Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ισχύς αδειών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δια τις σταυλικές εν γένει εγκαταστάσεις χορηγούμενες άδειες ισχύουν επί μίαν εικοσιπενταετίας εφ' όσον δε διεκόπη η δραστηριότητα της κτηνοτροφικής μονάδος επί χρονικόν διάστημα πέραν του εξαμήνου και υπό την προϋπόθεση της μη δημιουργίας θεμάτων δημοσίας υγείας, με υπαιτιότητα του εκμεταλλευτή.

 

2. Επί διακοπής της λειτουργίας, των σταβλικών εγκαταστάσεων, ως και επί τη λήξει της εικοσιπενταετίας από της αρχικής εκδόσεως της άδειας, εκδίδεται νέα τοιαύτη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των κειμένων διατάξεων, περί της εξ υπαρχής χορηγήσεως των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν Γ1/6351/1972 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 487/Β/1972).

 

3. Επί μεταβολής του προσώπου του εκμεταλλευτή κατά τη διάρκειαν της προαναφερομένης εικοσιπενταετίας, η εκδοθείσα άδεια θεωρούμενη ως προσωπική, ανανεώνεται επ' ονόματι του εκάστοτε εκμεταλλευτή άνευ της τηρήσεως της εν τη προηγούμενη παράγραφο αναφερομένης διαδικασίας, απαγορευόμενης όμως απολύτως πάσης παρατάσεως του εν τη αρχική άδεια καθοριζόμενου χρόνου ισχύος ταύτης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου μόνου της υπ' αριθμόν Γ1/6351/1972 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 487/Β/1972).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.