Νόμος 4024/11 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Επίδομα Θέσης Ευθύνης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα της, μηνιαίο Επίδομα Θέσης Ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 

α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:

 

α)α) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, 900 €.

 

β)β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, 400 €.

 

γ)γ) Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης 300 €.

 

δ)δ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης 250 €.

 

ε)ε) Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, 100 €.

 

β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:

 

α)α) Περιφερειακοί Διευθυντές 900 €.

 

β)β) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 550 €.

 

γ)γ) Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 450 €.

 

δ)δ) Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 400 €.

 

ε)ε) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης και Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, και προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 300 € και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον 6 τμήματα 350 €.

 

στ)στ) Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, 250 €. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον 9 τμήματα 300 €.

 

ζ)ζ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 150 €.

 

η)η) Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 100 €.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της από 16-12-2011 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 262/Α/2011), με την παράγραφο 6 του άρθρου 63 του νόμου [Ν] 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α/2014).

 

2. Το επίδομα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται και στην περίπτωση προσωρινής απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντα του, για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέραν των 2 μηνών συνολικά κατ' έτος.

 

3. Σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης.

 

4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόματος από δύο βαθμίδες καταβάλλεται μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθμίδα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.