Νόμος 4314/14 - Άρθρο 59

Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το σύνολο του προσωπικού του άρθρου 34, που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αποσπάται ή μετακινείται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, στην Αρχή Πιστοποίησης και στις νέες Ειδικές Υπηρεσίες που προκύπτουν είτε με μετονομασία είτε από συγχώνευση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

2. Οι αποσπάσεις ή μετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών, παρατείνονται αυτοδικαίως για μια πενταετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και μπορούν να ανανεωθούν μία ή περισσότερες φορές. Σε περίπτωση που ο αποσπασμένος υπάλληλος δεν επιθυμεί πλέον την απόσπασή του στην Ειδική Υπηρεσία υποβάλλει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, αίτηση στη ΜΟΔ ΑΕ, για την άρση της απόσπασης. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Μέχρι τον καθορισμό του πλαισίου της εσωτερικής διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 37, η απόσπαση ή μετακίνηση προσωπικού στις Ειδικές Υπηρεσίες ενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007. Η διάρκεια της απόσπασης και της μετακίνησης είναι πενταετής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη και του Επιχειρησιακού Προγράμματος ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας που συγχωνεύεται, ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου ειδικής υπηρεσίας. Οι προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών με το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταμένου τοποθετούνται με την ίδια απόφαση αναπληρωτές προϊστάμενοι, για τους άξονες προτεραιότητας του τομέα που διαχειρίζονται. Αναπληρωτές προϊστάμενοι των Ειδικών Υπηρεσιών στους οποίους με απόφαση του οικείου Υπουργού έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους.

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιλέγεται να τοποθετηθεί στη θέση προϊσταμένου των επιτελικών δομών που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται, ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας, ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου ειδικής υπηρεσίας που συγχωνεύεται ή ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής. Στην περίπτωση που ελλείπει προϊστάμενος στις Ειδικές Υπηρεσίες τοποθετείται προϊστάμενος στην επιτελική δομή ο προϊστάμενος μονάδας, οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου μονάδας που συγχωνεύεται.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ο προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊστάμενου Ειδικής Υπηρεσίας.

 

6. Στις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων των Ειδικών Υπηρεσιών που θα αναδιοργανωθούν τοποθετούνται προϊστάμενοι κατά προτεραιότητα από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στις αντίστοιχες ειδικές υπηρεσίες, κατά το χρόνο επιλογής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων. Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι που ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Οι τοποθετήσεις των ανωτέρω προϊσταμένων γίνονται με την έναρξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων αναδιάρθρωσης των Ειδικών Υπηρεσιών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 και έχουν διάρκεια μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου με τη διαδικασία του άρθρου 39. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων γίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 

7. Στις θέσεις προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και των τμημάτων τους, που συστήνονται με τον παρόντα νόμο τοποθετούνται υπάλληλοι, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 39. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39 η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007.

 

Ειδικότερα, οι θέσεις προϊσταμένων τομέων επιπέδου υποδιεύθυνσης των Ειδικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος και έως την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, λογίζονται ως θέσεις προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών, αναφορικά με τον καθορισμό τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 5 του νόμου 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α/2015).

 

8. Μετά την έναρξη ισχύος των Υπουργικών Αποφάσεων αναδιάρθρωσης, η ΜΟΔ εφαρμόζει σταδιακά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39 για το σύνολο των προϊσταμένων των Ειδικών Υπηρεσιών και της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ. Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39. Η επιλογή και τοποθέτηση του συνόλου των προϊσταμένων ολοκληρώνεται μέχρι 28-02-2018. Έως την επιλογή των προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39, καθήκοντα προϊσταμένων εξακολουθούν να ασκούν οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος προϊστάμενοι. Οι προϊστάμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας που περιλαμβάνονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου και όπου αυτά δεν υφίστανται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αντίστοιχες υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις διάρθρωσης και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις περί καθορισμού τυπικών, ουσιαστικών ή πρόσθετων προσόντων. Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 39, η επιλογή των ανωτέρω προϊσταμένων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 39 ως προς τα τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 53 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 

9. Για τους ανωτέρω προϊστάμενους Ειδικών Υπηρεσιών, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις Ειδικές Υπηρεσίες από φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι οποίοι δεν θα επιλεγούν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του άρθρου 86 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

10. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε θέσεις προϊσταμένων λογίζεται ότι έχει διανυθεί στον φορέα από τον οποίο προέρχονται για κάθε συνέπεια και καλύπτει και τον τυχόν προβλεπόμενο, από τις διατάξεις που διέπουν την υπηρεσία τους, χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου ως προϋπόθεση για προαγωγή σε επόμενο βαθμό ή για επιλογή σε θέση προϊσταμένου, οπότε λογίζεται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου στο επίπεδο της οργανικής μονάδας για την οποία γίνεται η επιλογή.

 

11. Το προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κρατικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, που είναι αποσπασμένο τουλάχιστον για 2 έτη κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην ΚΥ της ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες Υπουργείων ή Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του νόμου 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) ή / και του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007), και δεν ανήκει στη ΜΟΔ ΑΕ, μετατάσσεται / μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας, κατόπιν αιτήσεώς του, σε κενή οργανική θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας. Για τη μετάταξη/μεταφορά απαιτείται οι υπάλληλοι να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας στον οποίο μετατάσσονται/μεταφέρονται. Η μετάταξη/μεταφορά διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α/2009) και του άρθρου 79 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007). Η αίτηση μετάταξης / μεταφοράς των υπαλλήλων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

12. Οι Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές και οι Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 ή και προηγουμένων περιόδων, διατηρούν όλες τις αρμοδιότητες που τους είχαν εκχωρηθεί και μετά την ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την ρητή μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους ή τη ρητή κατάργησή τους.

 

13. Σε ό,τι αφορά στις εμπροσθοβαρείς δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας, οι προσκλήσεις, οι αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση αυτών εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, μέχρι την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 58.

 

14. Οι Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων δύνανται να προβαίνουν σε προσκλήσεις για την υλοποίηση εμπροσθοβαρών δράσεων κρατικών ενισχύσεων μέχρι την ανάληψη της διαχείρισης από Ενδιάμεσο φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όπου αυτό απαιτείται. Για τις εμπροσθοβαρείς πράξεις κρατικών ενισχύσεων που προκηρύσσονται πριν από την έγκριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014 - 2020, συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής δύναται να ασκηθούν και από τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης που ορίσθηκαν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 4 περιπτώσεις α' και γ' του νόμου 3614/2007, σύμφωνα προς τα οριζόμενα στις σχετικές πράξεις ορισμού τους που εξακολουθούν να ισχύουν και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

 

15. Οι διατάξεις του νόμου 3614/2007 και όσες εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτού εξακολουθούν να ισχύουν όσον αφορά στη διαχείριση, στον έλεγχο και εφαρμογή προγραμμάτων 2007-2013 ή και προηγούμενων περιόδων, και έχουν εφαρμογή για τα προγράμματα της περιόδου 2014 - 2020, εκτός των περιπτώσεων όπου γίνεται ειδική ρητή αναφορά περί εφαρμογής του παρόντα νόμου στα ανωτέρω προγράμματα.

 

16. Όπου σε νόμο, διάταγμα ή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά στις Ειδικές Υπηρεσίες που μετονομάζονται ή συγχωνεύονται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Ειδική Υπηρεσία που μετονομάζεται ή που συνιστάται αντιστοίχως.

 

17. α. Η Ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία, που συστάθηκε με την υπ' αριθμόν 10071/2001 (ΦΕΚ 324/Β/2001) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 17919/2006 (ΦΕΚ 1099/Β/2006) κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 2860/2000, η οποία απορρόφησε δια συγχωνεύσεως την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ψηφιακές Ενισχύσεις ανώνυμη εταιρεία δυνάμει του άρθρου 62 του νόμου 4002/2011 και της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/21816/2011 (ΦΕΚ 2660/Β/2011) απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 61 του νόμου 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο, άρθρο 1 παράγραφος 9 και άρθρο πέμπτο, παράγραφος 10)α του νόμου 4047/2012 (ΦΕΚ 31/Α/2012), και της υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/9652/2012 (ΦΕΚ 1318/Β/2012) Απόφασης των Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εξακολουθεί να υφίσταται και να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες με βάση το άρθρο 32 του νόμου 3614/2007 και τις κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του και μετά την ισχύ του παρόντος νόμου. Επιπλέον, η Κοινωνία της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητες δικαιούχου, που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων ΤΠΕ και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την εφαρμογή των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

β) Για τη στελέχωση της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. επιτρέπεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας, οι οποίες μπορεί να ανανεώνονται μία μόνο φορά.

 

Για τη σύναψη των ως άνω συμβάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού της εταιρείας που εγκρίθηκε με τη οίκοθεν ΔΙΔΚ/ΚΤΠ/21588/2011 απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2541/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με τη οίκοθεν ΔΙΔΚ/35181/2015 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 2532/Β/2015), με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων περιπτώσεων.

 

γ) Για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης β', εκδίδεται προκήρυξη από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. κατόπιν ελέγχου νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί με τις συμβάσεις αυτές ανά ειδικότητα, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων της θέσης. Η προκήρυξη αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού και περίληψή της δημοσιεύεται σε 2 τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., η οποία τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες (α) αποκλεισμένων, (β) κατάταξης και (γ) επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στον ιστότοπό της, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους σχετικούς πίνακες. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση ενώπιον του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εντός 10 ημερών από την ανάρτησή τους. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προβαίνει στον κατ' ένσταση και αυτεπάγγελτο έλεγχο των πινάκων και ενημερώνει εν συνεχεία την Κοινωνία της Πληροφορίας, προκειμένου αυτή να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

 

δ) Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των περιπτώσεων β' και γ' του παρόντος δεν δύναται να μετατραπούν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να θεωρηθούν συμβάσεις εργασίας για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών της εταιρείας Κοινωνία της Πληροφορίας.

 

ε) Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό που προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό της εταιρείας προσλαμβάνεται μέσω Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του νόμου 4440/2016 (ΦΕΚ 224/Α/2016), με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 114 του νόμου [Ν] 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/2017).

 

18. Οι υπάρχουσες συμβάσεις ορισμένου χρόνου των στελεχών των κοινών Τεχνικών Γραμματειών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 παρατείνονται μετά τη λήξη τους μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των ενταγμένων πράξεων και πάντως όχι πέραν του οκταμήνου από την ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κοινές Τεχνικές Γραμματείες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Επιτροπών Παρακολούθησης, ασκούν καθήκοντα Κοινών Γραμματειών έως το τέλος του 2016 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020 του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α/2015).

 

19. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκδόθηκαν, από τις 23-12-2014 και μέχρι τις 30-01-2015, από το προ της ισχύος του νόμου 4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι νόμιμες.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

 

20. Πα τις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήνονται ή συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, οι αποφάσεις του άρθρου 58 παράγραφοι 1 και 3 δύνανται να περιλαμβάνουν διατάξεις για τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και των Μονάδων τους και των στελεχών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι διατάξεις περί προσόντων προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και Μονάδων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 58 του νόμου [Ν] 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/2017).

 

21. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου ειδικής υπηρεσίας ή μονάδας λόγω λύσης υπαλληλικής σχέσης, άλλης υπηρεσιακής μεταβολής ή λήξης της θητείας του υπηρετούντος προϊσταμένου, και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι οποίες αναδιαρθρώνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 42 του νόμου 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/2016), και μέχρι την τοποθέτηση νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος, τοποθετείται αντίστοιχα προϊστάμενος με τη διαδικασία του άρθρου 18 του νόμου 3614/2007 και με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 14 του νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.