Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 21

Άρθρο 21: Γενικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφάλειας πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία και να διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει κατά την εκτέλεση της.

 

2. Πρέπει να είναι μελετημένες, ώστε να έχουν σταθερότητα και αντοχή σε όλα τα τμήματά τους επαρκή για τις δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες φόρτισης.

 

3. Όλα τα ικριώματα επιθεωρούνται από τον επιβλέποντα μηχανικό:

 

α) προ της εγκατάστασης κάθε συνεργείου,

β) μία φορά την εβδομάδα.

 

4. Στην περίπτωση θεομηνίας και πριν την επανάληψη των εργασιών πρέπει να επιθεωρούνται όλες οι βοηθητικές κατασκευές ως προς την αντοχή, την σταθερότητα και τα μέτρα ασφάλειας.

 

5. Στην περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών, διακόπτονται οι εργασίες οι οποίες παρεμποδίζονται άμεσα από αυτές. Οι εργασίες αυτές επαναλαμβάνονται μετά την αποκατάσταση των ασφαλών συνθηκών εργασίας.

 

6. Μηχανήματα ή συσκευές για την εκτέλεση των οικοδομικών έργων, όπως αναμεικτήρες, αναβατόρια, αερόσφυρες, ηλεκτρογεννήτριες και λοιπά μηχανικά κινητά συγκροτήματα τοποθετούνται σε τέτοιες θέσεις της οικοδομής, ώστε από την εν γένει λειτουργία τους να μη επηρεάζεται, η ανθεκτικότητα των εκσκαφών και των δονούμενων τοίχων ή η σταθερότητα των ικριωμάτων.

 

7. Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στους χώρους λειτουργίας των μηχανημάτων και σε χώρους πάνω από τους οποίους εκτελείται οποιαδήποτε εργασία, όπως σε φωταγωγούς, ικριώματα, κλιμακοστάσια κ.λ.π. εφόσον δεν έχουν ληφθεί προστατευτικά μέτρα ασφάλειας, όπως η κατασκευή προστατευτικού προστεγάσματος.

 

8. Η εκφόρτωση υλικών από αυτοκίνητο γίνεται σε χώρο κατάλληλο για αυτό. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται απότομη εκφόρτωση, που μπορεί να προκαλέσει χαλάρωση των βάσεων των ικριωμάτων ή επικίνδυνη δόνηση επί των ξυλότυπων και των υπό κατασκευή τοίχων ή πτώση των υλικών εντός υπογείων χώρων.

 

9. Για τη μεταφορά υλικών, επί δαπέδου, από μπετόν σε κατασκευή, τοποθετούνται επί του δαπέδου μαδέρια που σχηματίζουν ευρύτερο διάδρομο για την επίτευξη ελεύθερης διακίνησης.

 

10. Εάν βαθμίδες μόνιμης κλίμακας χρησιμοποιούνται ως βάθρα ορθοστατών (στυλοβατών) ή εγκάρσιων δοκίδων (τρυποξύλων) κ.λ.π. η έδραση αυτών γίνεται σύμφωνα με το σχήμα 14 του παραρτήματος.

 

11. Σε περίπτωση αδυναμίας εφαρμογής ενός μέτρου ασφάλειας, επιβάλλεται η λήψη αντισταθμιστικού μέτρου που να φέρει το ίδιο αποτέλεσμα.

 

12. Εκτέλεση εργασιών, για τις οποίες γίνεται αναφορά στο παρόν Διάταγμα, απαγορεύεται κατά τις νυκτερινές ώρας.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται νυκτερινή εργασία, όσες φορές η εκτέλεση αυτής είναι αναγκαία για την οργάνωση μέτρων σωτηρίας, για την πρόληψη ατυχημάτων ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, μόνο κατά το μέτρο στο οποίο αυτές είναι αναγκαίες, για να αποτραπεί σοβαρή βλάβη στην τακτική πορεία της εργασίας και κατόπιν άδειας, που παρέχεται από τα ακόλουθα εκτιθέμενα.

 

Νυκτερινή εργασία που επιβάλλεται από τεχνικούς λόγους ή για δημόσια ωφέλεια μπορεί να επιτραπεί κατά τα ανωτέρω. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να επιτραπεί νυκτερινή εργασία για την αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών λόγω καθυστέρησης που οφείλεται σε απρόβλεπτα αίτια.

 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η εργασία διεξάγεται υπό τεχνητό φωτισμό, που διανέμεται με την ίδια ένταση και ομοιόμορφα σε ολόκληρο το πεδίο της εργασίας.

 

Η νυκτερινή εργασία εκτελείται κατόπιν έγγραφης άδειας που χορηγείται από τον προϊστάμενο του οικείου Τμήματος ή Γραφείου Επιθεώρησης Εργασίας, και όταν αυτό δεν υπάρχει από την Αστυνομική Αρχή, κατόπιν βεβαίωσης της αρμοδίας Αρχής σχετικά με την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του μέτρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.