Νόμος 3812/09 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Διορισμός διακριθέντων αθλητών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα διορίζονται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.

 

Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειμένου να αποκτήσει δικαίωμα διορισμού, είναι:

 

α. Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

 

β. Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - γυναικών, εφήβων - νεανίδων σε αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες ομοσπονδίες.

 

Δικαίωμα διορισμού κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές με αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες, καθώς και στους Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών - γυναικών. Οι αθλητές με αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την πράξη διορισμού και καταργούνται με την αποχώρηση με οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν.

 

2. Οι παραπάνω αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα και μετά το διορισμό τους στο Ελληνικό Δημόσιο, εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση για λήψη άδειας άνευ αποδοχών. Η άδεια αυτή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 51 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007) χορηγείται υποχρεωτικά και χωρίς προηγούμενη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι αορίστου διάρκειας και διακόπτεται οποτεδήποτε με δήλωση του υπαλλήλου. Για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω άδεια οι υπάλληλοι αυτοί υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ότι εξακολουθούν να είναι ενεργοί αθλητές της οικείας εθνικής ομάδας. Ο χρόνος της άδειας αυτής δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

3. α. Δεν διορίζονται οι επαγγελματίες αθλητές που επιτυγχάνουν νίκη κατά τις πιο πάνω διακρίσεις.

 

β. Δεν διορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθλητής ο οποίος τιμωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί μετά το διορισμό, ο διορισμός αυτός ανακαλείται.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, ορίζονται οι φορείς στις θέσεις των οποίων διορίζονται οι αθλητές, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά το διορισμό αυτόν.

 

5. Η διαδικασία διορισμού διακριθέντων αθλητών, που πέτυχαν διάκριση μέχρι και τις 31-12-2009 γίνεται οποτεδήποτε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/1999) και την κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό 24344/09-06-2009 (ΦΕΚ 1182/Β/2009) όπως ισχύουν. Μετά το διορισμό τους οι αθλητές μπορούν να συνεχίσουν την αγωνιστική τους δραστηριότητα, εκτός του ωραρίου εργασίας τους και, εφόσον είναι μέλη της οικείας εθνικής ομάδας, δικαιούνται να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών με τους όρους και τη διαδικασία που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του νόμου 3878/2010 (ΦΕΚ 161/Α/2010).

 

Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την 01-01-2010.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.