Νόμος 3051/02 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 15 και 16 του νόμου 2190/1994


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Όταν ένεκα αντικειμενικής αδυναμίας το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δεν δύναται εντός πενταμήνου από την υποβολή του αιτήματος από τον αρμόδιο φορέα να διενεργήσει γραπτό διαγωνισμό, μπορεί να προτείνει στον εν λόγω φορέα την πλήρωση των θέσεων με τη διαδικασία του άρθρου 18.}

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α/1999) και την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Στην ίδια προκήρυξη κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις κατά κλάδο ή ειδικότητα, φορέα και νομαρχία, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη. Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων καθορίζεται με την προκήρυξη, περιλαμβανομένης και της χρήσεως μέσων ηλεκτρονικής τεχνολογίας.}

 

3. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου άρθρου 16 του νόμου 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η αίτηση υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.