Υγειονομική διάταξη 22399/70

ΥΔ Γ1Γ/22399/1970: Περί σταυλισμού ζώων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1Γ/22399/1970: Περί σταυλισμού ζώων, (ΦΕΚ 888/Β/1970), 08-12-1970.

 

Ο Υπουργός των Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων (ΦΕΚ 273/Α/1940).

 

β) Τις περί σταυλικών εγκαταστάσεων Υγειονομικές Διατάξεις ως και τις τοιαύτας του Υγειονομικού Κανονισμού.

 

γ) Την υπ' αριθμόν 803 απόφαση του ΕΣΟΠ περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως της Κτηνοτροφίας.

 

δ) Το υπ' αριθμόν 378605/20572/1970 έγγραφον του Υπουργείου Γεωργίας.

 

ε) Σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας, αποφασίζομεν:

 

Εκδίδουμε την κάτωθι Υγειονομική Διαταγή τροποποιούντες τις υπό στοιχείον β' σχετικό αντιστοίχους διατάξεις:

 

Άρθρο 1: Αποστάσεις

Άρθρο 2: Έκταση γηπέδων

Άρθρο 3: Υπολογισμός πληθυσμού και αποστάσεων

Άρθρο 4: Συγκρότηση

Άρθρο 5: Ισχύς αδειών

Άρθρο 6: Προσωρινές άδειες σε λειτουργούντες σταυλισμούς

Άρθρο 7: Οικόσιτα ζώα

Άρθρο 8: Εξαιρέσεις

 

Εν Αθήναις τη 28-11-1970

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.