Νόμος 3762/09 - Άρθρο 38

Άρθρο 38


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία, των οποίων η σύμβαση εργασίας λύθηκε ή καταγγέλθηκε από 04-09-2007, καθώς και όσων η σύμβαση θα λυθεί ή θα καταγγελθεί μέχρι την 31-12-2010 κατά τη διάρκεια της θέσης της εταιρείας σε εκκαθάριση, μπορούν να ενταχθούν κατόπιν αιτήσεως τους, σε ειδικό πρόγραμμα επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Έβρου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 225 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006).

 

2. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες. Όσοι από τους δικαιούχους συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια αυτή τις ισχύουσες προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος, απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος παρατείνεται από 01-01-2017 για 2 έτη.

 

Μετά την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίησή του από 10-09-2009 μέχρι 31-12-2016, το έργο περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.

 

Οικονομικές ή άλλες λογιστικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως προκύψουν στη συνέχεια για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4447/2017 (ΦΕΚ 241/Α/2017).

 

2Α. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος παρατείνεται από τη λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 έως τις 31-12-2021.

 

Μετά την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίησή του από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018, το έργο περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες του προγράμματος οι οποίες, σωρευτικά:

 

α) προέκυψαν κατά το διάστημα από 10-09-2009 έως 31-12-2016,

 

β) έχουν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, και

 

γ) δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού του προγράμματος.

 

Τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν από κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018 και μέχρι την επιστροφή τους θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Οικονομικές ή άλλες λογιστικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως προκύψουν για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2021 δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2Α προστέθηκε με το άρθρο 42 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 216/Α/2018).

 

3. Οι συμμετέχοντες στο ειδικό πρόγραμμα λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα ίσο με το 80% του μηνιαίου μισθού ή του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου που καταβλήθηκε κατά το μήνα που προηγείται της λύσης ή της καταγγελίας της σύμβασης και δεν υπερβαίνει το ποσό των 800 €. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, αρχής γενομένης από 01-01-2010.

 

4. Κατά το διάστημα συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα συνεχίζεται η ασφάλιση των συμμετεχόντων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης και δεν δικαιούνται να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως ισχύει.

 

5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αφορούν στο ειδικό πρόγραμμα και δεν ρυθμίζονται ήδη από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου θα καθορίζονται στην προγραμματική σύμβαση που θα καταρτισθεί.

 

6. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ειδικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και του συνόλου των δαπανών ασφάλισης, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με φορέα εκτέλεσης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.