Νόμος 4587/18 - Άρθρο 25

Άρθρο 25: Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του νόμου 3689/2008 (ΦΕΚ 164/Α/2008) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδρεύει και λειτουργεί στον Δήμο Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται το σήμα και η σφραγίδα της.}

 

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του νόμου 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Στα σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μπορεί να συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.}

 

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 34 του νόμου 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

{Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία οι παραπάνω δικαστές και εισαγγελείς οφείλουν να συμμετέχουν ετησίως, ανέρχεται σε 2.}

 

4. Μετά το υπό στοιχείο ΙΓ' του άρθρου 36 του νόμου 3689/2008 προστίθενται στοιχεία ΙΔ' και ΙΕ' ως εξής:

 

{ΙΔ. Μακροοικονομία - Μικροοικονομία.

ΙΕ. Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά.}

 

5. Το άρθρο 38 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 38: Διακρίσεις - Περιοδικότητα - Χρόνος - Τόπος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

 

1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται στην έδρα της Σχολής και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση μπορεί να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπον εφετείων.

 

2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών και διακρίνονται σε:

 

α) γενικά - πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων (κοινά προγράμματα),

 

β) τοπικά - εμβέλειας στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες, τα οποία απευθύνονται στους δικαστικούς λειτουργούς ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων συγκεκριμένης εφετειακής περιφέρειας και μπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές περιφέρειες με την αυτή ή διαφορετικές θεματικές και με τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές.

 

Σε ετήσια βάση πρέπει να διοργανώνονται 6 τουλάχιστον τοπικά προγράμματα και σε βάθος τριετίας να καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας με τη διοργάνωση 1 τουλάχιστον προγράμματος για κάθε εφετειακή περιφέρεια.

 

3. Κάθε γενικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 5 συναπτές ή 10 μη συναπτές ημέρες. Κάθε τοπικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από 2 συναπτές ημέρες.

 

4. Τα γενικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται σε χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου.

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται σε άλλους κατάλληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 39. Η επιμόρφωση στην Κομοτηνή διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από την ως άνω επιτροπή. Τα τοπικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται σε κατάλληλο χώρο της έδρας του οικείου εφετείου που επιλέγεται από την ίδια επιτροπή.}

 

6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, με απόφασή του που λαμβάνει αμέσως μετά την κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης, ορίζει τριμελή οργανωτική επιτροπή για κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43, και ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο προγράμματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται 3 αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο. Υπεύθυνος των τοπικών προγραμμάτων ορίζεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, αναλόγως με τη δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση τοπικών προγραμμάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ' επιλογή του Συμβουλίου Σπουδών της Σχολής.}

 

7. Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του νόμου 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.