Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 22

Άρθρο 22: Καταργητικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας, με εξαίρεση την [Π] Γ1/5605/1975 (ΦΕΚ 1300/Β/1975) υγειονομική διάταξη, περί απομακρύνσεως των σταυλισμών ζώων, εκ της περιοχής της τέως Διευθύνσεως πρωτεύουσας, η οποία παραμένει σε ισχύ, καταργούνται:

 

α) Τα άρθρα 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 73 (σε ότι αφορά τους σταυλισμούς ζώων και παραμένει σε ισχύ για όλες τις άλλες συναφείς επιχειρήσεις που αναφέρονται σ' αυτό), 74, 75, 76, 77, 78 και 79 του Υγειονομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 275/Β/1938), όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τις υγειονομικές διατάξεις 2844/1950 (ΦΕΚ 28/Β/1950), Ε1Γ/3624/1963 (ΦΕΚ 153/Β/1963), Γ1Γ/805/1966 (ΦΕΚ 122/Β/1966), Γ1Γ/7791/1966 (ΦΕΚ 20/Β/1967), Γ1Γ/6001/1697 άρθρο 1 παράγραφος 18 και 22, καθώς και παράγραφος 23 κατά το μέρος αυτής, που αναφέρεται στους σταυλισμούς ζώων (ΦΕΚ 360/Β/1967) και η Γ1Γ/13520/1968 (ΦΕΚ 593/Β/1968).

 

β) Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Γ1Γ/600/1968 (ΦΕΚ 48/Β/1968) περί βουστασίων.

 

γ) Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Γ1/14863/1970 (ΦΕΚ 629/Β/1970) περί ιδρύσεως και λειτουργίας ιπποστασίων, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, με την όμοια [Π] Γ1/1062/1973 (ΦΕΚ 277/Β/1973).

 

δ) Η Υγειονομική Διάταξη Γ1Γ/22399/1970 (ΦΕΚ 888/Β/1970) περί σταυλισμού ζώων, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα, με τις όμοιες Γ1/7862/542/1971 (ΦΕΚ 608/Β/1971), Γ1/12654/1971 (ΦΕΚ 764/Β/1971), Γ1/6351/1972 (ΦΕΚ 487/Β/1972) και την Α1/3263/4249/1976 (ΦΕΚ 852/Β/1976) Υγειονομική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε με την Α1Β/3542/1981 (ΦΕΚ 267/Β/1981) όμοια.

 

ε) Η Υγειονομική Διάταξη [Π] Α1Β/4468/1979 (ΦΕΚ 747/Β/1979) περί χορηγήσεως προσωρινών αδειών λειτουργίας ελευθέρων σταυλισμών μοσχαριών.

 

στ) Η Υγειονομική Διάταξη Α1Β/8181/1987 (ΦΕΚ 57/Β/1987) περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τις όμοιες Α1Β/5144/1987 (ΦΕΚ 336/Β/1987) και Α1Β/7684/1987 (ΦΕΚ 457/Β/1987).

 

ζ) Δεν ισχύει κάθε άλλη διάταξη Υγειονομικής Διατάξεως αντίθετη προς την παρούσα.

 

2. Με την παρούσα υγειονομική διάταξη δεν θίγονται Διατάξεις της σχετικής Νομοθεσίας άλλων Κρατικών Φορέων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.