Υγειονομική διάταξη 22399/70 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αποστάσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάσης φύσεως σταυλισμοί ζώων ιδρύονται και λειτουργούν εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμοπόλεων και εις αποστάσεις καθοριζόμενες ως κάτωθι από τούτων ως και από εθνικές οδούς, λουτροπόλεις, ζώνες εμφανίσεως, αρχαιολογικούς - τουριστικούς - κατασκηνωτικούς χώρους και από ακτές ομαδικής λούσεως.

 

Κατοικημένοι και λοιποί χώροι

Αποστάσεις (m)

Βουστάσια

Χοιροστάσια

Ποιμνιοστάσια

Πτηνοτροφεία

Κονικλοτροφεία κ.λ.π. μικρά ζώα

α. Πόλεις άνω των 5000 κατοίκων

500

700

500

500

500

β. Πόλεις 200 - 5000 κατοίκων

200

400

100

100

100

γ. Οικισμοί άνω των 1000 κατοίκων

50

100

50

50

50

δ. Εθνικοί οδοί και ζώνες εμφανίσεως

50

100

50

50

50

ε. Λουτροπόλεις τουριστικοί - αρχαιολογικοί - κατασκηνωτικοί χώροι - ακτές ομαδική λούσεως

300

500

300

300

300

 

2. Εις λοιπούς οικισμούς κάτω των 1000 κατοίκων (υπό την επιφύλαξη των δ' και ε' περιπτώσεων) επιτρέπεται εις τις ακραίας συνοικίας τούτων, κατά τις επικρατούσες τοπικές συνθήκες και κατά την εκάστοτε αιτιολογημένη κρίσιν της οικείας Επιτροπής, η ίδρυσις και διατήρησις οργανωμένων σταυλισμών αναλόγου αριθμού ζώων.

 

Οι νεοϊδρυόμενες εγκαταστάσεων των θαλάμων εκτροφής πτηνοτροφείων και χοιροστασίων δέον να απέχουν τουλάχιστον 100 m εκ των υφιστάμενων γειτονικών τοιούτων και ουχί πλησιέστερα των 50 m εκ των ορίων του εις ο εισί αυτές είναι εγκατεστημένες.

 

Προκειμένου περί ιδρύσεως νέων πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως (ορνιθώνες πτηνών απλής ωοτοκίας, αναπαραγωγής και ορνιθών κρεατοπαραγωγής, εκκολαπτήρια, παρασκευαστήρια πτηνοτροφών και πτηνοσφαγεία) μιας επιχειρήσεως, οφείλουν να απέχουν εκ των υφισταμένων γειτονικών πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων αναπαραγωγής (ορνιθώνες, εκκολαπτήρια και παρασκευαστήρια ζωοτροφών) ετέρας επιχειρήσεως, τουλάχιστον 1.000 m της αποστάσεως υπολογιζόμενης εκ των κέντρων των γηπέδων.

 

Πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, οι όποιες αποδεδειγμένα, βάσει επισήμων στοιχείων, τελούσαν υπό ίδρυση ή λειτουργούσαν οπωσδήποτε κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως της Α1/3263/4249/1976 υγειονομικής διατάξεως εξακολουθούν δε να λειτουργούν από τότε χωρίς διακοπή, μπορούν να τύχουν άδειας λειτουργίας, κατόπιν υποβολής αρμοδίως από τον ενδιαφερόμενο αιτήσεως, εντός προθεσμίας, τριών μηνών από της δημοσιεύσεως της παρούσης, κρινόμενες βάσει του ισχύοντος πριν από την ισχύ της ανωτέρω Υγειονομικής Διατάξεως νομοθετικού καθεστώτος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο της υπ' αριθμόν Γ1/7862/542/1971 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 608/Β/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 22 της υγειονομικής διάταξης Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β/1995).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.