Νόμος 4587/18 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 13 του νόμου [Ν] 4404/2016 (ΦΕΚ 126/Α/2016) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας στις ανώνυμες εταιρείες του νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/2001) ή του νόμου [Ν] 2688/1999 (ΦΕΚ 40/Α/1999), ανεξαρτήτως της μετοχικής σύνθεσής τους και παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμων ή μη, οφειλών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, ασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά.

 

Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.