Νόμος 4354/15 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 5 του άρθρου 13, μετά τις λέξεις προεδρικού διατάγματος 98/1996 τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση την οποία δύνανται να εφαρμόζουν αναλογικά και οι Περιφέρειες.

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Σε κάθε Υπουργείο δύναται να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, στην οποία προστίθεται η ονομασία κάθε Υπουργείου.

 

Σε κάθε Υπουργείο στο οποίο, βάσει του προεδρικού διατάγματος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015), προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού, δύναται επίσης να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στην οποία προστίθεται η ονομασία του Υπουργείου και του Τομέα αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού.

 

Οι ως άνω Επιτελικές Δομές δεν εντάσσονται στον οργανισμό του οικείου Υπουργείου. Με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου υπάγονται στον καθ ύλην αρμόδιο Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Γενικό ή Αναπληρωτή Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα κατά περίπτωση.}

 

3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 10756/2002 (ΦΕΚ 1343/Β/2002) όπως ισχύει, μετονομάζεται σε Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας.}

 

β) Η παράγραφος 12 αναριθμείται ως 13 και προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:

 

{12. Στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία με την ονομασία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Τομέα Υποδομών και Μεταφορών.}

 

4. Στο τέλος του άρθρου 53 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

 

{Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 15137/2008 (ΦΕΚ 1540/Β/2008), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος αντιστοίχως, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.}

 

5. Στο τέλος του άρθρου 59 προστίθενται παράγραφοι 19 και 20 ως εξής:

 

{19. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκδόθηκαν, από τις 23-12-2014 και μέχρι τις 30-01-2015, από το προ της ισχύος του νόμου 4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007-2013, είναι νόμιμες.

 

20. Πα τις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήνονται ή συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, οι αποφάσεις του άρθρου 58 παράγραφοι 1 και 3 δύνανται να περιλαμβάνουν διατάξεις για τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών και των Μονάδων τους και των στελεχών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι διατάξεις περί προσόντων προϊσταμένων Ειδικών Υπηρεσιών και Μονάδων που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39.}

 

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, αντίστοιχα, δια των αρμοδίων μονάδων τους, καθώς και η ΜΟΔ ΑΕ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να ορίζονται και άλλοι δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω προγραμμάτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.