Προεδρικό διάταγμα 778/80 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Κινητά ικριώματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα κινητά ικριώματα χρησιμοποιούνται ως καθορίζεται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Οι αποτελούντες αυτά οκρίβαντες (καβαλέτα) συνίστανται από οριζόντια δοκό τομής 0,08 cm x 0,08 cm ή μεγαλύτερης, αναλόγως του μήκους και της προβλεπόμενης φορτίσεως, στηριζομένης επί δύο πλαγιοστατών (ποδών) σε κάθε άκρο. Η σταθερότητα (μη μετασχηματισμός) των πλαγιοστατών ανά δύο εξασφαλίζεται με αντερείσματα (πλαγιόξυλα) προσηλωμένων στο μέσο της οριζόντιας δοκού και στα κάτω άκρα των πλαγιοστατών.

 

3. Τα αποτελούντα το δάπεδο του κινητού ικριώματος μαδέρια δεν επιτρέπεται να εξέχουν κατά τα άκρα εκ της οριζόντιας δοκού του οκρίβαντα περισσότερο από 0,10 m, ούτε λιγότερο από 0,05 m, εξασφαλιζόμενης της μη μετακινήσεως αυτών με εγκάρσιες δοκίδες.

 

4. Απαγορεύεται η επί των δαπέδων των κινητών ικριωμάτων στήριξη φορητών κλιμάκων ή άλλων προχείρων μέσων προς εκτέλεση εργασίας.

 

5. Η χρησιμοποίηση μηχανικών οκριβάντων είναι δυνατή εφόσον δύνανται να ανυψώνονται από 1,00 m μέχρι 2,00 m, με ενδεδειγμένου μηχανισμού, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα της ανυψώσεως σε ορισμένη θέση με ανασταλτική κροτάλη (καστάνια).

 

6. Ως κινητά ικριώματα μπορούν να χρησιμοποιούνται και μεταλλικοί οκρίβαντες επαρκούς αντοχής και ευστάθειας έναντι ανατροπής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.