Νόμος 2539/97 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Εκλογή μελών τοπικών συμβουλίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκλογή του προέδρου και των μελών του τοπικού συμβουλίου γίνεται κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

 

2. Σε κάθε συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι σύμβουλοι του τοπικού συμβουλίου. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων εκ κάθε συνδυασμό, για κάθε τοπικό συμβούλιο, είναι τουλάχιστον επτά για τα επταμελή, πέντε για το πενταμελή και τρεις για τα τριμελή και μπορεί να αυξηθεί έως εννέα, επτά και τέσσερα αντίστοιχα. Υποψηφιότητα από το ίδιο πρόσωπο και για την εκλογή του ως δημάρχου ή ως μέλους δημοτικού συμβουλίου ή ως παρέδρου ή ως μέλους άλλου τοπικού συμβουλίου δεν επιτρέπεται.

 

Κανένας δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερους από ένα συνδυασμούς.

 

Μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή μέλος του τοπικού συμβουλίου ο δημότης του δήμου ή της κοινότητος που καταργήθηκε με τη συνένωση ή του συνοικισμού που προσαρτήθηκε, εφόσον έχει την ικανότητα να εκλέγει και έχει συμπληρώσει την ηλικία που απαιτείται κάθε φορά για να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος.

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία για την εκλογή των μελών του τοπικού συμβουλίου έχουν όλοι οι εκλογείς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δημοτικού διαμερίσματος.

 

4. Στη δήλωση του συνδυασμού, μετά τα επώνυμα και τα ονόματα του υποψήφιου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων και κάτω από την ονομασία του τοπικού συμβουλίου, αναγράφεται με αλφαβητική σειρά το επώνυμο και το όνομα των υποψήφιων μελών του κάθε τοπικού συμβουλίου. Τα τοπικά συμβούλια αναγράφονται επίσης με την αλφαβητική σειρά της ονομασίας τους. Για την υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους των τοπικών συμβουλίων δεν γίνεται χρηματική κατάθεση στο δημόσιο ταμείο.

 

5. Η δήλωση του συνδυασμού δεν είναι απαράδεκτη:

 

α) αν περιλαμβάνονται σ' αυτήν υποψήφιοι τουλάχιστον για το 30% των επταμελών και πενταμελών τοπικών συμβουλίων του δήμου και, το 30% των τριμελών. Το τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπόψη.

 

β) αν οι υποψήφιοι τοπικοί σύμβουλοι δεν είναι λιγότεροι από τέσσερις για το επταμελή και τρεις για τα πενταμελή και τριμελή τοπικά συμβούλια.

 

6. Το ψηφοδέλτιο για την εκλογή των μελών των τοπικών συμβουλίων είναι κοινό με το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού του υποψήφιου δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων, που καταρτίζεται για τις εκλογές των δημοτικών αρχών.

 

7. Κάθε συνδυασμός εκτυπώνει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτικό διαμέρισμα, που περιλαμβάνει το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, τον υποψήφιο δήμαρχο και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για τις έδρες της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 και τους υποψήφιους συμβούλους για κάθε τοπικό συμβούλια, σύμφωνα με το παραπάνω.

 

8. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, μετά την εγγραφή του εμβλήματος και του ονόματος του συνδυασμού, που τυχόν έχουν δηλωθεί, καθώς και των επωνύμων και ονομάτων του υποψηφίου δημάρχου και των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, αναγράφονται κατά σειρά:

 

α. η ονομασία του τοπικού συμβουλίου

 

β. τα επώνυμα και τα ονόματα των υποψηφίων μελών του τοπικού συμβουλίου με τη σειρά που είναι γραμμένα στην απόφαση με την οποία έχει ανακηρυχθεί ο συνδυασμός ή με αλφαβητική σειρά.

 

9. Με την επιφύλαξη των ακυροτήτων που προβλέπονται στα άρθρα 64 και 65 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, αν εκλογέας χρησιμοποιήσει ψηφοδέλτιο άλλου δημοτικού διαμερίσματος, το ψηφοδέλτιο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για την εκλογή των μελών του τοπικού συμβουλίου, είναι όμως έγκυρο για το συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου.

 

10. Στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος, με τον ακόλουθο τρόπο:

 

Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλο το δημοτικό διαμέρισμα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές και είχαν υποψήφιους για το τοπικό συμβούλιο του δημοτικού διαμερίσματος, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του τοπικού συμβουλίου, αυξημένο κατά μία μονάδα. Το πηλίκο που προκύπτει παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

 

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικά μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο αυτής της διαιρέσεως.

 

Συνδυασμός που δεν συγκεντρώνει εκλογικό μέτρο δεν παίρνει έδρα. Εάν οι έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν.

 

Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός.

 

Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμοί έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών,ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο πρωτοδικείο.

 

11. Σε περίπτωση που έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το τοπικό συμβούλιο, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου και οι τοπικοί σύμβουλοι εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 16 του παρόντος άρθρου. Οι πρώτοι κατά σειρά σε ψήφους προτιμήσεως, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των εδρών του τοπικού συμβουλίου, εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.

 

12. Τακτικοί σύμβουλοι τοπικού συμβουλίου εκλέγονται από τους υποψήφιους κάθε συνδυασμού κατά σειρά αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους προτιμήσεως. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων του τοπικού συμβουλίου, με τη σειρά των ψήφων προτιμήσεως.

 

Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση.

 

13. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το τοπικό συμβούλιο δημοτικού διαμερίσματος και ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού. Οι έδρες των συμβούλων στην περίπτωση αυτήν κατανέμονται στον πλειοψηφούντα και στον επιλαχόντα συνδυασμό, αντίστοιχα, ως εξής: Στο επταμελή 4 και 3, στα πενταμελή 3 και 2 και στα τριμελή 2 και 1.

 

14. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Ο πρώτος συνδυασμός στα επταμελή τοπικά συμβούλια εκλέγει τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 16 και δύο ακόμη τοπικούς συμβούλους, ο δεύτερος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπικούς συμβούλους και ο τρίτος συνδυασμός εκλέγει δύο τοπικούς συμβούλους.

 

Στα πενταμελή εκλέγουν αντίστοιχα τον πρόεδρο, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 16 και έναν και έναν τοπικό σύμβουλο, δύο τοπικούς συμβούλους και έναν τοπικό σύμβουλο.

 

Στα τριμελή ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί από έναν τοπικό σύμβουλο.

 

15. Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του προς έναν υποψήφιο σύμβουλο τοπικού συμβουλίου σημειώνοντας σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού για το τοπικό συμβούλιο.

 

16. Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος στα επταμελή και πενταμελή τοπικά συμβούλια είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης, εφόσον ο συνδυασμός αυτός διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν ο συνδυασμός αυτός δεν διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του δεύτερου σε εκλογική δύναμη στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο. Αν και ο δεύτερος σε εκλογική δύναμη στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμός δεν διαθέτει την ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο, πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του τρίτου σε εκλογική δύναμη στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμοί) με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός αυτός διαθέτει ανάλογη έδρα στο δημοτικό συμβούλιο και ούτω καθεξής.

 

Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψηφήσει σε αριθμό δημοτικών διαμερισμάτων μεγαλύτερα από τον αριθμό των εδρών που δικαιούται στο δημοτικό συμβούλιο, μη υπολογιζόμενης της έδρας που καταλαμβάνει ο υποψήφιος δήμαρχος, ο συνδυασμός αυτός εκλέγει προέδρους κατά σειρά σε εκείνα το δημοτικά διαμερίσματα στα οποία έχει λάβει το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων, εφόσον δεν έχει εκλεγεί πρόεδρος από άλλο συνδυασμό.

 

Η κατανομή των εδρών γίνεται ανά συνδυασμό, αρχής γενομένης από το συνδυασμό που έχει λάβει τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση που δύο συνδυασμοί λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό εδρών, προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει στο δημοτικό διαμέρισμα το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων και σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται κλήρωση.

 

Ο υποψήφιος δήμαρχος του συνδυασμού δεν μπορεί να είναι πρόεδρος τοπικού συμβουλίου ακόμα και στην περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλέγει μία μόνον έδρα, αυτήν του προέδρου του τοπικού συμβουλίου.

 

Πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου του δημοτικού διαμερίσματος στα τριμελή τοπικά συμβούλια είναι ο υποψήφιος σύμβουλος του πλειοψηφήσαντος στο δημοτικό διαμέρισμα συνδυασμού που έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους προτίμησης και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που είναι πρώτος στην απόφαση της ανακήρυξης.

 

17. Οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 410/1995 που αναφέρονται στο:

 

εκλογικό δικαίωμα (άρθρο 43),
στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 44),
στους εκλογικούς καταλόγους (άρθρο 45),
στα προσόντα εκλογιμότητας (άρθρο 46),
στα κωλύματα και ασυμβίβαστα (άρθρο 47),
στο ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών (άρθρο 48),
στη διαπίστωση της εκπτώσεως για τις περιπτώσεις των πιο πάνω κωλυμάτων και ασυμβιβάστων (άρθρο 50),
στις εφορευτικές επιτροπές (άρθρο 51),
στους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής και στους εφόρους των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής (άρθρα 52 και 53),
στην κατάρτιση των συνδυασμών (άρθρο 55),
στην ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασμών (άρθρο 57),
στην αντικατάσταση υποψηφίων που πέθαναν (άρθρο 58),
στα δικαιώματα των συνδυασμών (άρθρο 59),
στο πρόγραμμα της εκλογής (άρθρο 60),
στον υπολογισμό των προθεσμιών (άρθρο 61),
στη μορφή των ψηφοδελτίων (άρθρο 62),
στην εκτύπωση και διανομή των ψηφοδελτίων (άρθρο 63),
στο περιεχόμενο των ψηφοδελτίων (άρθρο 64),
στα άκυρα ψηφοδέλτια (άρθρο 65),
στους εκλογικούς φακέλους (άρθρο 66),
στην έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας (άρθρο 67),
στη ματαίωση της ψηφοφορίας (άρθρο 69),
στην εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας (άρθρο 70),
στην έκθεση πρακτικών και υποβολή προσφυγών (άρθρα 78),
στην επικύρωση της εκλογής (άρθρο 79),
στην κατάθεση και περιεχόμενο ενστάσεων (άρθρο 80),
στην εκδίκαση των ενστάσεων (άρθρο 81),
στη διαδικασία για την εκδίκαση (άρθρο 82),
στην απόφαση για τις ενστάσεις (άρθρο 83),
στην έφεση - διόρθωση αποφάσεων (άρθρο 84),
στην κρίση για προϊστάμενες ανικανότητες και κωλύματα (άρθρο 85),
στην αναίρεση (άρθρο 86),
στην επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης (άρθρο 87),
στην ορκωμοσία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών (άρθρο 88),
στην αποποίηση της εκλογής (άρθρο 89),
στην παραίτηση (άρθρο 90) και
στην αναπλήρωση των συμβούλων (άρθρο 91 παράγραφος 1),

 

όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους δημοτικούς συμβούλους, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 έως 6 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα μέλη των τοπικών συμβουλίων, εφόσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου.

 

18. Εκλογές για την ανάδειξη μελών των τοπικών συμβουλίων δεν προκηρύσσονται κατά τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν οι κανενός συνδυασμού.

 

19. Αν ένα δημοτικό συμβούλιο διαλυθεί, σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, συμπαρασύρει και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων και όταν προκηρυχθεί η εκλογή νέου δημοτικού συμβουλίου, τότε, κατά την εκλογή αυτή εκλέγονται και τα μέλη των τοπικών συμβουλίων.

 

20. Στην περίπτωση που δεν εκλέγονται τουλάχιστον πέντε τοπικοί σύμβουλοι στα επταμελή και πενταμελή και τρεις στα υπόλοιπα, δεν λειτουργεί τοπικό συμβούλιο στο δημοτικό διαμέρισμα.

 

21. Τα δημοτικά συμβούλια λειτουργούν νόμιμα και με ελλιπή σύνθεση, όταν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει πρόεδρος ενός ή περισσότερων τοπικών συμβουλίων.

 

22. Τα άρθρα 128 έως και 132 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται.

 

Τα άρθρα 122 έως και 127, 133 και 134 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργούνται στο 01-01-1999.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.