Νόμος 4210/13 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Ζητήματα αρμοδιότητας Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο τέλος του άρθρου 15 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:

 

{9. Η κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 είναι δυνατόν να πραγματοποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και τη σύμφωνη γνώμη του οικείου φορέα, χωρίς νέα προκήρυξη από πίνακα επιλαχόντων προηγούμενου διαγωνισμού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες προς κάλυψη θέσεις αφορούν όμοιους κλάδους - ειδικότητες και πρόσθετα προσόντα, και ότι δεν έχουν παρέλθει 9 μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις από τους επιλαχόντες, γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού με βάση τους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων - ειδικοτήτων και επί περισσότερων πινάκων εκείνων που προηγούνται χρονικά και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς και μετά τον έλεγχο των προσόντων τους.

 

Οι υποψήφιοι καλούμενοι από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού να καταλάβουν την προτεινόμενη σε αυτούς νέα θέση, οφείλουν να δηλώσουν με γραπτή δήλωσή τους, εντός προθεσμίας 5 ημερών από τότε που θα περιέλθει σε αυτούς η έγγραφη ειδοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, αν αποδέχονται τη νέα θέση. Η δήλωση κατατίθεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ή αποστέλλεται σε αυτό μέσω τηλεομοιοτυπίας. Αν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση, τεκμαίρεται αμαχήτως η μη αποδοχή της προτεινόμενης νέας θέσης, χωρίς ο υποψήφιος να διαγράφεται από τους οικείους πίνακες κατάταξης.}

 

2. Στο άρθρο 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο β' στην παράγραφο 16, ως εξής:

 

{Μετά την έκδοση πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.}

 

3. Στο άρθρο 17 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 19 και στο άρθρο 18 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 18, ως εξής:

 

{Μετά την κατάρτιση και δημοσίευση των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παράγραφος 1 του νόμου 3812/2009 κατόπιν έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του νόμου 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), όπως ισχύει, επιτρέπεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενες, μέχρι του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής των στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013 του νόμου 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του νόμου 4093/2012 και επεκτάθηκε η ισχύς έως το έτος 2016.

 

Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν μικρότερο αριθμό των θέσεων, που προκηρύσσονται ανά φορέα κατηγορία - κλάδο - ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρκειά της να υπερβαίνει τους 8 μήνες. Για τις κατά τα ανωτέρω προσλήψεις απαιτείται η έκδοση πράξεων των αρμόδιων οργάνων των οικείων φορέων, ύστερα από διάθεση των υποψηφίων από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, που γίνεται μετά την υποβολή σε αυτό πλήρως αιτιολογημένων αιτημάτων των οικείων φορέων. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων κατάταξης οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, λήγουν αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από την αιτία αυτή. Επίσης, λήγουν αυτοδικαίως χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης και οι συμβάσεις των ήδη προσληφθέντων υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων, μετά τη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού και την ανάληψη των καθηκόντων τους, καθώς και μετά την παρέλευση οκταμήνου από την προσωρινή πρόσληψη, εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί οι οριστικοί πίνακες διοριστέων. Η μη αποδοχή εκ μέρους του υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα μέχρι τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα διοριστέων κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, ουδεμία επιρροή ασκεί στην κατάταξή του στον οριστικό πίνακα διοριστέων. Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και για προκηρύξεις Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, τα προσωρινά αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν εκδοθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.}

 

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Στις περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης κατά το παρόν άρθρο, ο οικείος φορέας μπορεί, προς διακρίβωση ειδικών γνώσεων ή / και δεξιοτήτων που συνάδουν με τα προσόντα ή τα καθήκοντα των υπό πλήρωση θέσεων, να ζητήσει από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού επιπροσθέτως τη διενέργεια: α) πρακτικής δοκιμασίας ή / και β) εξέτασης των υποψηφίων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλων κατάλληλων συσκευών ή / και γ) ειδικής γραπτής δοκιμασίας με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, για τα αποτελέσματα των οποίων θα τηρούνται ειδικώς αιτιολογημένα πρακτικά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.