Νόμος 3105/03 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση iii της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{iii. Όλες οι τουριστικές επενδύσεις του εδαφίου τ' της παραγράφου 1 του άρθρου 3, που γίνονται από παλαιούς ή νέους φορείς, για τις οποίες μπορεί να παρέχονται εναλλακτικά όλα τα είδη ενισχύσεων.}

 

2. Ξενοδοχειακές μονάδες ΑΑ' έως και Γ' κατηγορίας που προβαίνουν σε επενδύσεις δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες είναι δυνατόν να επιδοτούνται με ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της επιδότησης, καθώς και ο φορέας χρηματοδότησης.

 

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν υπαχθεί στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου, όπως εκάστοτε ίσχυσε, για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, εντός της τελευταίας επταετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, αν στην επένδυση αυτή είχαν συμπεριληφθεί έργα, εργασίες και προμήθειες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης Ατόμων με Ειδικές Αναπηρίες.

 

4. Επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον Γ τάξης ή κατωτέρων αυτής, αλλά σε κτίρια που χαρακτηρίζονται διατηρητέα ή παραδοσιακά, εφόσον με τον εκσυγχρονισμό τους αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον Γ τάξης, μπορούν να επιδοτούνται υπό τους ακόλουθους όρους:

 

α) Εφόσον πρόκειται για ξενοδοχειακές μονάδες στην Περιφέρεια Αττικής, που λειτουργούν σε μισθωμένα κτίρια, οι συμβάσεις μίσθωσης των οποίων λήγουν τουλάχιστον στις 31-12-2005 ή έχουν παραταθεί υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 του νόμου 2919/2001.

 

β) Εφόσον έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ των μονάδων αυτών και της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ανώνυμη Εταιρεία, προκειμένου οι μονάδες αυτές να χρησιμοποιηθούν για τη φιλοξενία της Ολυμπιακής Οικογένειας κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του έτους 2004 στην Αθήνα.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται ο φορέας επιδότησης, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία για την καταβολή της.

 

Το ύψος της επιδότησης δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ανά δωμάτιο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.