Απόφαση 2194/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Γενικές και μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Γενικές Διατάξεις

 

Στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας για λόγους προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και των παραδοσιακών χρήσεων γης, προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

 

Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, δασών, δασικών εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως κάθε φορά ισχύουν, οι οποίες κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι αυστηρότεροι αυτών της παρούσας απόφασης.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών, ο καθορισμός του δασικού ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων θα γίνεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες.
Σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας, εκτός των οικισμών, το σύνολο της κάλυψης των κτιριακών εγκαταστάσεων, των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και των αναγκαίων παρεμβάσεων για αντιπυρική προστασία δε θα υπερβαίνει το 20% της έκτασης της ιδιοκτησίας. Στο υπόλοιπο 80% της έκτασης της ιδιοκτησίας να παραμένει η φυσική βλάστηση της ή ο γεωργικός της χαρακτήρας.
Οι ισχύουσες μέχρι σήμερα απαγορεύσεις και τα όρια κατάτμησης και αρτιότητας που είναι μεγαλύτερα από τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά την πολεοδόμηση των οικισμών είναι δυνατόν τα όρια τους να μεταβάλλονται, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της πολεοδομικής μελέτης (δημιουργία αρτίων οικοπέδων, χάραξη περιφερειακών οδών, κ.λ.π.). Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους απαιτείται επέκταση εντός ΠΕΠ, η επιφάνεια της εν λόγω επέκτασης δε δύναται να υπερβαίνει το 5% της συνολικά πολεοδομούμενης έκτασης.
Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μίας περιοχής ή ζώνης, η αρτιότητα δεν υπολογίζεται εφ' ολοκλήρου του γηπέδου, αλλά μόνο στο τμήμα του γηπέδου της επιτρεπτής χρήσης γης.
Σε περίπτωση όπου στο ίδιο γήπεδο εγείρονται κτήρια διαφορετικών χρήσεων, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη επιφάνεια που ορίζεται για τη χρήση με τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση.
Σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας επιβάλλεται η αποκατάσταση της φυσικής κοίτης και λειτουργίας των ρεμάτων μόνιμης και περιοδικής ροής.
Σε ολόκληρη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας δεν επιτρέπεται:
oΗ αμμοληψία από ποτάμια και ρέματα.
oΗ ρίψη μπαζών, σκουπιδιών κ.λ.π. σε ρέματα.
oΗ επιφανειακή εξόρυξη.
oΗ μετατροπή των ρεμάτων και μονοπατιών σε οδούς κυκλοφορίας τροχοφόρων.
Οι εγκαταστάσεις, τα έργα και τα δίκτυα διανομής ύδρευσης, ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών, συλλογής - μεταφοράς - επεξεργασίας και απόθεσης λυμάτων και στερεών αποβλήτων, οι μεταφορικές υποδομές, μετεωρολογικοί, γεωδυναμικοί σταθμοί, εγκαταστάσεις λήψης δεδομένων και τα νεκροταφεία, εφ' όσον δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις, ή ειδικότερα από διατάξεις της παρούσας, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής και λοιπής αδειοδότησης. Στις ζώνες ΠΕΠ οι ανωτέρω εγκαταστάσεις, έργα και υποδομές επιτρέπονται μόνον μετά από σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση συναρμόδιων φορέων (αρχαιολογικές υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες, φορείς διαχείρισης κ.λ.π.).
Αυστηρότερες διατάξεις που τυχόν ισχύουν, κατισχύουν του παρόντος.
Στο σύνολο της έκτασης του Δήμου προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού.
Δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, καθώς και σε μονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές. Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων, πυρκαγιών και για λόγους εθνικής ασφάλειας και άμυνας, καθώς και οχημάτων του φορέα διαχείρισης των περιοχών αυτών. Εξαιρείται επίσης, η απολύτως αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις για την εξυπηρέτηση της ποιμενικής κτηνοτροφίας.

 

2. Μεταβατικές Διατάξεις

 

Οικοδομικές Άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος, με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, στοιχεία, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάση των υποβληθέντων στοιχείων.
Τα χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίσματα επισκευάζονται και αποκαθιστώνται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με την παρούσα.
Για κτήρια και εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες της παρούσας διατάξεις, εφ' όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013.
Υφιστάμενες δραστηριότητες/χρήσεις οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3325/2005, δύνανται να λειτουργούν για διάστημα έως μια δωδεκαετία από την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ και εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν τεθεί. Στη διάρκεια αυτής της δωδεκαετία επιτρέπεται η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων κτιριακών/μηχανολογικών εγκαταστάσεων και παρέχεται η δυνατότητα της αναγκαίας κτιριακής επέκτασης μέχρι 10% της νομίμως υφιστάμενης δόμησης (εφόσον υπάρχει περίσσεια συντελεστή δόμησης από την ισχύουσα νομοθεσία).

 

Η περίοδος της δωδεκαετίας παρατείνεται, με δυνατότητα συντήρησης - επισκευής ή ανακατασκευής όλων των κτισμάτων που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του ΣΧΟΟΑΠ (χωρίς όμως δυνατότητα επέκτασης τους), μέχρις ότου εγκριθεί ζώνη υποδοχής της δραστηριότητας στα διοικητικά όρια του οικείου ή όμορων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στην οποία επιτρέπεται η μετεγκατάσταση της μονάδας.

 

Μετά την πάροδο της δωδεκαετίας (και της ενδεχόμενης παράτασης της όπως παραπάνω) επιτρέπεται η συντήρηση - επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων, που υφίστανται νόμιμα κατά τη δημοσίευση του ΣΧΟΟΑΠ με νέα χρήση συμβατή με τις επιτρεπόμενες.

 

Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για κατοικία, αυτή διατηρείται ως χρήση στην οικοπεδική έκταση στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια οικοδόμησης της, με δυνατότητα επισκευής και επέκτασης κατά την κείμενη νομοθεσία.

 

3. Διαγράμματα (Χάρτες) - Παράρτημα.

 

Τα διαγράμματα (Χάρτες) και οι Πίνακες του Παραρτήματος αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Κάμπου του Δήμου Καρδίτσας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.