Απόφαση 2194/16

Απόφαση 2194/121784/2016: Έγκριση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2194/121784/2016: Έγκριση Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας, (ΦΕΚ 220/ΑΑΠ/2016), 02-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παράγραφος ΙΙ στοιχείο 8 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 4 και 5, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 αυτού, όπως ισχύουν.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

6. Την Πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015) και τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α/2005), Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ισχύουν.

 

10. Το από 06-10-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει.

 

11. Το από 24-05-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 270/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

12. Το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει.

 

13. Την υπ' αριθμόν 25292/2003 (ΦΕΚ 1484/Β/2003) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

14. Την κοινή υπουργική απόφαση 6876/4871/2008 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

15. Την κοινή υπουργική απόφαση 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/2008) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 24208/2009 (ΦΕΚ 1138/Β/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

17. Την κοινή υπουργική απόφαση 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009) Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.

 

18. Την υπουργική απόφαση 27691/2007 (ΦΕΚ 1902/Β/2007), Περί εγκρίσεως προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που συντάσσονται στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ.

 

19. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209/Δ/2000) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Περί καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ και αμοιβές μηχανικών.

 

20. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ/2004) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων, που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών.

 

21. Το υπ' αριθμόν 48859/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση /έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997.

 

22. Το υπ' αριθμόν 5218/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Καρδίτσας για την δημοσιοποίηση του Β1 Σταδίου της μελέτης.

 

23. Το υπ' αριθμόν 432/ΠΕ/19-01-2015 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καρδίτσας.

 

24. Το υπ' αριθμόν 2700/15-12-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.

 

25. Το υπ' αριθμόν ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΠΣ/ΤΑΠΙΠ/32991/18193/545/247/2015 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδας.

 

26. Το υπ' αριθμόν 6115/259/721/ΠΕ/27-01-2015 έγγραφο του Δασαρχείου Καρδίτσας.

 

27. Το υπ' αριθμόν 15991/27-01-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

28. Το υπ' αριθμόν 73/31-10-2014 πρακτικό της Επιτροπής Χωροταξίας Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

29. Το υπ' αριθμόν Π080063/ΙΓ/ΚΒ/26-01-2015 έγγραφο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) ανώνυμη εταιρεία.

 

30. Το υπ' αριθμόν ΘΕΣ/218/23-12-2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού.

 

31. Το υπ' αριθμόν 1527/18192/05-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδα.

 

32. Το υπ' αριθμόν 7/03-12-2015 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

33. Το υπ' αριθμόν Φ.916.74/1011/415521/02-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υποδομής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

 

34. Την υπ' αριθμόν 929/43145/10-04-2013 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί Κίνησης της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας (ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/2013).

 

35. Την υπ' αριθμόν 32/2732/21-12-2013 απόφαση του Ασκούντος τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

36. Το υπ' αριθμόν 1421/83438/05-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας (Α' Φάση) του εν λόγω ΣΧΟΟΑΠ είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

37. Το υπ' αριθμόν 3741/234398/2014/30-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας, σύμφωνα με το οποίο η Γεωλογική Μελέτη (Β1' Φάση) του εν λόγω ΣΧΟΟΑΠ είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

38. Τις υπ' αριθμόν 56/2015 και 191/2015 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, για την Έγκριση του Β1' Σταδίου της μελέτης.

 

39. Το υπ' αριθμόν 1412/83302/08-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας.

 

40. Το υπ' αριθμόν 3917/18-11-2015 έγγραφο του Δήμου Καρδίτσας με το οποίο διαβιβάστηκε το Β2 στάδιο την μελέτης ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας.

 

41. Την υπ' αριθμόν 574/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, για την Έγκριση του Β2' Σταδίου της μελέτης.

 

42. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

43. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

 

44. Την γνωμοδότηση 33/3η/31-05-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

45. Την υπ' αριθμόν 288/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας. Το ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου, όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.1 και Π.2 κλίμακας 1:25.000 και στους χάρτες, Π.3.1, Π.3.2, Π.3.3, Π.3.4, Π.3.5, Π.3.6, Π.3.7, κλίμακας 1:5.000, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα σε συμβατική και ψηφιακή μορφή. Ειδικότερα το ΣΧΟΟΑΠ περιλαμβάνει:

 

Άρθρο 1: Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας

Άρθρο 2: Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 3: Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων

Άρθρο 4: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ

Άρθρο 5: Γενικές και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6

Παράρτημα

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 06-09-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.