Νόμος 4325/15 - Άρθρο 41

Άρθρο 41


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Η παράγραφος 20 περίπτωση α' του άρθρου ένατου του νόμου 4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

 

{20. α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006), εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ' εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως 8 μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του νόμου 2190/1994 και 212 του νόμου [Ν] 3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.}

 

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του νόμου 4071/2012 παραμένει σε ισχύ.

 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 206 του νόμου [Ν] 3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια στις δημοτικές κατασκηνώσεις και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/1999). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.

 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

 

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 της από 26-08-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 102/Α/2015).

 

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του νόμου 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ή ανώνυμης εταιρείας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.}

 

4. α. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διετία 2015-2016, αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και πάντως όχι πέραν της 31-07-2015 και λήγει την 31-12-2016. Ειδικά, για την ανωτέρω συγκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής τους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός 1 μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

β. Η θητεία των μελών τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παραγράφου 1)α.

 

γ. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών, η οποία έληξε την 31-12-2014, παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παραγράφου 1)α.

 

δ. Το εδάφιο β' του άρθρου 250 του νόμου 3852/2010 καταργείται.

 

ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παράγραφος 1)β του νόμου 3905/2010 (ΦΕΚ 219/Α/2010), καθώς και επιδόματα ευθύνης, τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, μετά την 01-01-2012 και έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υπογράφει και έχουν καταβληθεί νομίμως.

 

5. Στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4321/2015, η φράση σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 διαγράφεται. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του νόμου 3463/2006, όπως ισχύει.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.