Νόμος 1882/90 - Άρθρο 48

Άρθρο 48


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 9

 

1. Εφ' όσον δεν επιτευχθεί η κατά το άρθρο 8 συμφωνία ή δεν εκπληρωθούν οι όροι της, καθώς και στην περίπτωση του άρθρου 7 παράγραφος 3, με αίτηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ή καθενός που έχει έννομο συμφέρον ζητείται από το πολιτικό εφετείο της περιφέρειας της έδρας της επιχείρησης ο διορισμός εκκαθαριστή, που προβαίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού στην εκκαθάριση της περιουσίας της επιχείρησης.

 

Το εφετείο οφείλει να ορίσει δικάσιμο σε χρόνο όχι μεγαλύτερο από πέντε ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι τυχόν παρεμβάσεις, οι οποίες ασκούνται μόνο με ιδιαίτερο δικόγραφο, είναι απαράδεκτες αν δεν ασκηθούν 24 τουλάχιστον ώρες πριν από τη συζήτηση της αίτησης και προσδιορίζονται υποχρεωτικά στην ίδια δικάσιμο. Η κατάθεση προτάσεων σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει στο ακροατήριο. Η απόφαση του εφετείου πρέπει να εκδοθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από τη συζήτηση της αίτησης. Η απόφαση αυτή δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και δεν μπορεί να συζητηθεί η αναστολή τη ισχύος της για οποιονδήποτε λόγο.

 

2. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, που συμπληρώνονται από τα άρθρα 18 - 21 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3562/1956 περί υπαγωγής ανωνύμων εταιρειών υπό την διοίκησιν και διαχείρισιν των πιστωτών και θέσεως αυτών υπό ειδική εκκαθάριση.

 

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης με απόφαση του εποπτεύοντος υπουργού, μετά από εισήγηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ο εκκαθαριστής μπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της επιχείρησης ή τμημάτων της.

 

3. Με τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, που ορίζεται ο εκκαθαριστής, παύει αυτόματα η εξουσία των οργάνων διοίκησης της εταιρείας ή η τυχόν προσωρινή διοίκηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων αναστέλλεται η περαιτέρω πτωχευτική διαδικασία, απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη προσωρινών, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων και αναστέλλονται οι τυχόν εκκρεμείς σχετικές διαδικασίες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της επιχείρησης ανήκει στον εκκαθαριστή. Κατά τις περιπτώσεις που δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες του εκκαθαριστή στρέφονται κατά της εταιρείας ως οφειλέτου, η εκπροσώπηση της τελευταίας γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο που είχε νόμιμα εκλεγεί πριν από την τυχόν πτώχευση ή την υπαγωγή της στην προσωρινή διοίκηση του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ή την υπαγωγή της στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του νόμου αυτού, κατά περίπτωση. Η θητεία αυτού του διοικητικού συμβουλίου, για την περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι είχε ανασταλεί για όσο χρονικό διάστημα διήρκεσαν η πτώχευση ή η προσωρινή διοίκηση και παρατείνεται μέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης.

 

4. Η δήλωση περιγραφής του άρθρου 19 παράγραφος 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3562/1956 καταχωρίζεται, ως προς τα ακίνητα που τυχόν περιλαμβάνει, στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία ατελώς.

 

Αρμόδιοι κατά τόπο για τον καθορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς κατά το άρθρο 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3562/1956 όσο και για τη διενέργεια του πλειστηριασμού είναι αντίστοιχα το δικαστήριο και συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη θέση όπου κείνται τα εκπλειστηριαζόμενα περιουσιακά στοιχεία. Η απόφαση του δικαστηρίου που καθορίζει κατά το άρθρο 20 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3562/1956 την τιμή της πρώτης προσφοράς δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα και η καθοριζόμενη στην απόφαση αυτή τιμή δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο για διόρθωση του προγράμματος πλειστηριασμού, που εκδίδεται σε εκτέλεσή της.

 

5. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975, 976, 977, 978 και 979, 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το άρθρου 61 του [Π] Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Ο πίνακας συντάσσεται ύστερα από αναγγελία των πιστωτών στον εκκαθαριστή. Η αναγγελία πρέπει να γίνεται μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία αθηναϊκή και μία, εφ' όσον υπάρχει, της πρωτεύουσας του νομού όπου εδρεύει η επιχείρηση. Ο πίνακας συντάσσεται μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας αναγγελίας. Κατά τη διανομή των προϊόντων της εκκαθάρισης της περιουσίας της επιχείρησης προτιμώνται οι απαιτήσεις του Οργανισμού Οικονομικής Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων και των τραπεζών, που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του παρόντος κατά τη διάρκεια της προσωρινής διοίκησης,υπάγονται δε στην Α' τάξη των γενικών προνομίων του άρθρου 975 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.