Νόμος 2601/98 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Διάκριση των επενδυτικών φορέων - καθορισμός του είδους ενίσχυσής τους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου αυτού, οι φορείς (εταιρείες ή ατομικοί επιχειρηματίες) της επενδυτικής δραστηριότητας του άρθρου 3 διακρίνονται σε νέους και παλαιούς.

 

Νέοι: είναι νεοϊδρυόμενες εταιρικές ή ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και εκείνες που υποβάλλουν αίτηση για εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος πριν παρέλθει πενταετία από την σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις. Εταιρείες που προήλθαν από μετατροπή άλλης εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης ή από συγχώνευση εταιρειών ή και ατομικών επιχειρήσεων ή εκείνες που απορρόφησαν άλλη εταιρεία ή ατομική επιχείρηση ή κλάδο άλλης, καθώς και εκείνες που απορροφήθηκαν από άλλη εταιρεία, δεν νοούνται ως νέοι φορείς, εφόσον μια από τις πιο πάνω εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις πριν από τη μετατροπή, τη συγχώνευση ή την απορρόφηση αποτελεί παλαιό φορέα.

 

Παλαιοί: είναι εκείνοι που υποβάλλουν αίτηση για εφαρμογή των ενισχύσεων του παρόντος, μετά την πάροδο πενταετίας από τη σύστασή τους ή την έναρξη επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις.

 

2. α. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των νέων φορέων, παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων, εναλλακτικά ως εξής:

 

i. Επιχορήγηση και επιδότηση τόκων ή / και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.

ii. Φορολογική απαλλαγή και επιδότηση τόκων.

 

β. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού των παλαιών φορέων, παρέχονται μόνο οι ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής και της επιδότησης των τόκων.

 

3. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 2 δεν έχουν εφαρμογή προκειμένου:

 

i. Για τα επιχειρηματικά σχέδια των παλαιών φορέων: των υποπεριπτώσεων (xv) και (xvi) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, της υποπερίπτωσης (ν), της περίπτωσης (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, καθώς και της υποπερίπτωσης (xii) της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του ίδιου επίσης άρθρου, για τα οποία παρέχεται μόνο επιχορήγηση. Για τα επιχειρηματικά σχέδια διάσωσης και αναδιάρθρωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 10, για τα οποία είναι δυνατόν να παρέχονται όλα τα είδη ενισχύσεων του παρόντος, καθώς και άλλα είδη ενισχύσεων που μπορεί να καθοριστούν με την κοινή υπουργική απόφαση της ίδιας ως άνω παραγράφου, πλην της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής και κάθε άλλης ενίσχυσης φορολογικού χαρακτήρα, εφόσον υποβάλλονται από παλαιούς φορείς.

 

ii. Για τις ιδιαζόντως σημαντικές για την εθνική οικονομία επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, τόσο των νέων όσο και των παλαιών φορέων, ύψους άνω των είκοσι πέντε (25) δισεκατομμυρίων δραχμών του άρθρου 10, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων σε συνδυασμό με τις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 3 και παράγραφος 6 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 4171/1961.

 

iii. για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), καθώς και Κέντρο Διακοπών και Παραθερισμού Αλλοδαπών, για επενδύσεις προσθήκης συμπληρωματικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και για επενδύσεις αξιοποίησης ιαματικών πηγών, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.

 

Η εφαρμογή της ρύθμισης αυτής καταλαμβάνει και τις αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο 2601/1998 που έχουν υποβληθεί και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπαγωγής τους.

 

iv. Για επενδύσεις ίδρυσης δημοσίας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων,που γίνονται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς.

 

v. Για τις κατηγορίες δαπανών επενδύσεων των υποπεριπτώσεων (xvii),(xviii), (xix), (xx) και (xxi), των επιχειρήσεων της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, καθώς και για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, που γίνονται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς, για τις οποίες παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.

 

vi. Για τα θεσπιζόμενα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης της παραγράφου 1 του άρθρου 10, για τα οποία οι τυχόν παρεκκλίσεις από τους γενικούς κανόνες της προηγούμενης παραγράφου 2 θα καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα θέσπισής τους.

 

vii. Για τις επενδύσεις επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή συνεταιρισμών της περίπτωσης (ι) και (λ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που γίνονται από παλαιούς φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.

 

viii. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περίπτωσης (υ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης και επιδότησης τόκων ή / και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού.

 

ix. Για τις επενδύσεις τεχνικών εταιρειών της υποπερίπτωσης (Ι) της περίπτωσης (φ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς, παρέχεται μόνο η ενίσχυση της επιχορήγησης.

 

Για τις επενδύσεις των εργοληπτικών επιχειρήσεων της υποπερίπτωσης (ΙΙ) της ίδιας ως άνω περίπτωσης που καθορίζονται στο εδάφιο (i) αυτής και πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς παρέχεται εναλλακτικά η ενίσχυση της επιχορήγησης ή της φορολογικής απαλλαγής, ενώ για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων αυτών που καθορίζονται στα εδάφια (ii) και (iii), της ίδιας ως άνω περίπτωσης και πραγματοποιούνται είτε από νέους είτε από παλαιούς φορείς παρέχεται μόνο η ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής

 

x. Για τις επενδύσεις ή / και προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού της περίπτωσης Ψ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων.

 

xi. Για τις επενδύσεις ή / και τα προγράμματα χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού των επιχειρήσεων της περίπτωσης (ω) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τόσο των νέων, όσο και των παλαιών φορέων, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη των ενισχύσεων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16, την παράγραφο 1 του άρθρου 17 και την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2941/2001 (ΦΕΚ 201/Α/2001), την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 2731/1999 (ΦΕΚ 138/Α/1999), την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του νόμου 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α/2001), την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του νόμου 2819/2000 (ΦΕΚ 84/Α/2000), την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νόμου 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α/2003) και την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του νόμου 3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.