Νόμος 2539/97 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Εκλογές αρχών και λειτουργία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πρώτη εκλογή των αρχών των νέων δήμων και κοινοτήτων που συνιστώνται κατά το άρθρο 1 θα γίνει την πρώτη Κυριακή μετά τις 10-10-1998, ημέρα διενέργειας των γενικών δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.

 

2. Όλοι οι δημότες εκλογείς, που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων και των κοινοτήτων που καταργούνται και συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, έχουν δικαίωμα να εκλέγουν τις αρχές του νέου δήμου ή κοινότητας που προκύπτει από τη συνένωση. Οι δημότες των καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων γίνονται δημότες του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

3. Οι δήμοι και οι κοινότητες που καταργούνται κατά το άρθρο 1 λειτουργούν μέχρι τη λήξη της διανυόμενης δημοτικής και κοινοτικής περιόδου 1995 - 1998 και πάντως μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών.

 

4. Οι νέοι δήμοι και οι κοινότητες, που συνιστώνται με το άρθρο 1, αρχίζουν να λειτουργούν από την εγκατάσταση των αρχών τους, που θα προκύψουν από τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998. Η εγκατάσταση γίνεται την 01-01-1999. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41 παράγραφος 5 και 6 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 

5. Η ορκωμοσία των αρχών τω νέων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συνιστώνται με το άρθρο 1 γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή κοινότητας που ορίζεται ως έδρα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε δημόσια συνεδρίαση της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον εκλεγέντα δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας.

 

6. Προκειμένου να γίνει μεταδημότευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 410/1995, για την υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήμους και κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων, για τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998, η εγγραφή γίνεται στα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας που ορίζεται ως έδρα του νέου δήμου ή κοινότητας. Αν η μεταδημότευση γίνεται για την υποβολή υποψηφιότητας στο αξίωμα του προέδρου ή μέλους τοπικού συμβουλίου ή του παρέδρου, η αίτηση για τη μεταδημότευση περιλαμβάνει σχετική δήλωση του αιτούντος με την οποία ταυτόχρονα γνωστοποιείται και ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα δημοτολόγια ή μητρώα αρρένων του οποίου ήταν πριν γραμμένος.

 

7. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 92/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Οι εκλογικοί κατάλογοι των δήμων και κοινοτήτων που προέρχονται από συνένωση εξακολουθούν να καταρτίζονται ανά πρώην δήμο και κοινότητα.}

 

8. Το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται σε νέο δήμο ή κοινότητα, καθώς και των συνοικισμών που προσαρτώνται, αποτελεί την ενιαία εδαφική περιφέρεια του νέου αυτού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

9. Στις περιπτώσεις προσάρτησης συνοικισμού στο νέο δήμο κατά το άρθρο 1, το όρια του συνοικισμού αυτού καθορίζονται με απόφαση επιτροπής αποτελούμενης από:

 

α) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης ή της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης του νομού, ανάλογα,

 

β) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων των ανωτέρω διευθύνσεων του νομού,

 

γ) έναν τεχνικό υπάλληλο αρμοδιότητας της Κτηματικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Περιφέρεια,

 

δ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών του νομού και

 

ε) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων του νομού.

 

Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.

 

Για τον καθορισμό των ορίων συντάσσεται, μετά από επιτόπια έρευνα, πρακτικά το οποίο αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος του δήμου που ορίζεται ως έδρα του νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δήμου ή κοινότητος από τον οποίο αποσπάται ο συνοικισμός.

 

Η περί καθορισμού των ορίων του συνοικισμού απόφαση της ανωτέρω επιτροπής εκδίδεται μέχρι 31-07-1998.

 

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις του επομένου εδαφίου.

 

Με αίτηση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας που κατατίθεται στην ανωτέρω Επιτροπή μέχρι 28-02-1998 μπορεί με απόφαση αυτής να ανακαθοριστούν τα όρια όμορων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας εντός της εδαφικής περιφέρειας νέου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

10. Στους δήμους και τις κοινότητες, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο η εδαφική περιφέρεια κάθε καταργούμενου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κάθε συνοικισμού που προσαρτάται αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου δήμου ή κοινότητας και προσδιορίζεται με τον όρο δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα, το οποίο περιλαμβάνει και τον πληθυσμό του καταργηθέντος Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή συνοικισμού που προσαρτήθηκε. Τα ανωτέρω Δημοτικά Διαμερίσματα είναι διάφορα εκείνων των άρθρων 120 και 135 έως 156 του προεδρικού διατάγματος 410/1995.

 

11. Οι δήμοι και οι κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση άλλων δήμων και κοινοτήτων καθίστανται από την έναρξη της λειτουργίας τους καθολικοί διάδοχοι των καταργούμενων δήμων και κοινοτήτων και υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δήμων και κοινοτήτων που συνενώθηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι συνενωθείς δήμος ή κοινότητα, συνεχίζονται επ' ονόματι του νέου δήμου, χωρίς άλλη διατύπωση μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τούτων εκ της ως άνω διαδοχής.

 

12. Έδρα κατά το άρθρο 1 του παρόντος είναι ο συνοικισμός στον οποίο εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 μετά από αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται συνοικισμός ως ιστορική έδρα δήμου, εφόσον συντρέχουν ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές.

 

13. Η σφραγίδα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελείται από τρεις υπάλληλους και ομόκεντρους κύκλους, από τους οποίους ο εξωτερικός έχει διάμετρο 0,04 m. Στον εσωτερικό κύκλο τίθεται το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου [Ν] 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α/1975). Στο δεύτερο κύκλο αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα το όνομα του δήμου ή κοινότητας και στον εξωτερικό οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΝΟΜΟΣ ________ την οποία ακολουθεί το όνομα του νομού στον οποίο ανήκει ο δήμος ή η κοινότητα.

 

Η διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 καταργείται από 01-01-1999.

 

14. Στο επάνω αριστερά μέρος των εγγράφων και φακέλων αλληλογραφίας οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να έχουν προ-τυπωμένο σήμα, από την ιστορία, τη μυθολογία ή τα τοπικά χαρακτηριστικά, δηλωτικό της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητος.

 

Το σήμα αποφασίζεται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τοπωνυμιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.