Νόμος 4587/18 - Άρθρο 62

Άρθρο 62


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάθε είδους δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 ή βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για τα ίδια ως άνω οικονομικά έτη, θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους. Επιπλέον, διενεργηθείσες δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2013 για τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων θεωρούνται νόμιμες ως προς αυτό και μόνο, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 

2. Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανάκλησης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 2014, δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν μέχρι 31-12-2014, δύνανται να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.