Προεδρικό διάταγμα 410/95 - Άρθρο 55

Άρθρο 55: Κατάρτιση συνδυασμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση, που υπογράφουν όλοι οι υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στη δήλωση του συνδυασμού η σειρά των υποψηφίων καθορίζεται με τον εξής τρόπο: Πρώτο γράφεται το επώνυμο του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας και ακολουθούν, με αλφαβητική σειρά, τα επώνυμα των λοιπών υποψηφίων του συνδυασμού. Δίπλα ή και κάτω από το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή του υποψήφιου προέδρου της κοινότητας γράφονται οι αντίστοιχες ενδείξεις. Αλλά και αν λείπουν οι ενδείξεις αυτές στους συνδυασμούς των δήμων όποιος είναι γραμμένος πρώτος θεωρείται υποψήφιος δήμαρχος και στους συνδυασμούς των κοινοτήτων, όποιος είναι γραμμένος πρώτος θεωρείται υποψήφιος πρόεδρος της κοινότητας.

 

2. Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί και από έναν από τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται σ' αυτήν ή από τρεις τουλάχιστον Εκλογείς που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο των δημοτών ή στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται γραπτή αποδοχή κάθε προσώπου που προτείνεται με την δήλωση.

 

3. Στη δήλωση επισυνάπτεται για κάθε υποψήφιο του συνδυασμού:

 

α) πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό μητρώο των δημοτών ή στον εκλογικό κατάλογο του δήμου ή της κοινότητας όπου είναι υποψήφιος,

 

β) υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα, ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής για την οποία θέτει υποψηφιότητα και

 

γ) γραμμάτιο δημόσιου ταμείου, που βεβαιώνει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος πρόεδρος κοινότητας και κοινοτικός σύμβουλος έχει καταθέσει αντίστοιχα, το ποσό των δραχμών 20.000, 10.000, 10.000 και 5.000 δραχμών. Για τις κοινότητες που έχουν έως χίλιους κατοίκους, δεν γίνεται χρηματική κατάθεση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 9118/1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 530/Β/1998).

 

4. Η δήλωση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, ύστερα από παραγγελία των προσώπων που την υποβάλλουν ή ενός εκλογέα δημότη ή παραδίδεται με απόδειξη στον πρόεδρο του πρωτοδικείου αν πρόκειται για δήμο και στον ειρηνοδίκη αν πρόκειται για κοινότητα, είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

 

Ως τη λήξη αυτής της προθεσμίας, επιτρέπεται μόνο να συμπληρωθεί ο συνδυασμός έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψηφίων συμβούλων με συμπληρωματική δήλωση του υποψήφιου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Στη δήλωση αυτή επισυνάπτονται τα στοιχείο που προβλέπει η παράγραφος 3, καθώς και γραπτή αποδοχή του προσώπου που προτείνεται. Μετά τη λήξη της εικοσαήμερης προθεσμίας, που απαιτείται για την επίδοση ή την παράδοση στο αρμόδιο δικαστήριο, καμία μεταβολή της δηλώσεως δεν επιτρέπεται, εκτός από την αντικατάσταση προσώπων που πέθαναν, σύμφωνα με το άρθρο 58.

 

5. Στη δήλωση μπορεί να ορίζεται όνομα και έμβλημα του συνδυασμού. Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα ένα σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, η σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργανώσεως, φωτογραφία προσώπου που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό και κάθε έμβλημα κράτους που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη. Αν γίνουν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα, δικαίωμα χρήσεως έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Αν γίνει παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου και η παράβαση βεβαιωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη.

 

6. Αν δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις διατυπώσεις ή δεν υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις ή κάποιο από τα στοιχεία που προβλέπουν οι παράγραφοι 1, 2 και 3 και αυτό βεβαιωθεί από το δικαστήριο η δήλωση είναι απαράδεκτη Ειδικότερα,αν έχει συνταχθεί η δήλωση του συνδυασμού που προβλέπει η παράγραφος 1 , με διαφορετικό τρόπο δεν είναι απαράδεκτη εφόσον περιλαμβάνει ρητή δήλωση που ορίζει τον υποψήφιο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας. Απαράδεκτη είναι και η εκπρόθεσμη δήλωση, καθώς και η δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψήφιους από το ελάχιστο όριο του άρθρου 54 παράγραφος 2 ή διαφορετικό ποσοστό από το προβλεπόμενο στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.