Νόμος 4321/15 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 01-03-2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του νόμου 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του νόμου 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:

 

α) Εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από 2 έως και 5 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και 60 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

ι)α) Από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ι)β) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 30%.

 

Με την υπαγωγή και υπό την προϋπόθεση της τήρησης του προγράμματος ρύθμισης δεν υπολογίζονται τα πρόστιμα των άρθρων 57 και 59 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο της από 27-03-2015 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 35/Α/2015).

 

2. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 20 €. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου και είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης, το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ρύθμισης διαμορφώνεται σε 10 €.

 

3. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών έως και την 01-03-2015 που έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 

4. Στη ρύθμιση του παρόντος Κεφαλαίου υπάγεται επίσης το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26-05-2015 προς οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το νόμο 1337/1983 και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του νόμου 3463/2006, όπως ισχύει.

 

Για τις οφειλές αυτές η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή του οικείου νομικού προσώπου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.