Προεδρικό διάταγμα 778/80

ΠΔ 778/1980: Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό διάταγμα 778/1980: Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, (ΦΕΚ 193/Α/1980), 28-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του από [ΒΔ] 25-08-1920 βασιλικού διατάγματος περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών διατάξεων.

β) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 1156/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Εργασίας.

γ) Την από 12-12-1979 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου.

δ) Την από 11-10-1979 γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.

ε) Την υπ' αριθμό 528/1980 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 2: Είδη ικριωμάτων

Άρθρο 3: Χρησιμοποίηση ικριωμάτων

Άρθρο 4: Ξύλινα σταθερά ικριώματα

Άρθρο 5: Ορθοστάτες

Άρθρο 6: Σύνδεση ορθοστατών

Άρθρο 7: Εγκάρσιες δοκίδες

Άρθρο 8: Αντηρίδες (Τιράντες χιαστί)

Άρθρο 9: Δάπεδα ικριωμάτων

Άρθρο 10: Σύνδεση ικριωμάτων μετά της οικοδομής

Άρθρο 11: Προστατευτικό προστέγασμα (Σκάφη)

Άρθρο 12: Κινητά ικριώματα

Άρθρο 13: Σταθερά μεταλλικά ικριώματα

Άρθρο 14: Κινητά μεταλλικά ικριώματα εν είδει πύργων

Άρθρο 15: Αναρτημένα ικριώματα

Άρθρο 16: Κεκλιμένα επίπεδα

Άρθρο 17: Εξασφάλιση περάτων ξυλότυπων και πλακών

Άρθρο 18: Συναρμολόγηση στεγών

Άρθρο 19: Εργασίες επί στεγών

Άρθρο 20: Φωταγωγοί - Ανοίγματα Δαπέδων - Κλιμακοστάσια

Άρθρο 21: Γενικές διατάξεις

Άρθρο 22: Ποινικές διατάξεις

Άρθρο 23: Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 24: Έγκριση Ισχύος

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σχημάτων

 

1. Καθ' ύψος σύνδεση ορθοστατών ξύλινου ικριώματος

2. Κατασκευαστική διάταξη ικριώματος εκ δυο σειρών ορθοστατών

3. Όψη ικριώματος

4. Κάτοψη ικριώματος στην περίπτωση εξώστη

5. Λεπτομέρεια προφυλάξεως πέρατος μαδεριού

6. Κάτοψις ικριώματος στις γωνίες των οικοδομών

7. Σύνδεση ικριώματος οικοδομής

8. Προστατευτικό προστέγασμα

9. Κινητά ικριώματα (Ξύλινοι οκρίβαντες)

10. Κινητά ικριώματα (Μηχανικός οκρίβαντας)

11. Αναρτημένα ικριώματα

12. Ανάρτηση ικριώματος κατά την πρόσοψη οικοδομής

13. Ανάρτηση ικριώματος στην περίπτωση φωταγωγού

14. Παραδείγματα στήριξης ορθοστατών και δοκίδων επί κλίμακας

 

Στον Υπουργό Εργασίας, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.

 

Εν Αθήναις, 19-08-1980.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.