Νόμος 4002/11 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Συγχώνευση του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα, που συνεστήθη με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 3059/2002 (ΦΕΚ 241/Α/2002) ως Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, μετονομάστηκε με το άρθρο 53 του νόμου 3959/2011 και εποπτεύεται από τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ανεξάρτητη αρχή, που συνεστήθη με το άρθρο 9 του νόμου 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/2010). Οι αρμοδιότητες του Παρατηρητηρίου, που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3059/2002, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του νόμου 3959/2011 και ισχύει, ασκούνται εφεξής από την Ελληνική Στατιστική Αρχή η οποία προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 3059/2002.

 

2. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετεί στο Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, μέχρι τη λήξη της σύμβασης του, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της συγχώνευσης, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας.

 

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και του προσωπικού με θητεία του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τον ίδιο χρόνο λήγει αυτοδικαίως η σύμβαση εργασίας των δύο ελευθέρως ανακλητών υπαλλήλων που προσελήφθησαν κατ' εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του από 27-01-2004 Κανονισμού του εν λόγω Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου.

 

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Παρατηρητηρίου περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, η οποία έχει στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του καταργούμενου και συγχωνευόμενου φορέα, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου του.

 

Μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το όργανο διοίκησης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση της. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών που εποπτεύουν τον φορέα που συγχωνεύεται και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 533/1963, όπως ισχύει, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα με τη συγχώνευση του νομικού προσώπου Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς και για τη μεταφορά του προσωπικού του Παρατηρητηρίου στην Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.