Νόμος 2224/94 - Άρθρο 53

Άρθρο 53


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 46Α, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 (ΦΕΚ 206/Α/1991), στο άρθρο 46 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990) προστίθεται παράγραφος 11)α ως εξής:

 

{11)α. Μέχρι την έκδοση της προαναφερόμενης απόφασης ο εκκαθαριστής επαναλαμβάνει μια ακόμη φορά το διαγωνισμό, εφόσον τούτο ζητηθεί εγγράφως από τους πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51 %) του συνόλου των κατά της επιχείρησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απαιτήσεων. Στην περίπτωση αυτή δημοσιεύεται νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, συντάσσεται νέο υπόμνημα προσφοράς που καταγράφει επακριβώς το ενεργητικό, όπως αυτό υπάρχει στη φάση αυτή και δημοσιεύεται νέα διακήρυξη διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού. Η διενέργεια του τρίτου διαγωνισμού διέπεται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 3, 4, 5 του άρθρου αυτού, οι προθεσμίες δε που προβλέπουν αρχίζουν από την προαναφερόμενη παραγγελία των πιστωτών προς τον εκκαθαριστή για την επανάληψη του διαγωνισμού, οι οποίοι δύνανται να ζητήσουν, επίσης, από τον εκκαθαριστή στο νέο υπόμνημα προσφοράς να καταγράφεται το σύνολο του ενεργητικού της υπό εκποίηση επιχείρησης, κατά τις τυχόν αυτοτελείς λειτουργικές επιχειρηματικές του ενότητες, καθώς και τα τυχόν στοιχεία του ενεργητικού που δεν αφορούν στην εξυπηρέτηση επιχειρηματικών λειτουργιών, για τη μεταβίβαση των οποίων θα προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αυτοτελών προσφορών. Ως προς τη μεταβίβαση της ομάδας των μη λειτουργικών στοιχείων του ενεργητικού δεν ισχύουν οι απαλλαγές της παραγράφου 4 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτήν αναστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι την ολοκλήρωση του τρίτου αυτού διαγωνισμού ή την κήρυξή του ως άγονη, κάθε διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 1386/1983.}

 

2. Μετά την παράγραφο 7 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 προστίθεται παράγραφος 7)α ως εξής:

 

{7)α. Αν οι πιστωτές εντός ενός (1) μηνός από της υποβολής σε αυτούς της παραπάνω έκθεσης αξιολόγησης του εκκαθαριστή δεν υποβάλλουν προς αυτόν γραπτώς τη σχετική οριστική απόφασή τους και τις τυχόν παρατηρήσεις τους, η έγκρισή τους τεκμαίρεται δεδομένη και ο εκκαθαριστής συνάπτει έγκυρα τη σύμβαση μεταβίβασης με τον πλειοδότη, σύμφωνα με τα παραπάνω.}

 

3. Η παράγραφος 10 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10. Ο εκκαθαριστής, εντός 15 ημερών από τη μεταβίβαση του ενεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, υποχρεούται να δημοσιεύσει σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μια Αθηναϊκή και μια της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της επιχείρησης, πρόσκληση αναγγελίας απαιτήσεων προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

 

Οι δανειστές, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, έχουν δικαίωμα να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους. Στη συνέχεια ο εκκαθαριστής συντάσσει πίνακα κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 975, 976, 977, 978, 979 και 1007 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, εντός 15 ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας αναγγελίας.}

 

4. Η παράγραφος 13 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 του νόμου [Ν] 2000/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{13. Η σύμβαση μεταβίβασης της παραγράφου 7, οι συνέπεια αυτής μεταβιβάσεις, οι μεταγραφές και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και του χαρτοσήμου. Επίσης απαλλάσσονται του φόρου οι τόκοι του τυχόν πιστωθέντος τιμήματος.

 

Η απαλλαγή από φόρους, τέλη και δικαιώματα επέρχεται από την κατάθεση του σχεδίου της προαναφερόμενης σύμβασης στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται η υποβολή οποιασδήποτε δήλωσης.

 

Η υπό μεταβίβαση επιχείρηση απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη σύναψη της σύμβασης μεταβίβασης, για τη λήψη δανείων, ενόσω αυτή τελεί υπό το καθεστώς της κατά το παρόν άρθρο ειδικής εκκαθάρισης και για κάθε άλλη συναλλαγή της με το Δημόσιο.

 

Τα δικαιώματα και οι αμοιβές συμβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών και υποθηκοφυλάκων για τη σύμβαση και κάθε άλλη, προς πραγμάτωση αυτής, πράξη περιορίζονται στο τριάντα τοις εκατό (30%) αυτών.

 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναλόγως και επί των κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 πλειστηριασμών που διατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11.}

 

5. Μετά την παράγραφο 16 του ίδιου ως άνω άρθρου 14 προστίθενται παράγραφοι 17, 18, 19 και 20 ως εξής:

 

{17. Μετά την κήρυξη ως άκαρπων δύο τουλάχιστον από τους προβλεπόμενους παραπάνω διαγωνισμούς, οι πιστωτές που εκπροσωπούν το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) τουλάχιστον των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου, δύνανται να ζητήσουν από το Εφετείο της έδρας της επιχείρησης την ανάκληση της απόφασης με την οποία διατάχθηκε η κατά το παρόν άρθρο ειδική εκκαθάριση της επιχείρησης. Σε περίπτωση ανάκλησης οι πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές, η δε αμοιβή του προσδιορίζεται λαμβανομένου υπόψη και του μέσου όρου των προσφορών που υποβλήθηκαν κατά τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς.

 

18. Η ανάληψη από το Δημόσιο των μέχρι 31-12-1992 πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς των επιχειρήσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 74 του νόμου [Ν] 2127/1993, καθώς και όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στο κατά το παρόν άρθρο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης, παρατείνεται μέχρι 31-12-1994, με ανάλογη εφαρμογή και των υπολοίπων διατάξεων του προαναφερόμενου άρθρου.

 

19. Το εφετείο της έδρας της επιχείρησης, μετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή των πιστωτών του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των κατά της επιχείρησης απαιτήσεων, δύναται να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του που διέταζε την κατά το άρθρο 9 του νόμου [Ν] 1386/1983 τμηματική πώληση της επιχείρησης, τάσσοντας συγχρόνως ρητή προθεσμία προς διενέργεια του γ' διαγωνισμού. Οι μέχρι τότε πράξεις του εκκαθαριστή παραμένουν ισχυρές.

 

20. Αναφορικά με τη μεταβίβαση των επιχειρήσεων του Ομίλου Πειραϊκής - Πατραϊκής, παρέχεται η δυνατότητα στον εκκαθαριστή, από το ενεργητικό της εταιρείας ΠΕΙΡΑΙΚΗ - ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. να εξαιρέσει όλα τα σήματα που ανήκουν σε αυτήν, προκειμένου να μεταβιβασθούν στις εταιρείες του ομίλου που τα χρησιμοποιούσαν επί σειράν ετών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.