασφαλίζονται με αποδοχές που υπολείπονται του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προκειμένου να τύχουν των παροχών ασθένειας σε είδος του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 80 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, είτε κατά το προηγούμενο της ημέρας της αναγγελίας της ασθένειας ή της πιθανής ημέρας τοκετού ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο πριν την εν λόγω αναγγελία δεκαπεντάμηνο, μη συνυπολογιζομένων των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο.

 

Στις περιπτώσεις που τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν συμπληρώσει 50 συνολικά ημέρες ασφάλισης με αποδοχές που ανέρχονται στο ύψος του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1846/1951.

 

Για την καταβολή των επιδομάτων ασθένειας των προσώπων της παραγράφου 2 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33Α του Κανονισμού Ασθένειας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

Για τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν ασφαλιστεί με αποδοχές μικρότερες του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη και για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός πέμπτου του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, το ποσό της χορηγούμενης κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και το ποσό των κατώτατων ορίων μειώνεται κατά 20%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.