Νόμος 4238/14 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Συμμετοχή ιατρών στις Υγειονομικές Επιτροπές και στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις Υγειονομικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/2013), σε όργανα ελέγχου, στα Φαρμακεία Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στο έργο των ελεγκτών ιατρών / οδοντιάτρων / φαρμακοποιών μετέχουν ιατροί/οδοντίατροι/φαρμακοποιοί είτε με διάθεση από τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών είτε συμβεβλημένοι με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

 

Οι ιατροί/οδοντίατροι/ φαρμακοποιοί που διορίστηκαν ως μέλη ή πρόεδροι των Υγειονομικών Επιτροπών και του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των παραγράφων 3)α και β του άρθρου 30 του νόμου 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/2011), και απώλεσαν μετά τον διορισμό τους την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού/υπαλλήλου, της από τη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας από την οποία διατέθηκαν, λόγω συνταξιοδότησης, νομίμως εκτελούν τα καθήκοντά τους και διατηρούν την ιδιότητά τους ως μέλη ή Πρόεδροι των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου αφορά όλα τα μέλη των οποίων η θητεία δεν έχει εξαντληθεί ή δεν έχουν ήδη παραιτηθεί εκ του λόγου αυτού ή παυθεί με απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου ή με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης και καταλαμβάνει ολόκληρο το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Οι αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών και του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου που ελήφθησαν με συμμετοχή ιατρών/οδοντιάτρων/φαρμακοποιών του δευτέρου εδαφίου του παρόντος άρθρου είναι νόμιμες.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 90 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.