Νόμος 4314/14 - Άρθρο 60

Άρθρο 60: Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης - ΜΟΔ ΑΕ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το άρθρο 33 του νόμου 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ, τροποποιείται ως εξής:

 

Το άρθρο 1 του άρθρου 33 του νόμου 3614/2007, τροποποιείται στα παρακάτω σημεία ως εξής:

 

σημείο (β)

 

μετά το σημείο ..., καθώς και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{και τεχνικών συναντήσεων που αναλαμβάνονται είτε με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού είτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε του Αυτοτελούς Τμήματος Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για το σκοπό αυτόν.}

 

σημείο (γ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

(γ) Υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ως προς την αξιολόγηση της διαχειριστικής ικανότητας και οργάνωσης των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, καθώς και τους Δικαιούχους του ΕΣΠΑ με την παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και μέσω δράσεων τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της επιχειρησιακής τους ικανότητας ως προς την ωρίμανση και υλοποίηση των πράξεων.}

 

σημείο (ε) στο τέλος προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

 

{Στο πλαίσιο αυτό παρέχει και τεχνική υποστήριξη της Επιχειρησιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικτύωσης ΔΙΑΥΛΟΣ, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών αναβάθμισης και ανάπτυξης των εφαρμογών της, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του και την βελτιστοποίηση υπηρεσιών δικτύωσης προς τις δομές συγχρηματοδοτούμενων έργων.}

 

σημείο (στ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Δύναται να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την οργάνωση των πληροφοριακών συστημάτων των εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση επιχειρησιακά αρμόδιες Υπηρεσίες. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και επίλυση τυχόν προβλημάτων των κεντρικών και λοιπών πληροφοριακών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των αναγκαίων αναβαθμίσεων του εξοπλισμού και του κατά περίπτωση λογισμικού υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική διοικητική και πληροφοριακή παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

 

Υποστηρίζει την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων και εξυπηρετητών των δομών του ΕΣΠΑ. Δύναται να παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης σε Δικαιούχους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.}

 

σημείο (ζ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(ζ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η ΜΟΔ ΑΕ, δύναται να αναλαμβάνει τις μελέτες σχετικά με την διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του ΕΣΠΑ, καθώς και την σύνθεση του αναγκαίου προσωπικού τους.}

 

σημείο (θ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(θ) Υποστηρίζει την Εθνική Αρχή Συντονισμού και τις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ σε θέματα δράσεων πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού όσον αφορά τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής πληροφόρησης διαμέσου του διαδικτύου. Ειδικότερα, υποστηρίζει τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ, καθώς και άλλους διαδικτυακούς τόπους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.}

 

σημείο (ι)β) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(ι)β) Δύναται να υποστηρίζει με μεταφορά τεχνογνωσίας και άλλα κράτη - μέλη ή και υπό ένταξη χώρες μέσω της επιχειρησιακής της σύνδεσης και συνεργασίας με διεθνείς φορείς ή και της συμμετοχής της σε εθνικά, διμερή ή διεθνή δίκτυα. Σκοπός αυτής της σύνδεσης είναι η εξαγωγή και εισαγωγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για θέματα τεχνικής βοήθειας όσον αφορά στη διαχείριση και εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων.}

 

Το άρθρο 8 του άρθρου 33 του νόμου 3614/2007, τροποποιείται στα παρακάτω σημεία ως εξής:

 

σημείο (α) το σημείο ...2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει έως και ...των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2190/1994 όπως εκάστοτε ισχύει, ύστερα από διαπίστωση αναγκών στελέχωσης, προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού, δημόσια προκήρυξη και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η προκήρυξη και ο πίνακας προσλαμβανόμενων γνωστοποιούνται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με εξαίρεση του προσωπικού της παραγράφου στ του παρόντος άρθρου.}

 

σημείο (β) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(β) Το μισθολογικό σύστημα της ΜΟΔ ΑΕ ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ.}

 

σημείο (γ) το εδάφιο για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων ετών αντικαθίσταται ως εξής: για χρονικό διάστημα έως πέντε ετών.
σημείο (ε) το σημείο (ε) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{(ε) Η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να προσλαμβάνει νομικούς ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους.

 

Οι συμβάσεις μεταξύ της ΜΟΔ Α.Ε. και των νομικών, που απασχολούνται ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό δεν αποτελούν κώλυμα για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου.}

 

σημείο (ζ) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{ζ. Επιτρέπεται η απόσπαση του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της ΜΟΔ ΑΕ σε φορείς ή υπηρεσίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ανεξάρτητες αρχές και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μέχρι ποσοστού 4% υπολογιζόμενου επί του συνόλου του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Εταιρείας. Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα προέλευσης και του Υπουργού, που εποπτεύει τον φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η άρση της υφιστάμενης απόσπασης από την υπηρεσία από όπου θα γίνει η απόσπαση ενσωματώνεται στην κοινή υπουργική απόφαση απόσπασης. Η διάρκεια της απόφασης είναι πενταετής, δυνάμενη να ανανεώνεται. Το κόστος μισθοδοσίας του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει το φορέα υποδοχής εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά σε ειδικές διατάξεις.}

 

σημείο (η) στο άρθρο 8 προστίθεται σημείο (η) ως ακολούθως:

 

{(η) Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε, δικαιούχους φορείς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού πράξεων ΕΣΠΑ. Η απόσπαση γίνεται μετά από αιτιολογημένο αίτημα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ανάλογη του σκοπού ή της διάρκειας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Το κόστος της μισθοδοσίας βαρύνει την ΜΟΔ ΑΕ.}

 

Το άρθρο 9 του άρθρου 33 του νόμου 3614/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Άρθρο 9: Ειδικά Θέματα

 

(α) Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

(β) Το σύστημα αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού εφαρμόζεται στο σύνολο του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ συμπεριλαμβανομένου και του αποσπασμένου προσωπικού της, του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει την εταιρεία. Το σύστημα αυτό εγκρίνεται με Κοινή Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στην οποία καθορίζονται και οι τυχόν αναγκαίες αντιστοιχίες με το σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού του Δημοσίου. Στο σύστημα αυτό υπάγονται και οι αποσπασμένοι στη ΜΟΔ ΑΕ και στις Ειδικές Υπηρεσίες υπάλληλοι του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Τα εκάστοτε συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης και τα αποτελέσματά τους διαβιβάζονται στην υπηρεσία προέλευσης εκάστου αποσπασμένου υπαλλήλου.

 

(γ) Ο πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού της ΜΟΔ ΑΕ γίνεται βάσει Πειθαρχικού Κανονισμού που καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν και οι υπηρετούντες με απόσπαση τόσο σε Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ όσο και σε λοιπές υπηρεσίες του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα εφόσον η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει την ΜΟΔ ΑΕ.

 

(δ) Υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που υπηρετούν στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ, δεν διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις, που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή για γνώμη, που διατύπωσαν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εκτός αν ενήργησαν με δόλο ή βαριά αμέλεια.

 

Σε περίπτωση ποινικής διώξεως του υπαλλήλου ή αποδόσεως σε αυτόν αξιόποινης πράξης σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, διατάσσεται υποχρεωτικά από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη ή μη της πράξης, που του αποδίδεται. Εάν από την έρευνα αυτή δεν διαπιστωθεί ότι ο υπάλληλος διέπραξε την αποδιδόμενη σε αυτόν πράξη, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ παρέχεται νομική υπεράσπιση. Σε περίπτωση καταδίκης οι καταβληθείσες δαπάνες υπεράσπισης αναζητούνται από τον καταδικασθέντα.

 

Η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 2014-2020.

 

(ε) Τα προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ μετακινείται και αποζημιώνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, για τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 9 του νόμου 4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ ΑΕ είναι αρμόδια δομή για την παροχή εκπαιδευτικού έργου σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης, υλοποίησης, παρακολούθησης και ελέγχου ΕΣΠΑ στους υπαλλήλους των δομών ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και στους υπαλλήλους των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Πα τους υπαλλήλους της ΜΟΔ ΑΕ εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 58, παράγραφος 9 του νόμου 4075/2012. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις παροχής εκπαιδευτικού έργου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΟΔ ΑΕ. Η κατά τα ανωτέρω παροχή γνώσεων από τη ΜΟΔ ΑΕ λογίζεται ως πιστοποιημένη και εξομοιώνεται ως προς τις συνέπειές της με την πιστοποίηση γνώσεων από τις λοιπές πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές του δημοσίου.

 

(στ) Το καταστατικό της ΜΟΔ ΑΕ ως προς τα ειδικότερα θέματα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.