Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Ορθοστάτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα σταθερά ικριώματα συνίστανται είτε από μια σειρά ορθοστάτες, εφόσον η απόσταση των σημείων έδρασης κάθε εγκάρσιας δοκίδας (τρυπόξυλου) δεν υπερβαίνει το 1,30 m, είτε από δύο ή περισσότερες σειρές ορθοστατών, εφόσον υπάρχει υπέρβαση του μήκους αυτού, με τρόπο ώστε οι διαδοχικές αποστάσεις των σημείων έδρασης κάθε εγκάρσιας δοκίδας να μη υπερβαίνουν το 1,30 m.

 

2. Οι ορθοστάτες κατασκευάζονται από υγιές ξύλο, μακρών ινών, τομής τετραγωνικής, απαγορευόμενης της χρήσης τετμημένων κατά μήκος (σχισμένων) δοκών, μπορούν δε να αποτελούνται από περισσότερα τεμάχια.

 

3. Η καθ' ύψος σύνδεση των ορθοστατών γίνεται με πλευρική επαφή μήκους 0,75 m της ενώσεως που ενισχύεται με αναβολέα (τάκο) μήκους 0,50 m τουλάχιστον και τομής ίσης ή μεγαλύτερης του υψηλότερου ευρισκομένου ορθοστάτη. Ο αναβολέας προσηλούται χαμηλότερα του άνω άκρου του κάτω ορθοστάτη. Επί του άνω άκρου του αναβολέα εφάπτεται το κάτω άκρο του άνω ορθοστάτη.

 

4. Οι τομές των ορθοστατών, συναρτήσει του ύψους και του αριθμού τους, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις αναγραφόμενες στον ακόλουθο πίνακα διαστάσεις, δηλαδή:

 

Συνολικό ύψος

6,00 m

10 m

 

Διαστάσεις τομής

Διαστάσεις τομής

1ος ορθοστάτης

0,08 m x 0,08 m

0,10 m x 0,10 m

2ος ορθοστάτης

0,08 m x 0,08 m

0,08 m x 0,08 m

 

5. Η απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών μπορεί να είναι μέχρι 3,50 m.

 

Η απόσταση μεταξύ των κατακόρυφων επιπέδων των όψεων της οικοδομής και εσωτερικής σειράς ορθοστατών, πρέπει να μην υπερβαίνει τα 0,30 m, της δε εξωτερικής το 1,30 m, εκτός των περιπτώσεων εξωστών και μαρκιζών, στις οποίες μπορεί να φτάσει μέχρι 2 m μόνο κατά τις θέσεις και το μήκος τους.

 

6. Οι ορθοστάτες κλίνουν ελαφρώς προς το μέρος της οικοδομής και εδράζονται επί πεδίλων συνισταμένων από μαδέρια επί των οποίων προσαρμόζονται, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η επί αυτών ολίσθηση να είναι αδύνατη, απαγορευόμενης κάθε πρόχειρης στήριξης όπως π.χ. πλίνθων, λίθων, κ.λ.π. υλικών.

 

7. Οι ορθοστάτες επεκτείνονται τουλάχιστον κατά 1 m άνω του τελευταίου δαπέδου εργασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.