Νόμος 4071/12 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Θέματα προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του άρθρου 21 του νόμου 2946/2001, όπως ισχύει, εφαρμόζονται ανάλογα και για το ειδικό ένστολο προσωπικό δημοτικής αστυνομίας.

 

2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του νόμου 3812/2009, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κ' ως εξής:

 

{κ. το εργατικό και τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στους Δήμους μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, εφόσον η σχετική δαπάνη προβλέπεται στους προϋπολογισμούς τους. Ο συνολικός αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 10 ατόμων σε δήμους με πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους και μεγαλύτερος των 20 ατόμων στους υπόλοιπους δήμους. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου και δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 όπως ισχύει, βάσει πίνακα προσληπτέων που αποστέλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και ο οποίος συντάσσεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης του οικείου φορέα. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης των ως άνω περιπτώσεων. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του νόμου 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2527/1997. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται περιλαμβάνεται σε πίνακα που κοινοποιείται στη Διεύθυνση Οργάνωσης Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και στη Διεύθυνση Προσλήψεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η μη τήρηση της ως άνω διαδικασίας συνεπάγεται την ακυρότητα οποιασδήποτε διενεργηθείσης πράξης.}

 

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 2 του άρθρου 249 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τόσο της περιφέρειας όσο και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτής, με εξαίρεση την επιλογή προϊσταμένων.}

 

4. Γενικοί Γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Οι ειδικοί σύμβουλοι ή ειδικοί συνεργάτες δημάρχων που έχουν διατηρηθεί στις θέσεις τους μετά την 01-01-2011 από τους δημάρχους που ανέλαβαν καθήκοντα κατά την ημερομηνία αυτή εξακολουθούν να παραμένουν στις θέσεις αυτές, εφόσον εντός 20 ημερών οι δήμαρχοι εκδήλωσαν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρηση των ως άνω ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών στις θέσεις αυτές. Η σχετική πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

6. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 183 του νόμου [Ν] 3584/2007 μετά τις λέξεις των παραγράφων 1 και 2 προστίθενται οι λέξεις 3, 4 και 5.

 

7. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ' της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του νόμου 3852/2010 μετά από τη φράση ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής προστίθεται η φράση και θετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας.

 

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 248 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.}

 

9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 249 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών.}

 

10. Για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του νόμου 3850/2010, είναι δυνατή η σύναψη από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής, συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παραγράφου 2)δ του άρθρου 15 του νόμου 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

 

Νομίμως έχουν καταρτιστεί συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτών για τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων βάσει των διατάξεων του νόμου 3850/2010, καθώς και του προϊσχύσαντος νόμου 1568/1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ 234/Α/2014).

 

11. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με βαθμό τουλάχιστον Δ' του Τμήματος Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με την απόφαση ορισμού των μελών του Συμβουλίου.}

 

12. Στο τέλος του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Για τις προσλήψεις του ως άνω προσωπικού που πραγματοποιούνται από τους φορείς του εδαφίου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόμου 2190/1994 όπως ισχύει, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δύναται να ελέγχει, είτε δειγματοληπτικά είτε ύστερα από ένσταση ή καταγγελία, τη νομιμότητα των προσλήψεων.}

 

13. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 241 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι οργανικές θέσεις κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθμούς, του μόνιμου προσωπικού.}

 

14. Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, συμβασιούχων αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών ή αμειβομένων, κατά ποσοστό τουλάχιστον 70%, από την καταβολή διδάκτρων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Οι ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

15. α) Στην παράγραφο 11 του άρθρου 103 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) στο τέλος της φράσης είτε σε υπηρεσία του δήμου προστίθεται η φράση είτε σε ίδρυμα αυτού.

 

β) Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 103 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) προστίθεται η φράση εκτός της ανωτέρω παραγράφου.

 

16. Στο τέλος της παραγράφου 11Α του άρθρου 247 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2)α του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011), προστίθεται παράγραφος 11Β, ως εξής:

 

{11Β. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ή μελών ειδικού επιστημονικού προσωπικού (άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 116/2006), από νομικά πρόσωπα και φορείς που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του εποπτεύοντος Υπουργού του νομικού προσώπου ή φορέα στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος ή το ειδικό επιστημονικό προσωπικό.}

 

17. Κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 248 και 249 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), η συγκρότηση των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των υπηρεσιακών συμβουλίων των Περιφερειών, με τη συμμετοχή σε αυτά των αιρετών εκπροσώπων που αναδείχτηκαν κατά τις εκλογές που διεξήχθησαν το έτος 2011, είναι νόμιμη, ανεξαρτήτως του βαθμού που οι τελευταίοι κατατάσσονται βάσει των διατάξεων του νόμου 4024/2011.

 

18. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Σε κάθε Νομό και Νομαρχία συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο για το προσωπικό του άρθρου 3 του παρόντος συγκροτούμενο με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης το οποίο αποτελείται από:

 

α. Τρεις (3) υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τουλάχιστον με Γ' βαθμό που ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι της ανωτέρω κατηγορίας ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης τουλάχιστον με Γ' βαθμό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι των ανωτέρω κατηγοριών ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με Β' βαθμό.

 

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον με βαθμό Δ', που εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι λοιπές προϋποθέσεις της εκλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη των ΠΟΕ - Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού - Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι γνώμες της ΠΟΕ - Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρέχονται μέσα σε εύλογη προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 15 ημέρες. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής η απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώμη των ανωτέρω Ομοσπονδιών. Καθήκοντα γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού-Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ' του δήμου της έδρας του νομού, με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Καθήκοντα γραμματέα για τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης εκτελεί υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ' του πολυπληθέστερου δήμου που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ως τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου ορίζεται το κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού με εξαίρεση τα συμβούλια των Νομαρχιών του Νομού Αττικής, του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης. Ως τόπος συνεδρίασης των συμβουλίων των Νομαρχιών του Νομού Αττικής και του Νομού Θεσσαλονίκης ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου.

 

2. Στη διοικητική περιφέρεια της Νομαρχίας Αθηνών συνιστώνται 4 υπηρεσιακά συμβούλια με αρμοδιότητα τους κατωτέρω οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης:

 

Α'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού- Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Μοσχάτου - Ταύρου, Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου.

 

Β'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Αγίας Βαρβάρας, Αγίων Αναργύρων - Καματερού, Αιγάλεω, Ιλίου, Περιστερίου, Πετρούπολης και Χαϊδαρίου.

 

Γ'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Αγίας Παρασκευής, Αγίου Δημητρίου, Βύρωνα, Δάφνης - Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής και Παπάγου - Χολαργού.

 

Δ'. Υπηρεσιακό Συμβούλιο:

 

Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης - Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας, Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Πεντέλης, Φιλοθέης - Ψυχικού και Χαλανδρίου. Το προσωπικό των συνδέσμων υπάγεται στο αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο της έδρας του. Ειδικά το προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πειραιά υπάγονται στο υπηρεσιακό συμβούλιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το δε προσωπικό των Συνδέσμων που έχουν την έδρα τους στο Δήμο Αθηναίων, υπάγεται στο υπηρεσιακό συμβούλιο που θα καθορίσει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Τα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια της Νομαρχίας Αθηνών συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά την ειδικότερη πρόβλεψη της παραγράφου 1 του παρόντος. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του πολυπληθέστερου δήμου, κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό τουλάχιστον Δ' που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

Ως τόπος συνεδρίασης των ανωτέρω συμβουλίων ορίζεται το κατάστημα του πολυπληθέστερου δήμου.

 

3. Σε καθέναν από τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από:

 

α. Τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου. Εάν τα Δημοτικά Συμβούλια δεν ορίσουν τα μέλη τους μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, αυτά ορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του οικείου δήμου που εκλέγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου.

 

γ. Ως τόπος συνεδρίασης ορίζεται το κατάστημα του οικείου δήμου.

 

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Οικονομικού ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού - Λογιστικού ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων του οικείου δήμου, με βαθμό τουλάχιστον Δ', που προτείνεται από τον Δήμαρχο.

 

4. Για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού ισχύουν τα ακόλουθα:

 

α. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται ή εκλέγονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.

 

β. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του μεταξύ των τακτικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

 

γ. Αν μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου κρίνεται για κατάληψη θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, η κρίση για αυτόν διενεργείται στην αρχή της συνεδρίασης και δεν μπορεί να συμμετέχει στην κρίση που τον αφορά. Στη συνέχεια επανέρχεται στην αίθουσα και συνεχίζεται η κρίση και η συζήτηση των λοιπών θεμάτων. Αν και το αναπληρωματικό μέλος έχει το ίδιο κώλυμα, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάζει με τα υπόλοιπα μέλη.

 

δ. Μέχρι τη συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων, κατά τα οριζόμενα στο νόμο 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012), τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του παρόντος άρθρου λειτουργούν και ως Πειθαρχικά.

 

ε. Η αποζημίωση των μελών των ανωτέρω Συμβουλίων, καθώς και του Γραμματέως καθορίζεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 21 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011), όπως ισχύει.}

 

19. Στην παράγραφο 10 του άρθρου 45 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 

{10. Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να μετακινούνται υπάλληλοι Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε άλλο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ίδιου δήμου.}

 

20. Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 19 του νόμου 2503/1997 ως εξής:

 

{4. Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων δημόσιων υπηρεσιών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και δήμων σε ειδικές περιπτώσεις, από μόνιμους ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους και εφόσον τούτο δεν αντίκειται στις οικείες διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς τους, έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν, μετά από έγκριση, η οποία παρέχεται από τη Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα για οχήματα που ανήκουν σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού επιτρέπεται η οδήγηση αυτών από τους δημάρχους, αντιδημάρχους, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιούν για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της διοικητικής τους περιφέρειας. Με απόφαση του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις η παροχή έγκρισης για κατ' εξαίρεση οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στους παραπάνω φορείς αυτοδιοίκησης και σε μέλη δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων ή και από ιδιώτες, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, εφόσον έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.}

 

21. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 4018/2011 (ΦΕΚ 215/Α/2011) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου μπορεί να ανατίθενται στους φύλακες σχολικών κτιρίων γενικά καθήκοντα, καθώς και καθήκοντα φύλαξης κτιρίων, λοιπών εγκαταστάσεων και κοινόχρηστων χώρων των δήμων και των νομικών τους προσώπων.}

 

22. Στην παράγραφο 20)α του άρθρου 9 του νόμου 4057/2012, μετά τη φράση προηγούμενη έγκριση της πράξης υπουργικού συμβουλίου 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α/2006) τίθεται κόμμα και προστίθεται φράση ως εξής:

 

{εξαιρουμένης της πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του νόμου [Ν] 3584/2007, όπως ισχύουν.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.