Προεδρικό διάταγμα 65/11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκουν επίσης, με την εξαίρεση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1, και όλες οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες που ανήκαν στο Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης κατά τη συγχώνευσή του με το Υπουργείο Εσωτερικών (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 373/1995), όπως οι αρμοδιότητες και υπηρεσίες αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που αφορούν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 15 του νόμου 3448/2006, (ΦΕΚ 48/Α/2006), όπως ισχύει.

 

2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού μεταφερόμενες σε αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

 

α) η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού και Εφαρμογής Προγραμμάτων, η οποία έχει συσταθεί με το άρθρο 21 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005), όπως ισχύει,

 

β) η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει συσταθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007),

 

γ) το Εθνικό Τυπογραφείο (προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 188/1996 (ΦΕΚ 146/Α/1996) και άρθρο 1 του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006)),

 

δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το νόμο [Ν] 2477/1997 (ΦΕΚ 59/Α/1997), όπως ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το νόμο 3074/2002 (ΦΕΚ 296/Α/2002).

 

3. α) Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανήκει η εποπτεία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), της Κοινωνίας της Πληροφορίας Ανώνυμη Εταιρεία (νόμος 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000)) και η εποπτεία, από κοινού με το κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα (άρθρο 53 παράγραφος 1 του νόμου 3959/2011), καθώς και η αρμοδιότητα εποπτείας επί υπηρεσιών, φορέων ή νομικών προσώπων, για τα οποία, έως την έκδοση του παρόντος, η σχετική αρμοδιότητα ανήκε στις μεταφερόμενες υπηρεσίες.

 

β) Στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται επίσης οι Ανεξάρτητες Αρχές Συνήγορος του Πολίτη και Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.

 

4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται εφεξής, σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

5. Έως ότου συγκροτηθεί το υπηρεσιακό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και των Υπηρεσιών που μεταφέρονται στο Υπουργείο αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά συμβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που εντάσσονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εξακολουθούν να βαρύνουν έως τις 31-12-2011 τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι πιστώσεις του οποίου μεταφέρονται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το μέρος που αφορούν τις Υπηρεσίες που εντάσσονται σε αυτό.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.