Απόφαση 2194/16 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία του περιβάλλοντος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην έκταση της Δημοτικής Ενότητας απεικονίζονται στο χάρτη Π.2 (κλίμακας 1:25.000) όπου συγκεκριμένα καθορίζονται:

 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.).
Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.).
Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (Π.Ε.Χ.).

 

1. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας που καθορίζονται είναι:

 

ΠΕΠ 1 - Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων - Παρόχθιων Οικοσυστημάτων - Οικολογικοί Διάδρομοι.
ΠΕΠ 2 - Ζώνη Προστασίας Οδικού Δικτύου.
ΠΕΠ 3 - Ζώνη Γραμμής μεταφοράς ρεύματος υπερυψηλής τάσης.
ΠΕΠ 4 - Ζώνη Προστασίας Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης.
ΠΕΠ 5 - Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας.
ΠΕΠ 6 - Αρχαιολογικοί Χώροι με έλεγχο δόμησης.

 

1.1. ΠΕΠ 1 - Ζώνες Προστασίας Ρεμάτων - Παρόχθιων Οικοσυστημάτων - Οικολογικοί Διάδρομοι.

 

Οι ζώνες αυτές αφορούν στην προστασία της παρόχθιας βλάστησης, είτε αυτή είναι φυσική αυτοφυής, είτε μεικτή, περιλαμβάνουσα και καλλιέργειες (άρθρο 19, παράγραφος 4 και άρθρο 20 του νόμου 1650/1986). Ακολουθούν τις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων, είναι οικολογικοί διάδρομοι και το ελάχιστο πλάτος τους ορίζεται στα 20 m από τη γραμμή πλημμύρας (άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 4258/2014). Επειδή η περιοχή μελέτης εντάσσεται στις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας με σημαντικές ιστορικές πλημμύρες και μόνο σε περίπτωση που από την παραπάνω διαδικασία προκύπτει μικρότερο πλάτος ζώνης, κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη μιας ελάχιστης ζώνης προστασίας 50 m εκατέρωθεν των οχθών των ποταμών.

 

Οι ζώνες προστασίας ισχύουν και για τα εντός των οικισμών τμήματα των ποταμών και των ρεμάτων και μπορούν να μειωθούν μόνο μετά από μελέτες οριοθέτησης που απαιτούνται υποχρεωτικά και θα επιτρέπουν τη μείωση με την προϋπόθεση το πλάτος των ζωνών αυτών να μην είναι λιγότερο 10 m από τη γραμμή πλημμύρας του ρέματος (άρθρο 9 παράγραφος 4 του νόμου 4258/2014).

 

Σκοπός των ΠΕΠ 1 είναι η διαφύλαξη των παρόχθιων οικοσυστημάτων, η αποκατάσταση τους όπου παρουσιάζουν εκφυλιστικές τάσεις, η ανάδειξη του υγρού στοιχείου και η διάθεση τους ως χώρους ξεκούρασης και ήπιας αναψυχής για το κοινό.

 

Εντός των ΠΕΠ 1:

 

Επιτρέπεται η τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών, από φυσικά υλικά, για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας), ύστερα από σχετική έγκριση του Δήμου και του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με μέγιστη επιφάνεια ανά κατασκευή 25 m2. Επίσης, απαγορεύονται οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις, εάν και όπου εμποδίζουν τη ροή του νερού.
Επιτρέπεται η διαμόρφωση μονοπατιών - πεζοπορικών διαδρομών.
Επιτρέπεται η άσκηση γεωργίας μόνο με εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς και οι υφιστάμενες παραδοσιακές καλλιέργειες και οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης.
Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης.
Απαγορεύεται η αμμοληψία και η απόθεση αδρανών υλικών (μπάζωμα).
Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και αποβλήτων γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και βιοτεχνικών μονάδων.

 

Τα δάση καθώς και οι δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις ζώνες εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου 998/1979, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Τυχόν έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες) πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη μέγιστη πλημμυρική παροχή 50ετίας. Για τα τμήματα των παραπάνω ρεμάτων που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών απαιτείται υποχρεωτικά η οριοθέτηση τους. Μέχρι τότε ισχύουν οι προαναφερθείσες ζώνες προστασίας.

 

1.2. ΠΕΠ 2 - Ζώνη Προστασίας Οδικού Δικτύου.

 

Ανάλογα με την κατάταξη κάθε τμήματος του οδικού δικτύου οι αποστάσεις ασφαλείας προκύπτουν από το προεδρικό διάταγμα 209/1998 περί λήψης μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας και είναι οι εξής:

 

Για το δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο (ΕΟ 30) για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται απόσταση δόμησης 45 m από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 30 m από το όριο απαλλοτρίωσης, ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, η απόσταση δόμησης ορίζεται σε 15 m από τον άξονα του δρόμου.
Για το πρωτεύον Επαρχιακό Δίκτυο (Επαρχιακοί Οδοί 5, 16 και 17) για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών ορίζεται ελάχιστη απόσταση δόμησης 20 m από τον άξονα της οδού, ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης η απόσταση δόμησης ορίζεται σε 10 m από τον άξονα και όχι λιγότερο των 3 m από το όριο απαλλοτρίωσης της οδού.
Για το δευτερεύον Επαρχιακό Δίκτυο (Επαρχιακή Οδός 14) για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών ορίζεται ελάχιστη απόσταση δόμησης 15 m από τον άξονα της οδού, ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης η απόσταση δόμησης ορίζεται σε 3 m από το όριο απαλλοτρίωσης της οδού.
Για τις κύριες Δημοτικές οδούς ορίζεται απόσταση δόμησης 15 m από τον άξονα της οδού για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών και 3 m από το όριο της οδού για περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εντός σχεδίου πόλης, ή η απόσταση που καθορίζεται από τη διαμορφωμένη με πυκνή δόμηση σε ικανό μήκος οικοδομική γραμμή. Αναγνωρισμένη δημοτική οδός στη Δημοτική Ενότητα Κάμπου είναι η οδός Μέλισσας - Καρδίτσας.

 

1.3. ΠΕΠ 3 - Ζώνη Γραμμής μεταφοράς ρεύματος υπερυψηλής τάσης.

 

Από την Δημοτική Ενότητα περνά μία γραμμή μεταφοράς ρεύματος υπερυψηλής τάσης 400 KV. Διέρχεται από το βορειοανατολικό άκρο της τοπικής κοινότητας Αγίου Θεόδωρου και βορειότερα διασχίζει διαγώνια την Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου με κατεύθυνση ΝΑ-ΒΔ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (2 της 105ης Ολομέλειας ΚΣΥ/4-3-94), συνιστάται για την οικοδόμηση κατοικιών και κτισμάτων δημόσιας χρήσης τήρηση απόστασης τουλάχιστον 100 m εκατέρωθεν της γραμμής.

 

Επομένως, προτείνεται η απαγόρευση της δόμησης σε απόσταση 100 m εκατέρωθεν των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως φαίνεται στους χάρτες.

 

Εντός των ζωνών απαγορεύεται η λειτουργία πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων.

 

Η απαγόρευση της ζώνης των 100 m παύει να ισχύει σε περίπτωση απενεργοποίησης της αντίστοιχης γραμμής και θα ισχύει σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη νέα θέση της.

 

1.4. ΠΕΠ 4 - Ζώνη Προστασίας Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παράγραφος 6 του νόμου 3734/2009, κατά την κατάρτιση ή τροποποίηση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, καθώς και την ένταξη ή επέκταση πόλης ή οικισμού εντός ζώνης 200 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα του εγκατεστημένου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, απαιτείται να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας του αγωγού υψηλής πίεσης του ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον, με το άρθρο 8 της Υπουργικής Απόφασης οίκοθεν Δ3/Α/4303//26510/2012 (ΦΕΚ 603/Β/2012) καθορίζονται οι ζώνες κατηγορίας (από 1 έως 4) αναλόγως με την πυκνότητα του πληθυσμού της περιοχής.

 

Λόγω του ότι το τμήμα του αγωγού Φυσικού Αερίου που διέρχεται από τα διοικητικά όρια του Δήμου έχει καταταγεί στη χαμηλότερη ζώνη πληθυσμιακής πυκνότητας (κατηγορίας 1) προτείνονται τα εξής:

 

απαγόρευση της δόμησης σε ζώνη 20 m εκατέρωθεν του αγωγού (άρθρο 14 του νόμου 2289/1995)
σε απόσταση 200 m εκατέρωθεν του αγωγού δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτηρίου ή η χωροθέτηση υπαίθριας εγκατάστασης που χρησιμοποιείται από τουλάχιστον 20 άτομα για συνήθη χρήση.

 

1.5. ΠΕΠ 5 - Περιοχή Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας

 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο τμήμα της εκτός σχεδίου περιοχής της Δημοτικής Ενότητας που αποτελείται από γεωργικές γαίες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα ή αναδασμός.

 

Στις ΠΕΠ 5 επιτρέπονται αποκλειστικά οι εξής χρήσεις:

 

1. Γεωργοκτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργικές Αποθήκες, Κτήρια Υδατοκαλλιεργειών, Δεξαμενές και θερμοκήπια (άρθρο 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985). Εξαιρούνται τα στέγαστρα σφαγής.

 

2. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα, Μικρές Αποθήκες για τη φύλαξη εργαλείων άρθρο 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

3. Κτήρια προσωρινής διαμονής, μη μόνιμης κατασκευής και μέχρι 35 m2 για την εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων.

 

4. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σταθμοί ΑΠΕ) μόνο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόμενων χρήσεων γης.

 

Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3851/2010), η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

Επιπλέον των παραπάνω και μόνο για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 m από τον άξονα αυτών (άρθρο 51 του νόμου 4178/2013) επιτρέπονται:

 

1. Βιομηχανικές/Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και Επαγγελματικά

 

Εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση του πρωτογενούς τομέα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης και συσκευασίας ή ανασυσκευασίας υλικών με χρήση κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος και εγκαταστάσεις κατάψυξης ή συντήρησης ευπαθών προϊόντων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1)α)xiii του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης 11508/2009 (ΕΠΧΣΑΑ για τη βιομηχανία, (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009)) κατά την οποία απαγορεύεται η δόμηση βιομηχανικών κτηρίων σε απόσταση μικρότερη των 100 m από τον άξονα αυτοκινητοδρόμων, 60 m από τον άξονα εθνικών και 25 m από τον άξονα των επαρχιακών οδών.

 

2. Κατοικία (άρθρο 6 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)) μόνο κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου.

 

3. Γραφεία - Καταστήματα (άρθρο 5 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)) μόνο επί της Εθνικής Οδού Καρδίτσας - Λαμίας μέχρι τον κόμβο του Δέλτα και της Εθνικής Οδού 30. Συμπεριλαμβάνονται και τα κέντρα διασκέδασης.

 

4. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας, μόνο κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου.

 

5. Σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την επιφύλαξη του άρθρου 9 του νόμου 3851/2010.

 

Ωστόσο, προκειμένου να αποτραπεί η παρόδια έρπουσα ανάπτυξη μεταποιητικών μονάδων στο βασικό οδικό δίκτυο, προτείνεται η θέσπιση ισχυρών κινήτρων για την εγκατάσταση τους στον οργανωμένο υποδοχέα του Δήμου Καρδίτσας.

 

Κατάτμηση - Αρτιότητα: 10 στρέμματα. Κατάργηση παρεκκλίσεων αρτιότητας.

 

Δόμηση

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

Προτείνεται η δημιουργία φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών στα όρια των ιδιοκτησιών και παρά των καναλιών άρδευσης και του οδικού δικτύου, ως μέσο για τη βελτίωση των εδαφών και τον εμπλουτισμό των οικοσυστημάτων και του τοπίου. Κατ' ελάχιστο επιβάλλεται η πρόβλεψη ζωνών υψηλού πρασίνου κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, των παράπλευρων οδών και στη ζώνη απαλλοτρίωσης των επαρχιακών οδών.

 

Συστήνεται η εφαρμογή μεθόδων και έργων περιβαλλοντικής εξυγίανσης των πεδινών εδαφών, όπως τα προγράμματα απονιτρορρύπανσης, ο προσδιορισμός ζωνών καλλιέργειας (π.χ. βαμβακιού, κ.ά.) με εφαρμογή αγροτικών - περιβαλλοντικών δράσεων, η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση κ.λ.π. Δέον να δοθεί προτεραιότητα σε περιοχές στις οποίες κυριαρχεί η καλλιέργεια βαμβακιού επί σειρά ετών.

 

Συνίσταται να προωθηθεί αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να υποστηριχθεί η παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

 

Στο πλαίσιο προώθησης της αγροτικής και παραδοσιακής βιοτεχνίας προτείνεται η ενίσχυση της οικοτεχνίας, σύμφωνα με το νόμο [Ν] 4235/2014 (άρθρο 56, παράγραφος 2), όπως μεταποίηση, μικρής κλίμακας, γεωργικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής από τον παραγωγό και την οικογένεια του στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή της αγροτικής εκμετάλλευσης.

 

1.6. ΠΕΠ 6 - Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία με έλεγχο δόμησης

 

Το πολιτιστικό απόθεμα στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες.

 

Α. Αρχαιολογικοί Χώροι

 

1. Πλατιά μαγούλα Προδρόμου (νεολιθικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου.

2. Αγροτεμάχια με αριθμό 202 - 203 - 204 (νεολιθικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου.

3. Μαγούλα Πούλιου (νεολιθικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Μυρίνης.

4. Μαγούλα Σέμου (προϊστορικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Μυρίνης.

5. Θολωτός τάφος Αγίων Θεοδώρων στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

6. Ταφικός τύμβος Αγίων Θεοδώρων στα αγροτεμάχια με αριθμό 480, 481 στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

7. Μαγούλα Αγγέλου (προϊστορικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

8. Μαγούλα Μακρυχωρίου (προϊστορικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου.

9. Μαγούλα στο χωριό Πτελοπούλα (προϊστορικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας.

10. Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

11. Μαγούλα στους Αγίους Θεοδώρους (προϊστορικός οικισμός).

12. Μαγούλα Αγίου Ιωάννη Προδρόμου (προϊστορικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Προδρόμου.

13. Αρχαία Μυρίνη στο χωριό Μυρίνη και στα αγροτεμάχια νότια του χωριού.

14. Καρνομαγούλα (νεολιθικός οικισμός) στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας.

15. Αρχαιολογικός χώρος Ιερά Μονή Κορώνης (οικισμός ιστορικών χρόνων) στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού.

16. Πτελοπούλα 1 (οικισμός ιστορικών χρόνων) στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού.

17. Μαγούλα Παλιοκκλήσι (οικισμός ιστορικών χρόνων) στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

18. Ασκληπιείο στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

19. Μαγούλα στο Σταυρό (οικισμός προϊστορικής περιόδου) στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού.

20. Μαγούλα στο Σταυρό (οικισμός ιστορικών χρόνων) στην Τοπική Κοινότητα Σταυρού.

21. Μαγούλα στην Πτελοπούλα (οικισμός Νεολιθικής περιόδου) στην Τοπική Κοινότητα Πτελοπούλας.

22. Μαγούλα στους Αγίους Θεοδώρους (οικισμός ιστορικών χρόνων) στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

23. Βουλγαρόλακκα (οικισμός της Νεότερης Νεολιθικής περιόδου) στην Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων.

24. Μαγούλα Μεγάλα Λειβάδια (οικισμός Νεολιθικής περιόδου) στο Μακρυχώρι.

25. Μαγούλα Κουκούλη ή Ροβολή (οικισμός προϊστορικής περιόδου) στον Πρόδρομο

 

Από αυτούς οι χώροι 1-8 είναι οριοθετημένοι ενώ οι 9 - 25 πρόκειται να επανακηρυχθούν και να οριοθετηθούν από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στο χάρτη Π.2 φαίνονται τα προτεινόμενα όρια για τους χώρους 9-13 και οι ενδεικτικές θέσεις των χώρων 14 - 25.

 

Σχετικά με τους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους έχουμε τις εξής κηρύξεις:

 

Υπουργική Απόφαση 1154/1964 (ΦΕΚ 91/Β/1964) Περί κηρύξεως Αρχαιολογικών Χώρων εις Νομούς Φθιώτιδος και Καρδίτσας
ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/ΤΑΧ/Φ43/16119/9610/1024/365/2014 (ΦΕΚ 78/ΑΑΠ/2014) Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγούλα Μακρυχωρίου, Τοπική Κοινότητα Μακρυχωρίου, Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/28221/16824/1836/709/2014 (ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/2014) Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Μαγούλα Πουλιού, Τοπική Κοινότητα Μυρίνης, Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΥΠΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ43/40453/23871/2664/ 1054/13-3-2014 (ΦΕΚ 107 ΑΑΠ/2-4-2014) Έγκριση οριοθέτησης του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Πλατιά Μαγούλα, Τοπική Κοινότητα Προδρόμου, Δήμου Καρδίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι υπόκεινται στις διατάξεις του νόμου 3028/2002 για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και τελούν υπό την προστασία και τον έλεγχο της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Προτείνεται η οριοθέτηση όλων των μνημείων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας για τη συντήρηση και την ανάδειξη τους. Για τους χώρους αυτούς θα επιτρέπεται η χρήση ανάλογα με την υπόλοιπη περιοχή (ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ) στην οποία ανήκουν πλην όμως, σε περίπτωση οικοδόμησης, μετά από την έκδοση οικοδομικής άδειας, κρίνεται απαραίτητη η γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας με έλεγχο κατά την εκσκαφή των θεμελίων.

 

Γνωμοδότηση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας απαιτείται και για οποιαδήποτε εργασία επί των μνημείων.

 

Β. Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μνημεία

 

Ο ιερός ναός Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στον οικισμό Πρόδρομο προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου 3028/2002. Όσα μνημεία βυζαντινής περιόδου δεν έχουν κηρυχθεί προστατεύονται αυτοδίκαια, από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3028/2002, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης.

 

Στην αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία υπάγονται και τα εκκλησιαστικά κτίσματα μετά το 1830, η δε προστασία εκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων και των χώρων.

 

Προτείνεται η κήρυξη και οριοθέτηση των μνημείων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας για τη συντήρηση και την ανάδειξη τους. Στις θέσεις των παραπάνω χώρων και μνημείων απαγορεύεται η δόμηση, η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη οποιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.

 

Γ. Νεώτερα μνημεία

 

Κονάκι στον Πρόδρομο (Γ/16676/1181/1986 (ΦΕΚ 392/Β/1986)).
Οικία Ιωάννη Ρωτσιάμη στη Μυρίνη (ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2418/38708/1988 (ΦΕΚ 761/Β/1988)).
Πέτρινο γεφύρι στον ποταμό Καλέντζη, στο δρόμο Μέλισσας - Πτελοπούλας (ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/11633/218/2011 (ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/2011)).

 

Τα μνημεία οριοθετούνται στα όρια των ιδιοκτησιών των οικοπέδων τους, η δε προστασία τους κρίνεται κατά περίπτωση και εξαρτάται από το είδος των δραστηριοτήτων και έργων που πρόκειται να αναπτυχθούν στην περιοχή τους.

 

Σε κάθε περίπτωση τόσο τα μνημεία, όσο και ο περιβάλλον χώρος τους προστατεύονται από τις διατάξεις του νόμου 3028/2002. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6, προστατεύονται κατ' αρχήν και όλα τα ακίνητα που είναι προγενέστερα των τελευταίων 100 χρόνων και η κατεδάφιση τους ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

 

Στα παραπάνω και σε όσα νεώτερα μνημεία κηρυχθούν στο μέλλον απαγορεύεται κάθε παρέμβαση, χωρίς την άδεια των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του νόμου 3028/2002, για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Αρμόδιου Συμβουλίου.

 

Γενικά για όλες τις κατηγορίες των ΠΕΠ 6, για οποιαδήποτε επέμβαση ή δραστηριότητα επί και πέριξ μνημείων και χώρων απαιτείται άδεια της αντίστοιχης Υπηρεσίας.

 

Η ανάδειξη των μνημείων, είτε πρόκειται για μνημεία και χώρους κηρυγμένους είτε μη κηρυγμένους, μπορεί να γίνει με καθαρισμό, σήμανση της περιοχής των μνημείων και του ευρύτερου χώρου και με την εκπόνηση σχετικών μελετών ανάδειξης υπό την επίβλεψη των αρχαιολογικών υπηρεσιών.

 

2. Ζώνες Περιορισμού και Ελέγχου της Δόμησης (ΠΕΠΔ)

 

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) που καθορίζονται είναι:

 

ΠΕΠΔ 1: Περιοχές βόσκησης πέριξ οικισμών.

 

2.1. ΠΕΠΔ 1: Περιοχές βόσκησης πέριξ οικισμών

 

Πρόκειται για εκτάσεις γύρω από τους οικισμούς Μακρυχώρι και Άγιο Θεόδωρο οι οποίες στους αντίστοιχους πίνακες αναδασμού χαρακτηρίζονται ως περιοχές βόσκησης ή μερίδες και χρησιμοποιούνται ως τέτοιες μέχρι σήμερα.

 

Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται ή πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των παραπάνω περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του νόμου 4056/2012. Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που ορίζει ο παραπάνω νόμος επιβάλλεται η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις

 

1. Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά Κτήρια, Γεωργικές Αποθήκες και Δεξαμενές (άρθρο 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)). Εξαιρούνται τα Θερμοκήπια.

 

2. Αθλητικές Εγκαταστάσεις αποκλειστικά και μόνο ήσσονος σημασίας (άρθρο 9 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978)).

 

3. Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (σταθμοί ΑΠΕ) μόνο για την εξυπηρέτηση των παραπάνω επιτρεπόμενων χρήσεων γης ως μέσο για την προστασία του κλίματος, εφόσον, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής (νόμος 3937/2011 για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας). Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 9 του νόμου 3851/2010, η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

 

Κατάτμηση - Αρτιότητα.

 

4 στρέμματα. Κατάργηση παρεκκλίσεων αρτιότητας.

 

Δόμηση.

 

Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

3. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ).

 

Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες περιοχών:

 

ΠΕΧ 1: Αεροδρόμιο Μυρίνης.

 

Προτείνεται η επέκταση του αεροδρομίου προς τα ανατολικά. Για την ακριβή χωροθέτηση της επέκτασης απαιτείται ειδική μελέτη που θα προσδιορίσει την αναγκαία έκταση και, εφόσον πρόκειται για γη υψηλής παραγωγικότητας, ο αποχαρακτηρισμός της από την αρμόδια Επιτροπή Χωροταξίας Περιβάλλοντος. Στην ΠΕΧ 1 και στην επέκταση της, όταν αυτή πραγματοποιηθεί, θα γίνουν τα απαραίτητα έργα επέκτασης και αναβάθμισης του αεροδρομίου, όπως είναι η περίφραξη του και η ασφαλτόστρωση των δρόμων πρόσβασης, η διαμόρφωση χώρου στο πεδίο προσγείωσης, η ολοκλήρωση των σημάνσεων, η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων κ.λ.π. Ενδεικτικές χρήσεις προς εγκατάσταση στην ΠΕΧ 1 είναι: πύργος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, κτήριο αεροσταθμού με γραφεία, χώρους υποδοχής και εστίασης και εμπορικές χρήσεις, χώροι στάθμευσης.

 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και με βιολογικό καθαρισμό για τα λύματα του αεροδρομίου, σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας και διαχείρισης ομβρίων.

 

ΠΕΧ 2: Πλίθινη αγορά.

 

Χωροθετείται νότια του οικισμού Πρόδρομος. Η Αγορά θα περιοριστεί στο τμήμα του οικοπέδου που δεν εμπίπτει στον προς οριοθέτηση κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο Προδρόμου.

 

ΠΕΧ 3Α: Κοιμητήρια.

 

Τα κοιμητήρια των οικισμών Πρόδρομος, Μέλισσα και Πτελοπούλα βρίσκονται οριακά σε απόσταση 250 μέτρων από το εγκεκριμένο όριο των οικισμών, επομένως προτείνεται η έναρξη της διαδικασίας του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 για τη μείωση της απόστασης. Πρέπει να γίνει ειδική υδρογεωτεχνική μελέτη και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, να ελεγχθεί αν αυτή η απόσταση μπορεί να μειωθεί στο μέγιστο δυνατό ώστε να παραμείνει η χρήση.

 

ΠEX 3B: Ενδεικτική θέση νέου κοιμητηρίου

 

Τα υφιστάμενα κοιμητήρια Σταυρού, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου δεν τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις των 250 μέτρων από τα όρια των αντίστοιχων οικισμών. Προτείνεται η δημιουργία 2 νέων κοιμητηρίων. Το ένα θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Σταυρό και Άγιο Θεόδωρο και θα χωροθετηθεί σε θέση ενδιάμεσα των δύο οικισμών και το δεύτερο θα εξυπηρετεί τη Μυρίνη και το Μακρυχώρι και θα χωροθετηθεί βόρεια της Μυρίνης. Ενδεικτικές θέσεις φαίνονται στο χάρτη Π.2.

 

Για τη νέα θέση των κοιμητηρίων θα εφαρμοσθεί η κοινή υπουργική απόφαση 26882/5769/1998 (ΦΕΚ 838/Δ/1998) Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων.

 

ΠΕΧ 4: Μνημειακό πράσινο.

 

Χωροθετείται στις θέσεις των σημερινών κοιμητηρίων Σταυρού, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου μετά την παύση της λειτουργίας τους.

 

ΠΕΧ 5: ΧΑΔΑ προς αποκατάσταση.

 

ΠΕΧ 6: Δανειοθάλαμος προς αποκατάσταση στη θέση Κακότροφο.

 

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.