Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Δάπεδα ικριωμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δάπεδα των ικριωμάτων, πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:

 

α) Να συνίστανται από 3 μαδέρια τουλάχιστον ελάχιστου πάχους 0,05 m και συνολικού πλάτους τουλάχιστον 0,60 m, απαγορευόμενης της χρήσεως δύο ή περισσότερων επάλληλων σειρών σανίδων στην κατασκευή δαπέδων ικριωμάτων.

 

β) Τα μαδέρια του δαπέδου να μην είναι πεπαλαιωμένα ούτε να φέρουν ρωγμές, ούτε να ενισχύονται δια προσηλώσεως ελασμάτων (τσέρκια) ή και ξύλων (κλάπες) για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων τυχόν ρωγμών. Η προφύλαξη των άκρων των μαδεριών από τη διάνοιξη των ινών αντιμετωπίζεται με πλευρικούς οπλισμούς από μεταλλικές ταινίες. Το στοκάρισμα και η βαφή των μαδεριών απαγορεύεται.

 

γ) Τα μαδέρια, τα οποία συνιστούν το δάπεδο ενός ικριώματος τοποθετούνται κατά πλάτος σε επαφή (χωρίς κενά) και κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται όλο το μεταξύ των στηριγμάτων άνοιγμα και προσηλούνται μεταξύ τους κατάλληλα για την αποφυγή ολίσθησης. Επίσης πρέπει όπως μην εξέχουν από το σημείο έδρασης τους περισσότερο από 0,20 m.

 

δ) Τα μαδέρια, του δαπέδου, ζεύγνυνται από κάτω και κάθετα προς τον τοίχο δια ζευγμάτων (κλάπες) με τρόπο τέτοιο ώστε η ανομοιόμορφη κάμψη (λυγισμός) τους να είναι αδύνατος.

 

ε) Το υπάρχον κενό μεταξύ του οικοδομήματος και του δαπέδου του ικριώματος να μην υπερβαίνει σε διάσταση τα 0,30 m.

 

στ) Τα δάπεδα των ικριωμάτων να υπερβαίνουν το πέρας των τοίχων κατά 0,60 m.

 

ζ) Στις γωνίες των οικοδομημάτων, όπου επιβάλλεται η προέκταση των δαπέδων εργασίας, να τοποθετούνται δύο ορθοστάτες κατά την διεύθυνση της διχοτόμου της γωνίας της οικοδομής, που να συνδέονται με δοκίδα ως χρησιμοποιούνται για την έδραση δαπέδων εργασίας.

 

η) Τα δάπεδα εργασίας να φέρουν, εσωτερικά και εξωτερικά κράσπεδο από σανίδα (θωράκια) πλάτους 0,15 m, σε ύψος ενός 1 m από το δάπεδο εργασίας και κατά την εξωτερική πλευρά του ικριώματος να τοποθετείται χειρολισθήρας αποτελούμενος από διπλοσανίδα.

 

Στο μεσοδιάστημα μεταξύ δαπέδου και χειρολισθήρα να τοποθετείται άλλη σανίδα παράλληλα προς τον χειρολισθήρα. Όλα τα παραπάνω τοποθετούνται και να ηλούνται εσωτερικά επί των ορθοστατών.

 

θ) Τα δάπεδα εργασίας να φορτίζονται ανάλογα με την αντοχή τους, με τη συνεχή επίβλεψη του εργολάβου ή του υπεργολάβου, για να μη υπερφορτώνονται.

 

2. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φορητών κλιμάκων και άλλων μέσων, (κάσες, καβαλέτα, κ.α.) επί των παραπάνω αναφερόμενων δαπέδων. Απαγορεύεται η εργασία περισσότερων των 2 προσώπων επί δαπέδου περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.