Νόμος 4504/17 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Προϋποθέσεις μεταφοράς ναυτιλιακών καυσίμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από 01-01-2018 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, 50 ετών.

 

Από 01-01-2019, απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, 40 ετών, εκτός και αν τα πλοία αυτά συμμορφώνονται κατά την ως άνω ημερομηνία με τις διατάξεις του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος από την παράγραφο 2 του παρόντος, οπότε και η ως άνω απαγόρευση παρατείνεται για 1 έτος, ήτοι μέχρι τις 31-12-2019.

 

Από 01-01-2022 απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, 30 ετών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018), με την παράγραφο 1 του άρθρου 25 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

2. Από 01-01-2018, η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, 20 ετών, επιτρέπεται, μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται για το σκοπό αυτόν, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια (σλέπια) και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, 20 ετών, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται.

 

3. α) Από 01-01-2020 η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες χωρητικότητας μεγαλύτερης από 600 dwt γίνεται αποκλειστικά με πλοία, τα οποία συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) υπ' αριθμόν 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012.

 

β) Τα πλοία της προηγούμενης περίπτωσης με χωρητικότητα μικρότερη των 600 dwt επιτρέπεται να διακινούν, από την 01-01-2022, καύσιμα ναυτιλίας που ορίζονται ως βαρέα κλάσματα πετρελαίου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αριθμόν 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13-06-2012, εφόσον αυτά συμμορφώνονται με τις διατάξεις περί διπλού κύτους που καθορίζονται στην παράγραφο 8 (β) του άρθρου 3 του προαναφερόμενου Κανονισμού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 

4. To άρθρο 7 του νόμου 2881/2001 (ΦΕΚ 16/Α/2001) εφαρμόζεται από 01-01-2018 και στα πλοία των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.